Telerau ac Amodau

Amodau Defnyddio

Croeso i'n siop ar-lein! Mae SHOPGIEJO.COM a'i gymdeithion yn darparu eu gwasanaethau i chi yn amodol ar yr amodau canlynol. Os byddwch yn ymweld â'r wefan hon neu'n siopa ynddi, rydych yn derbyn yr amodau hyn. Darllenwch nhw'n ofalus.yn

Preifatrwydd

Adolygwch ein Hysbysiad Preifatrwydd, sydd hefyd yn rheoli eich ymweliad â'n gwefan, i ddeall ein harferion.

Cyfathrebu Electronig

Pan fyddwch chi'n ymweld â SHOPGIEJO.COM neu'n anfon e-byst atom, rydych chi'n cyfathrebu â ni'n electronig. Rydych yn cydsynio i dderbyn cyfathrebiadau gennym yn electronig. Byddwn yn cyfathrebu â chi drwy e-bost neu drwy bostio hysbysiadau ar y wefan hon. Rydych yn cytuno bod yr holl gytundebau, hysbysiadau, datgeliadau a chyfathrebiadau eraill a ddarparwn i chi yn electronig yn bodloni unrhyw ofyniad cyfreithiol bod cyfathrebiadau o'r fath yn ysgrifenedig.

Hawlfraint

Mae'r holl gynnwys sydd wedi'i gynnwys ar y wefan hon, fel testun, graffeg, logos, eiconau botwm, delweddau, clipiau sain, lawrlwythiadau digidol, casgliadau data, a meddalwedd, yn eiddo i SHOPGIEJO.COM neu ei gyflenwyr cynnwys ac wedi'i warchod gan gyfreithiau hawlfraint rhyngwladol. Mae crynhoad yr holl gynnwys ar y wefan hon yn eiddo unigryw i SHOPGIEJO.COM , gydag awdur hawlfraint y casgliad hwn gan SHOPGIEJO.COM , ac wedi'i warchod gan gyfreithiau hawlfraint rhyngwladol.

Nodau Masnach

Ni chaniateir defnyddio nodau masnach a gwisg fasnach SHOPGIEJO.COM mewn cysylltiad ag unrhyw gynnyrch neu wasanaeth nad yw'n SHOPGIEJO.COM s, mewn unrhyw fodd sy'n debygol o achosi dryswch ymhlith cwsmeriaid, neu mewn unrhyw fodd sy'n dilorni neu'n difrïo SHOPGIEJO.COM . Mae'r holl nodau masnach eraill nad ydynt yn eiddo i SHOPGIEJO.COM neu ei is-gwmnïau sy'n ymddangos ar y wefan hon yn eiddo i'w perchnogion priodol, a all neu na all fod yn gysylltiedig â, yn gysylltiedig â, neu'n cael eu noddi gan SHOPGIEJO.COM neu ei is-gwmnïau.

Trwydded a Mynediad i'r Wefan

Mae SHOPGIEJO.COM yn rhoi trwydded gyfyngedig i chi gael mynediad i'r wefan hon a gwneud defnydd personol ohoni ac i beidio â llwytho i lawr (ac eithrio caching tudalen) na'i haddasu, neu unrhyw ran ohoni, ac eithrio gyda chaniatâd ysgrifenedig penodol SHOPGIEJO.COM. Nid yw'r drwydded hon yn cynnwys unrhyw ailwerthu neu ddefnydd masnachol o'r wefan hon na'i chynnwys: unrhyw gasgliad a defnydd o unrhyw restrau cynnyrch, disgrifiadau, neu brisiau: unrhyw ddefnydd deilliadol o'r wefan hon neu ei chynnwys: unrhyw lawrlwytho neu gopïo gwybodaeth cyfrif ar gyfer y budd masnachwr arall: neu unrhyw ddefnydd o gloddio data, robotiaid, neu offer casglu data ac echdynnu tebyg. Ni chaniateir atgynhyrchu, dyblygu, copïo, gwerthu, ailwerthu, ymweld â'r wefan hon nac unrhyw ran o'r wefan hon, neu ei hecsbloetio fel arall at unrhyw ddiben masnachol heb ganiatâd ysgrifenedig penodol SHOPGIEJO.COM. Ni chewch fframio na defnyddio technegau fframio i amgáu unrhyw nod masnach, logo, neu wybodaeth berchnogol arall (gan gynnwys delweddau, testun, cynllun tudalen, neu ffurf) SHOPGIEJO.COM a'n cymdeithion heb ganiatâd ysgrifenedig penodol. Ni chewch ddefnyddio unrhyw dagiau meta nac unrhyw “destun cudd” arall gan ddefnyddio enw neu nodau masnach SHOPGIEJO.COM heb ganiatâd ysgrifenedig penodol SHOPGIEJO.COM. Mae unrhyw ddefnydd anawdurdodedig yn terfynu'r caniatâd neu'r drwydded a roddwyd gan SHOPGIEJO.COM . Rhoddir hawl gyfyngedig, dirymadwy ac anghyfyngedig i chi greu hyperddolen i hafan SHOPGIEJO.COM cyn belled nad yw'r ddolen yn portreadu SHOPGIEJO.COM , ei gymdeithion, na'u cynhyrchion neu wasanaethau mewn ffordd ffug, gamarweiniol, ddirmygus. , neu fater sarhaus fel arall. Ni chewch ddefnyddio unrhyw logo SHOPGIEJO.COM na graffig neu nod masnach perchnogol arall fel rhan o'r ddolen heb ganiatâd ysgrifenedig penodol.

Eich Cyfrif Aelodaeth

Os ydych yn defnyddio'r wefan hon, chi sy'n gyfrifol am gynnal cyfrinachedd eich cyfrif a'ch cyfrinair ac am gyfyngu mynediad i'ch cyfrifiadur, ac rydych yn cytuno i dderbyn cyfrifoldeb am yr holl weithgareddau sy'n digwydd o dan eich cyfrif neu gyfrinair. Os ydych o dan 18 oed, dim ond gyda rhiant neu warcheidwad y cewch ddefnyddio ein gwefan. Mae SHOPGIEJO.COM a'i gymdeithion yn cadw'r hawl i wrthod gwasanaeth, terfynu cyfrifon, dileu neu olygu cynnwys, neu ganslo archebion yn ôl eu disgresiwn llwyr.

Adolygiadau, Sylwadau, E-byst a Chynnwys Arall

Gall ymwelwyr bostio adolygiadau, sylwadau, a chynnwys arall: a chyflwyno awgrymiadau, syniadau, sylwadau, cwestiynau, neu wybodaeth arall, cyn belled nad yw'r cynnwys yn anghyfreithlon, yn anweddus, yn fygythiol, yn ddifenwol, yn ymledol i breifatrwydd, yn torri hawliau eiddo deallusol, neu fel arall yn niweidiol i drydydd partïon neu’n annerbyniol ac nid yw’n cynnwys nac yn cynnwys firysau meddalwedd, ymgyrchu gwleidyddol, deisyfiad masnachol, llythyrau cadwyn, post torfol, nac unrhyw fath o “spam.” Ni chewch ddefnyddio cyfeiriad e-bost ffug, dynwared unrhyw berson neu endid, na chamarwain fel arall ynghylch tarddiad cerdyn neu gynnwys arall. Mae SHOPGIEJO.COM yn cadw'r hawl (ond nid y rhwymedigaeth) i dynnu neu olygu cynnwys o'r fath, ond nid yw'n adolygu cynnwys sy'n cael ei bostio'n rheolaidd. Os byddwch yn postio cynnwys neu'n cyflwyno deunydd, ac oni bai ein bod yn nodi fel arall, rydych yn rhoi hawl anghyfyngedig, di-freindal, parhaol, di-alw'n-ôl, a chwbl is-drwyddadwy i ddefnyddio, atgynhyrchu, addasu, addasu, cyhoeddi, cyfieithu i SHOPGIEJO.COM a'i gymdeithion. , creu gweithiau deilliadol o, dosbarthu, ac arddangos cynnwys o'r fath ledled y byd mewn unrhyw gyfrwng. Rydych yn rhoi'r hawl i SHOPGIEJO.COM a'i gymdeithion ac is-drwyddedeion ddefnyddio'r enw a gyflwynwch mewn cysylltiad â chynnwys o'r fath, os dymunant. Rydych yn cynrychioli ac yn gwarantu eich bod yn berchen ar, neu fel arall yn rheoli, yr holl hawliau i'r cynnwys rydych yn ei bostio: bod y cynnwys yn gywir: nad yw defnyddio'r cynnwys a gyflenwir gennych yn torri'r polisi hwn ac na fydd yn achosi anaf i unrhyw berson neu endid: ac y byddwch yn indemnio SHOPGIEJO.COM neu ei chymdeithion ar gyfer pob hawliad sy'n deillio o gynnwys a gyflenwir gennych. Mae gan SHOPGIEJO.COM yr hawl ond nid y rhwymedigaeth i fonitro a golygu neu ddileu unrhyw weithgaredd neu gynnwys. Nid yw SHOPGIEJO.COM yn cymryd unrhyw gyfrifoldeb ac nid yw'n cymryd unrhyw atebolrwydd am unrhyw gynnwys a bostir gennych chi nac unrhyw drydydd parti.

Perygl o Golli

Mae'r holl eitemau a brynir gan SHOPGIEJO.COM yn cael eu gwneud yn unol â chontract cludo. Mae hyn yn y bôn yn golygu bod y risg o golled a theitl ar gyfer eitemau o'r fath yn cael eu trosglwyddo i chi pan fyddwn yn eu danfon i'r cludwr.

Disgrifiad

Mae SHOPGIEJO.COM a'i gymdeithion yn ceisio bod mor gywir â phosibl. Fodd bynnag, nid yw SHOPGIEJO.COM yn gwarantu bod disgrifiadau cynnyrch neu gynnwys arall y wefan hon yn gywir, yn gyflawn, yn ddibynadwy, yn gyfredol, nac yn rhydd o wallau. Os nad yw cynnyrch a gynigir gan SHOPGIEJO.COM ei hun fel y disgrifir, eich unig ateb yw ei ddychwelyd mewn cyflwr nas defnyddiwyd.

YMWADIAD O WARANTAU A CHYFYNGIADAU AR ATEBOLRWYDD DARPERIR Y SAFLE HON GAN SHOPGIEJO.COM AR SAIL “FEL Y MAE” AC “FEL SYDD AR GAEL”. NID YW SHOPGIEJO.COM YN GWNEUD UNRHYW SYLWADAU NEU WARANT O UNRHYW FATH, YN MYNEGOL NEU'N EI OLYGIADOL, YNGHYLCH GWEITHREDU'R SAFLE HWN NEU'R WYBODAETH, Y CYNNWYS, Y DEUNYDDIAU, NEU'R CYNNYRCH A GYNNWYSIR AR Y SAFLE HWN. RYDYCH YN CYTUNO YN BENNIG BOD EICH DEFNYDD O'R SAFLE HON YN EI RISG EICH UNIGRYW. I'R MAINT LLAWN A GANIATEIR GAN Y GYFRAITH BERTHNASOL, MAE SHOPGIEJO.COM YN GWRTHOD POB WARANT, YN MYNEGOL NEU'N ALLWEDDOL, GAN GYNNWYS, OND NID YN GYFYNGEDIG I, WARANTAU GOBLYGEDIG O FYDDHADEDD A FFITRWYDD AT DDIBEN ARBENNIG. NID YW SHOPGIEJO.COM YN GWARANTU FOD Y SAFLE HON, EI WASANAETHWYR, NEU E-BOST A ANFONWYD O SHOPGIEJO.COM YN RHAD AC AM DDIM O FIRWSAU NEU GYDNABODAU NIWEIDIOL ERAILL. NI FYDD SHOPGIEJO.COM YN ATEBOL AM UNRHYW DDIFROD O UNRHYW FATH SY'N CODI O DDEFNYDDIO'R SAFLE HWN, GAN GYNNWYS, OND NID YN GYFYNGEDIG I IAWNDAL UNIONGYRCHOL, ANUNIONGYRCHOL, GORFODOL A CHANLYNIADOL. NID YW CYFREITHIAU GWLADOL RHAI SY'N CANIATÁU CYFYNGIADAU AR WARANTAU GOBLYGEDIG NEU EITHRIO NEU GYFYNGIAD AR DDIFRODAU PENODOL. OS YW'R CYFREITHIAU HYN YN BERTHNASOL I CHI, EFALLAI NAD YW RAI O'R YMADAWIADAU, GWAHARDDIADAU, NEU GYFYNGIADAU UCHOD, NEU POB UN YN BERTHNASOL I CHI, AC EFALLAI FOD GENNYCH HAWLIAU YCHWANEGOL.

Y Gyfraith berthnasol

Drwy ymweld â SHOPGIEJO.COM , rydych yn cytuno y bydd cyfreithiau LLOEGR A CHYMRU, heb ystyried egwyddorion gwrthdaro cyfreithiau, yn llywodraethu’r Amodau Defnyddio hyn ac unrhyw anghydfod o unrhyw fath a allai godi rhyngoch chi a SHOPGIEJO.COM neu ei gymdeithion.

GWAREDU

Bydd unrhyw anghydfod sy'n ymwneud mewn unrhyw ffordd â'ch ymweliad â SHOPGIEJO.COM neu â chynhyrchion rydych chi'n eu prynu trwy SHOPGIEJO.COM yn cael eu cyflwyno i gyflafareddu cyfrinachol yn , LLOEGR, ac eithrio, i'r graddau eich bod mewn unrhyw fodd wedi sathru neu wedi bygwth torri SHOPGIEJO. Gall hawliau eiddo deallusol COM, SHOPGIEJO.COM geisio rhyddhad gwaharddol neu ryddhad priodol arall mewn unrhyw lys gwladwriaethol neu ffederal yn LLOEGR A CHYMRU, a’ch bod yn cydsynio i awdurdodaeth a lleoliad unigryw mewn llysoedd o’r fath. Bydd cyflafareddu o dan y cytundeb hwn yn cael ei gynnal o dan reolau Cymdeithas Cyflafareddu America ar y pryd. Bydd dyfarniad y cyflafareddwyr yn rhwymol a gellir ei gofnodi fel dyfarniad mewn unrhyw lys awdurdodaeth gymwys. I'r graddau eithaf a ganiateir gan y gyfraith berthnasol, ni fydd unrhyw gyflafareddu o dan y Cytundeb hwn yn cael ei gysylltu â chyflafareddu sy'n cynnwys unrhyw barti arall sy'n destun y Cytundeb hwn, boed hynny trwy achos cyflafareddu dosbarth neu fel arall.

POLISIESAU SAFLE, ADDASU, A DADRADDOLDEB

Adolygwch ein polisïau eraill, fel ein polisi Cludo a Dychwelyd, a bostiwyd ar y wefan hon. Mae'r polisïau hyn hefyd yn rheoli eich ymweliad â SHOPGIEJO.COM. Rydym yn cadw'r hawl i wneud newidiadau i'n gwefan, polisïau, a'r Amodau Defnyddio hyn ar unrhyw adeg. Os bernir bod unrhyw un o'r amodau hyn yn annilys, yn ddi-rym, neu'n anorfodadwy am unrhyw reswm, bernir bod yr amod hwnnw'n doradwy ac ni fydd yn effeithio ar ddilysrwydd a gorfodadwyedd unrhyw amod sy'n weddill.

CWESTIYNAU:

Gellir cyfeirio cwestiynau ynghylch ein Hamodau Defnydd, Polisi Preifatrwydd, neu ddeunydd arall sy'n gysylltiedig â pholisi at ein staff cymorth trwy glicio ar y ddolen “Cysylltwch â Ni” yn y ddewislen ochr.

Neu gallwch anfon e-bost atom yn: [e-bost wedi'i warchod] . Gyda