BETH YW BACTERIA STREP A?

Mae streptococws Grŵp A yn heintiau a achosir gan ficro-organebau neu facteria yn mynd i mewn i'r corff a allai arwain at salwch. Maent yn effeithio'n bennaf ar y croen a'r gwddf gan achosi salwch ysgafn yn bennaf, ond weithiau gall fod yn fygythiad bywyd. Mae heintiau o'r fath yn heintus. Gall y bacteria ledaenu trwy disian, peswch, neu ddod i gysylltiad â chroen person heintiedig. Gall plant gael ymatebion llidiol, gan gynnwys twymyn rhewmatig, ras amlwgh, neu niwed i'r arennau.

Symptomau

 • Tonsiliau chwyddedig
 • Poen stumog
 • Cur pen
 • Llyncu poenus
 • Torri gwddf
 • Croen cosi
 • Brech ar y gwddf

Rwyf bob amser yn dweud wrth fy nghleientiaid i geisio sylw meddygol os yw'r symptomau'n dod yn ddifrifol neu nad yw haint yn diflannu bythefnos ar ôl y driniaeth. Rwy'n argymell y mesurau canlynol i leihau'r risg;

 • Golchwch eich dwylo'n drylwyr â dŵr a sebon.
 • Glanhewch a gorchuddiwch glwyfau nes eu bod wedi gwella'n llwyr.
 • Os yw plant yn sâl, gadewch iddyn nhw aros gartref.
 • Golchwch eitemau fel offer a llwyau a ddefnyddir gan unigolion heintiedig.
 • Gorchuddiwch eich gwyfyn wrth disian.

MS, Prifysgol Durham
GP

Mae gwaith meddyg teulu yn cynnwys ystod eang o amrywiaeth glinigol, sy'n gofyn am wybodaeth helaeth a gwybodaeth gan arbenigwr. Fodd bynnag, credaf mai'r peth pwysicaf i feddyg teulu yw bod yn ddynol oherwydd bod y cydweithrediad a'r ddealltwriaeth rhwng y meddyg a'r claf yn hanfodol i sicrhau gofal iechyd llwyddiannus. Ar fy nyddiau i ffwrdd, rwyf wrth fy modd bod ym myd natur. Ers plentyndod, rwyf wedi bod yn angerddol am chwarae gwyddbwyll a thenis. Pryd bynnag y bydd gennyf amser i ffwrdd, rwy'n mwynhau teithio o amgylch y byd.

Arbenigwr iechyd meddwl
MS, Prifysgol Latfia

Rwy’n gwbl argyhoeddedig bod angen ymagwedd unigryw, unigol ar bob claf. Felly, rwy'n defnyddio gwahanol ddulliau seicotherapi yn fy ngwaith. Yn ystod fy astudiaethau, darganfyddais ddiddordeb dwfn mewn pobl yn gyffredinol a'r gred yn natur anwahanadwy y meddwl a'r corff, a phwysigrwydd iechyd emosiynol mewn iechyd corfforol. Yn fy amser hamdden, rwy'n mwynhau darllen (ffan mawr o thrillers) a mynd ar heiciau.

Mae Ieva Kubiliute yn seicolegydd ac yn gynghorydd rhyw a pherthnasoedd ac yn awdur llawrydd. Mae hi hefyd yn ymgynghorydd i sawl brand iechyd a lles. Tra bod Ieva yn arbenigo mewn ymdrin â phynciau lles yn amrywio o ffitrwydd a maeth, i les meddwl, rhyw a pherthnasoedd a chyflyrau iechyd, mae hi wedi ysgrifennu ar draws ystod amrywiol o bynciau ffordd o fyw, gan gynnwys harddwch a theithio. Mae uchafbwyntiau gyrfa hyd yn hyn yn cynnwys: hercian sba moethus yn Sbaen ac ymuno â champfa gwerth £18k y flwyddyn yn Llundain. Mae'n rhaid i rywun ei wneud! Pan nad yw hi'n teipio wrth ei desg - neu'n cyfweld ag arbenigwyr ac astudiaethau achos, mae Ieva'n dod i ben â yoga, ffilm dda a gofal croen gwych (fforddiadwy wrth gwrs, nid oes llawer nad yw hi'n ei wybod am harddwch cyllideb). Pethau sy’n dod â llawenydd di-ben-draw iddi: dadwenwyno digidol, lattes llaeth ceirch a theithiau cerdded hir yn y wlad (ac weithiau jogs).

Y diweddaraf gan Ask the Expert