6 Rheswm y Dylech Drio Electrosex

6 Rheswm y Dylech Drio Electrosex

Mae ysgogiad electro yn gêm sydd wedi'i chynllunio i gyfuno'r eitemau mwyaf annhebygol ar gyfer sesiwn o ysgogiad dwys fel na phrofwyd erioed o'r blaen. O badlau electro i fenig electro, mae'r defnydd o gerrynt trydan ar gyfer boddhad rhywiol yn sicr o fod yn brofiad sydd allan o'r byd hwn. Os nad ydych yn siŵr am ei effeithiolrwydd, dyma rai rhesymau pam ei fod yn prysur ennill poblogrwydd yn yr olygfa BDSM.

Cysylltiad Emosiynol Gwell
Mae gan ysgogiad electro rai risgiau cynhenid ​​​​os na chaiff ei ymarfer gyda'r gofal a'r manwl gywirdeb mwyaf. Am y rheswm hwn, mae cymryd rhan yn y sesiwn hon yn gofyn am rywfaint o ymddiriedaeth rhyngoch chi a'ch partner. Wrth i'r gêm fynd yn ei blaen, mae technegau newydd yn cael eu dysgu a'u datblygu a'r unig reswm y byddech chi'n gallu ymgysylltu yw os oes gennych chi'r lefel eithaf o ymddiriedaeth yn eich partner.

Mae risg bob amser y bydd y dominydd yn mynd dros drothwy poen yr ymostyngwr a chyda phob sesiwn sy'n dod i ben yn dda, mae'r cysylltiad rhwng y trechaf a'r ymostyngol yn cynyddu wrth i'r ymddiriedaeth ddyfnach.

Rhyddhad Endorffin
Pan fydd y corff yn cael ei ysgogi, mae'r derbynyddion poen yn ymateb trwy ryddhau cyffur lladd poen naturiol y corff. Mae'r endorffinau hyn yn cael yr un effaith â codein a morffin. Unwaith y byddwch yn y system, mae eich corff yn cyflawni lefel uchel naturiol, gan wneud i chi deimlo eich bod yn arnofio yn y gofod gan fod eich meddwl dan ddŵr gyda'r hormonau teimlo'n dda.
Gyda phob jolt trydan sy'n gafael yn eich corff, mae'r hormonau yn gwneud i chi deimlo'n well nag o'r blaen. Mae hyn yn gwneud ysgogiad electro yn gaethiwus iawn gan fod y teimladau dwys hyn yn sicrhau nad yw'r teimladau poenus yn para'n hir.

Poen vs Pleser
Mae stilwyr ysgogiad electro wedi'u cynllunio i'w gosod ar wahanol rannau o'r corff. Ar gyfer y stilwyr gwenerol, mae'r corff yn cael amser caled yn prosesu'r union deimlad unwaith y bydd y cerrynt trydan yn rhedeg trwodd. Gyda'r tethau a'r organau cenhedlu, mae'r corff bob amser yn disgwyl ysgogiadau pleser a phan fydd yr arlliw yn cael ei deimlo, ni all yr ymennydd ddeall y teimlad yn llawn. Mae'r dryswch poen a phleser hwn yn cyffroi'r ymennydd hyd yn oed ymhellach, gan arwain at ryddhau adrenalin. Profodd y teimladau ymhellach i fyny'r disgwyl, gan wneud poen a phleser bron yr un peth.

Sensitifrwydd Uwch
Gyda phob ysgytwad sy'n rhedeg trwy'ch corff, mae'r croen yn dod yn hyd yn oed yn fwy sensitif, gan wneud i bob jolt olynol deimlo hyd yn oed yn fwy na'r un olaf. Mae trin y sensitifrwydd cynyddol hwn yn dod yn ffordd wych o gael eich partner i fwynhau pob eiliad o synhwyraidd a thymheredd pan fydd yn dilyn. O'i gymhwyso i'r organau cenhedlu, mae'r ardal yn dod yn fwy sensitif fyth ac yn gwneud y sesiwn dreiddiol mor bwerus.

Newid Eich Profiadau
Mae gan deganau arferol dechnegau ysgogi diffiniedig iawn; cylchdro, dirgryniad neu gyfuniad o'r ddau. Ar ôl ychydig mae angen newid i fyny'r corff. Mae ysgogiad electro mor bell oddi wrth y synhwyrau arferol hyn ac mae cael eich corff i brofi pleserau chwarae electro yn ffordd wych o wyro oddi wrth y chwarae arferol. Mae profiadau ystafell wely newydd yn gwella'r berthynas ac ansawdd y profiad rhywiol. Mae cyflwyno ysgogiad electro yn sicrhau eich bod chi a'ch partner yn dod â'ch bywyd rhywiol yn ôl yn fyw tra hefyd yn eich agor i fyny i deimladau hyd yn oed yn fwy wrth i chi ailddarganfod eich gilydd.

Rhyddhad Orgasmig a Ragwelir
Gyda phob jolt sy'n rhedeg trwy'ch corff rydych chi'n dod yn agosach ac yn nes at y datganiad terfynol. Fodd bynnag, gall chwarae electro fod yn dechneg berffaith ar gyfer pryfocio, gan wneud i'ch disgwyliad godi i grescendo. Gyda'r diwedd yn y golwg mae eich corff yn chwennych mwy a mwy, gan wneud i bob teimlad deimlo hyd yn oed yn fwy na'r olaf. Trwy gydol y sesiwn mae eich corff yn llawn teimladau dwys sy'n eich gyrru i'r ymyl ac yn eich gadael chi'n hongian yno.
Pan ddaw'r gêm i ben, bydd eich rhyddhau orgasmic yn gwneud i chi ochneidio gyda rhyddhad wrth i bob teimlad dryllio nerfau afael yn eich corff. Bydd pob eiliad bwerus yn ddigon i chi ddod yn ôl am fwy.

Mae ysgogiad electro yn gofyn am berfeddion i blymio i mewn, ond gyda'r dewis o deganau i ddechreuwyr, ar ôl i chi ddechrau, nid oes unrhyw wadu'r manteision. Mae pob profiad yn llethol ac yn syfrdanol, gan ei gwneud yn gêm rydych chi am ei mwynhau dro ar ôl tro. Cymerwch siawns gyda hyn a darganfyddwch yn union pa mor bleserus y gall trydan fod.

Maethegydd, Prifysgol Cornell, MS

Rwy'n credu bod gwyddor maeth yn gynorthwyydd gwych ar gyfer gwella iechyd ataliol a therapi atodol mewn triniaeth. Fy nod yw helpu pobl i wella eu hiechyd a'u lles heb arteithio eu hunain gyda chyfyngiadau dietegol diangen. Rwy’n cefnogi ffordd iach o fyw – rwy’n chwarae chwaraeon, yn beicio, ac yn nofio yn y llyn trwy gydol y flwyddyn. Gyda fy ngwaith, rwyf wedi cael sylw yn Vice, Country Living, cylchgrawn Harrods, Daily Telegraph, Grazia, Women's Health, a chyfryngau eraill.

Y diweddaraf o Ffordd o Fyw

SEFYLLFA RHYW LWY SOFA

Mae sefyllfa rhyw llwy soffa yn ardderchog os ydych chi'n ymlacio ac yn gadael i'ch dyn gymryd rheolaeth. Mae'n