Obchodní podmínky

Podmínky používání

Vítejte v našem internetovém obchodě! SHOPGIEJO.COM a jeho partneři vám poskytují své služby za následujících podmínek. Pokud navštívíte nebo nakupujete na této webové stránce, přijímáte tyto podmínky. Přečtěte si je prosím pozorně.

Ochrana osobních údajů

Přečtěte si prosím naše Oznámení o ochraně osobních údajů, kterým se také řídí vaše návštěva našich webových stránek, abyste porozuměli našim postupům.

Elektronické komunikace

Když navštívíte SHOPGIEJO.COM nebo nám pošlete e-maily, komunikujete s námi elektronicky. Souhlasíte s přijímáním zpráv od nás elektronicky. Budeme s vámi komunikovat e-mailem nebo zveřejněním oznámení na této stránce. Souhlasíte s tím, že všechny dohody, oznámení, zveřejnění a další komunikace, které vám poskytujeme elektronicky, splňují jakýkoli zákonný požadavek, aby taková komunikace byla písemná.

copyright

Veškerý obsah obsažený na této stránce, jako je text, grafika, loga, ikony tlačítek, obrázky, zvukové klipy, digitální stahování, kompilace dat a software, je majetkem SHOPGIEJO.COM nebo jejích dodavatelů obsahu a je chráněn mezinárodními zákony o autorských právech. Kompilace veškerého obsahu na této stránce je výhradním vlastnictvím SHOPGIEJO.COM, s autorským právem této kolekce od SHOPGIEJO.COM a je chráněna mezinárodními zákony o autorských právech.

Ochranné známky

Ochranné známky a obchodní oblečení SHOPGIEJO.COM nesmí být používány ve spojení s žádným produktem nebo službou, která není SHOPGIEJO.COM, žádným způsobem, který by mohl způsobit zmatek mezi zákazníky, nebo jakýmkoli způsobem, který znevažuje nebo diskredituje SHOPGIEJO.COM . Všechny ostatní ochranné známky, které nevlastní SHOPGIEJO.COM nebo její dceřiné společnosti, které se objevují na této stránce, jsou majetkem jejich příslušných vlastníků, kteří mohou nebo nemusí být přidruženi, propojeni nebo sponzorováni SHOPGIEJO.COM nebo jejími dceřinými společnostmi.

Licence a přístup k webovým stránkám

SHOPGIEJO.COM vám uděluje omezenou licenci k přístupu a osobnímu používání tohoto webu a ne ke stažení (kromě ukládání stránek do mezipaměti) ani k jeho úpravám nebo jakékoli jejich části, s výjimkou výslovného písemného souhlasu SHOPGIEJO.COM. Tato licence nezahrnuje žádný další prodej nebo komerční použití této stránky nebo jejího obsahu: jakékoli shromažďování a používání jakýchkoli seznamů produktů, popisů nebo cen: jakékoli odvozené použití této stránky nebo jejího obsahu: jakékoli stahování nebo kopírování informací o účtu pro výhoda jiného obchodníka: nebo jakékoli použití dolování dat, robotů nebo podobných nástrojů pro sběr a extrakci dat. Tato stránka ani žádná část této stránky nesmí být reprodukována, duplikována, kopírována, prodávána, dále prodávána, navštěvována nebo jinak využívána pro žádné komerční účely bez výslovného písemného souhlasu SHOPGIEJO.COM. Bez výslovného písemného souhlasu nesmíte rámovat ani používat techniky rámování k přiložení jakékoli ochranné známky, loga nebo jiných chráněných informací (včetně obrázků, textu, rozvržení stránky nebo formuláře) SHOPGIEJO.COM a našich spolupracovníků. Bez výslovného písemného souhlasu SHOPGIEJO.COM nesmíte používat žádné meta tagy nebo jakýkoli jiný „skrytý text“ využívající název nebo ochranné známky SHOPGIEJO.COM. Jakékoli neoprávněné použití ukončuje povolení nebo licenci udělenou SHOPGIEJO.COM. Je vám uděleno omezené, odvolatelné a nevýhradní právo na vytvoření hypertextového odkazu na domovskou stránku SHOPGIEJO.COM, pokud odkaz nevyobrazuje SHOPGIEJO.COM, jeho společníky nebo jejich produkty či služby nepravdivým, zavádějícím, hanlivým způsobem. nebo jinak urážlivá záležitost. Bez výslovného písemného souhlasu nesmíte jako součást odkazu používat žádné logo SHOPGIEJO.COM ani jinou vlastní grafiku nebo ochrannou známku.

Váš členský účet

Pokud používáte tyto stránky, jste odpovědní za zachování důvěrnosti svého účtu a hesla a za omezení přístupu k vašemu počítači a souhlasíte s tím, že přijmete odpovědnost za všechny aktivity, ke kterým dojde pod vaším účtem nebo heslem. Pokud je vám méně než 18 let, můžete naše webové stránky používat pouze se zapojením rodiče nebo opatrovníka. SHOPGIEJO.COM a jeho partneři si vyhrazují právo odmítnout službu, ukončit účty, odstranit nebo upravit obsah nebo zrušit objednávky podle vlastního uvážení.

Recenze, komentáře, e-maily a další obsah

Návštěvníci mohou zveřejňovat recenze, komentáře a další obsah: a předkládat návrhy, nápady, komentáře, dotazy nebo jiné informace, pokud obsah není nezákonný, obscénní, ohrožující, pomlouvačný, narušující soukromí, porušující práva duševního vlastnictví, nebo jinak poškozující třetí strany nebo závadné a neobsahuje ani neobsahuje softwarové viry, politické kampaně, komerční nabídky, řetězové dopisy, hromadné rozesílání nebo jakoukoli formu „spamu“. Nesmíte používat falešnou e-mailovou adresu, vydávat se za jakoukoli osobu nebo subjekt nebo jinak uvádět v omyl ohledně původu karty nebo jiného obsahu. SHOPGIEJO.COM si vyhrazuje právo (nikoli však povinnost) odstranit nebo upravit takový obsah, ale pravidelně nekontroluje zveřejněný obsah. Pokud zveřejníte obsah nebo odešlete materiál, a pokud neuvedeme jinak, udělujete SHOPGIEJO.COM a jeho společníkům nevýhradní, bezplatné, trvalé, neodvolatelné a plně sublicencovatelné právo používat, reprodukovat, upravovat, přizpůsobovat, publikovat, překládat , vytvářet odvozená díla, distribuovat a zobrazovat takový obsah po celém světě v jakýchkoli médiích. Udělujete SHOPGIEJO.COM a jeho společníkům a nabyvatelům sublicence právo používat jméno, které odešlete v souvislosti s takovým obsahem, pokud se tak rozhodnou. Prohlašujete a zaručujete, že vlastníte nebo jinak ovládáte všechna práva k obsahu, který zveřejňujete: že obsah je přesný: že použití vámi dodaného obsahu neporušuje tyto zásady a nezpůsobí zranění žádné osobě nebo subjektu: a že odškodníte SHOPGIEJO.COM nebo jeho společníky za všechny nároky vyplývající z obsahu, který dodáte. SHOPGIEJO.COM má právo, ale ne povinnost sledovat a upravovat nebo odstraňovat jakoukoli aktivitu nebo obsah. SHOPGIEJO.COM nenese žádnou odpovědnost a nepřebírá žádnou odpovědnost za jakýkoli obsah zveřejněný vámi nebo jakoukoli třetí stranou.

Riziko ztráty

Všechny položky zakoupené na SHOPGIEJO.COM jsou vyrobeny na základě smlouvy o přepravě. To v zásadě znamená, že riziko ztráty a vlastnické právo k takovým věcem přechází na vás okamžikem, kdy je předáme dopravci.

popis produktu

SHOPGIEJO.COM a jeho partneři se snaží být co nejpřesnější. SHOPGIEJO.COM však nezaručuje, že popisy produktů nebo jiný obsah těchto stránek je přesný, úplný, spolehlivý, aktuální nebo bezchybný. Pokud samotný produkt nabízený SHOPGIEJO.COM neodpovídá popisu, vaším jediným opravným prostředkem je vrátit jej v nepoužitém stavu.

ZŘEKNUTÍ SE ZÁRUK A OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI TYTO STRÁNKY POSKYTUJE SHOPGIEJO.COM NA ZÁKLADĚ „TAK JAK JSOU“ A „JAK JE DOSTUPNÉ“. SHOPGIEJO.COM NEPOSKYTUJE ŽÁDNÁ PROHLÁŠENÍ ANI ZÁRUKY JAKÉHOKOLI DRUHU, VÝSLOVNÉ NEBO PŘEDPOKLÁDANÉ, TÝKAJÍCÍ SE PROVOZU TÉTO STRÁNKY NEBO INFORMACÍ, OBSAHU, MATERIÁLŮ NEBO PRODUKTŮ OBSAŽENÝCH NA TĚCHTO STRÁNKÁCH. VÝSLOVNĚ SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE TYTO STRÁNKY POUŽÍVÁTE NA VLASTNÍ RIZIKO. V PLNÉM ROZSAHU POVOLENÉM PLATNÝM ZÁKONEM SE SHOPGIEJO.COM ODMÍTÁ VŠECHNY ZÁRUKY, VÝSLOVNÉ NEBO PŘEDPOKLÁDANÉ, VČETNĚ, ALE NE OMEZENÍ, PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK OBCHODOVATELNOSTI A VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ NABÍDKU. SHOPGIEJO.COM NEZARUČUJE, ŽE TYTO STRÁNKY, JEJICH SERVERY NEBO E-MAIL ODESLANÉ Z SHOPGIEJO.COM NEOBSAHUJÍ VIRY NEBO JINÉ ŠKODLIVÉ KOMPONENTY. SHOPGIEJO.COM NEBUDE ODPOVĚDNÁ ZA ŽÁDNÉ ŠKODY JAKÉHOKOLI DRUHU VYPLÝVAJÍCÍ Z POUŽÍVÁNÍ TĚCHTO STRÁNEK, VČETNĚ, ALE NE OMEZENÍ, PŘÍMÝCH, NEPŘÍMÝCH, NÁHODNÝCH, TRESTNÍCH A NÁSLEDNÝCH ŠKOD. NĚKTERÉ STÁTNÍ ZÁKONY NEUMOŽŇUJÍ OMEZENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK NEBO VYLOUČENÍ ČI OMEZENÍ URČITÝCH ŠKOD. POKUD SE NA VÁS TYTO ZÁKONY VZTAHUJÍ, NEMUSÍ SE NA VÁS NĚKTERÁ NEBO VŠECHNA VÝŠE UVEDENÁ ODPOVĚDNOST, VYLOUČENÍ NEBO OMEZENÍ VZTAHOVAT A MŮŽETE MÍT DODATEČNÁ PRÁVA.

Rozhodné právo

Návštěvou SHOPGIEJO.COM souhlasíte s tím, že tyto Podmínky použití a jakýkoli spor jakéhokoli druhu, který by mohl vzniknout mezi vámi a SHOPGIEJO.COM nebo jeho společníky, se budou řídit zákony ANGLIE A WALESU, bez ohledu na principy konfliktu zákonů.

SPORY

Jakýkoli spor související jakýmkoli způsobem s vaší návštěvou SHOPGIEJO.COM nebo produkty, které si zakoupíte prostřednictvím SHOPGIEJO.COM, bude předložen k důvěrnému rozhodčímu řízení v ANGLII, s výjimkou případů, kdy jste jakýmkoli způsobem porušili nebo vyhrožovali porušením SHOPGIEJO. Práva duševního vlastnictví společnosti COM, SHOPGIEJO.COM může požadovat soudní zákaz nebo jinou vhodnou nápravu u kteréhokoli státního nebo federálního soudu v ANGLII A WALESU a souhlasíte s výhradní jurisdikcí a místem konání těchto soudů. Arbitráž podle této smlouvy bude vedena podle pravidel platných v té době Americké arbitrážní asociace. Rozhodnutí rozhodců je závazné a může být zaneseno jako rozsudek u kteréhokoli soudu příslušné jurisdikce. V maximálním rozsahu povoleném příslušnými zákony nebude žádné rozhodčí řízení podle této smlouvy spojeno s rozhodčím řízením zahrnujícím jakoukoli jinou stranu podléhající této smlouvě, ať už prostřednictvím třídního rozhodčího řízení nebo jinak.

POLITIKY STRÁNEK, MODIFIKACE A NEDOSTATEK

Prostudujte si prosím naše další zásady, jako jsou zásady dopravy a vracení, zveřejněné na této stránce. Tyto zásady také upravují vaši návštěvu SHOPGIEJO.COM. Vyhrazujeme si právo kdykoli změnit naše stránky, zásady a tyto Podmínky použití. Pokud bude některá z těchto podmínek považována za neplatnou, neplatnou nebo z jakéhokoli důvodu nevymahatelnou, bude tato podmínka považována za oddělitelnou a neovlivní platnost a vymahatelnost jakékoli zbývající podmínky.

OTÁZKY:

Dotazy týkající se našich Podmínek použití, Zásad ochrany osobních údajů nebo jiných materiálů souvisejících se zásadami můžete směřovat na naše pracovníky podpory kliknutím na odkaz „Kontaktujte nás“ v postranní nabídce.

Nebo nám můžete poslat e-mail na adresu: [chráněno e-mailem] .com