Bomiau Bath CBD

Y Bomiau Bath CBD Gorau i Roi Cynnig arnynt Yn 2022

Os mai socian mewn bath cynnes yw eich hoff ffordd i ddod â'r diwrnod i ben, mae bomiau bath CBD yn rhywbeth y mae'n rhaid i chi roi cynnig arno. Gall bath CBD eich helpu i ymlacio, lleddfu cyhyrau dolurus, a'ch paratoi ar gyfer noson dda o gwsg. Mewn gwirionedd, gall fod â rhan bwysig wrth gadw'ch corff, enaid a meddwl yn gartrefol. Er mwyn eich helpu i ddeall manteision bomiau bath a darganfod y bomiau bath gorau i roi cynnig arnynt nawr, rydym wedi paratoi canllaw helaeth a chrynodeb o'r cynnyrch.

Beth Yw CBD?

Mae cannabidiol, neu CBD, i'w gael mewn planhigion canabis - cywarch a marijuana. Nid yw'r CBD sy'n deillio o gywarch yn cynnwys cydrannau seicoweithredol, sy'n golygu na fydd yn cynhyrchu teimlad uchel. Yn lle hynny, mae gan CBD fuddion iechyd lluosog, ac mae'n naturiol yn cefnogi'r ESC, gan hyrwyddo cynhyrchu endocannabinoid. Hefyd, mae'n helpu i wneud y gorau o swyddogaethau'r system, gan effeithio ar faint o cortisol y mae'r corff yn ei adeiladu, sut mae'r corff yn ymateb i straen, a pha mor gyflym y mae'n gwella ohono.  

Beth yw Bomiau Bath CBD?

Bomiau bath CBD wedi dod yn boblogaidd iawn yn y blynyddoedd diwethaf. Mae'r bomiau hyn yn beli sych sy'n cynnwys sodiwm bicarbonad, CBD, asid citrig, halen Epsom, rhai olewau hanfodol, ac arogleuon dymunol yn dibynnu ar y defnydd arfaethedig. Mae'r sodiwm bicarbonad yn achosi'r peli hyn i hydoddi pan gânt eu rhoi yn y dŵr. O ganlyniad, mae'r olewau hanfodol yn cael eu rhyddhau, gan ddarparu profiad tebyg i sba. 

Bomiau Bath CBD

Sut mae Bomiau Bath CBD yn Gweithio?

Mae bath poeth yn agor y mandyllau, gan ganiatáu i'r CBD gael ei amsugno'n gyflym. Mae hyn yn gwneud bomiau bath yn gynhyrchion sy'n gweithredu'n gyflym gyda mwy o effeithiau lleddfu poen a thawelu. Maent yn ddelfrydol os ydych am drin poenau yn y corff a llid sy'n gysylltiedig ag arthritis. Defnydd aml arall o fomiau bath CBD yw trin cyflyrau croen fel acne, ecsema a soriasis. Bydd Beth boms yn mynd â'r ymlacio i'r nesaf, gan helpu i leihau pryder a gwella'r cylch cysgu. Wrth gwrs, bydd effeithiolrwydd bom bath CBD yn dibynnu ar grynodiad CBD ac ansawdd y cynnyrch. 

 Buddion ac Effeithiau Bomiau Bath CBD Gorau

Isod, darganfyddwch y buddion mwyaf cyffredin sy'n gysylltiedig â defnyddio bomiau bath CBD.

Ymlacio

Bydd bath cynnes wedi'i gyfoethogi â bom bath CBD yn eich helpu i ymlacio. Bydd y tensiwn yn diflannu, a bydd eich cyhyrau poenus yn cael eu lleddfu. Mae cannabinoidau yn rhyngweithio â'r system Endocannabinoid sy'n gyfrifol am reoleiddio symudiad, teimlad poen, hwyliau, gan ysgogi rhyddhad straen. Os ydych chi'n bwriadu defnyddio bomiau bath CBD ar gyfer ymlacio, ystyriwch gynhwysion fel lafant ac ewcalyptws i wneud y bath yn fwy buddiol.

Dadwenwyno'r Croen

Mae'r cyfuniad o halen CBD ac Epsom yn ysgogi amsugno magnesiwm trwy'r croen, gan dynnu allan tocsinau corff niweidiol. Bydd hyn yn gwneud i chi deimlo'n fwy ysgafn ac yn hybu gwelliant iechyd cyffredinol.  

Gofal Croen

Mae'r dŵr poeth yn agor y mandyllau ac yn cynyddu llif y gwaed. Mae halen Epsom yn tynnu'r tocsinau niweidiol o'r corff, tra bod CBD ac olewau hanfodol yn treiddio trwy'r croen. Mae'r broses hon yn maethu'r croen, gan ei adael yn feddal, yn elastig ac yn ddisglair. Yn fwy na hynny, diolch i briodweddau gwrthlidiol CBD, gall bomiau bath eich helpu i leihau cochni a llid. Yn fwy na hynny, mae CBD yn rheoleiddio cynhyrchu sebum, gan ganiatáu i'r corff reoli lleithder ac atal acne rhag torri allan. 

Eglurder Meddwl

Y tu hwnt i ymlacio yn eich helpu i glirio'ch meddwl a bod yn fwy ffocws. Mae hyn oherwydd bod CBD yn effeithio ar y system Endocannabinoid, sy'n rheoleiddio emosiynau a hwyliau. Mae CBD yn hybu lefelau serotonin yn y corff ac yn rhyngweithio â systemau niwral eraill. 

Lleddfu Poen

Bydd bath cynnes wedi'i drwytho â CBD ac olewau hanfodol lafant, rhosmari, neu ewcalyptws yn eich helpu i reoli poen a lleddfu poen yn y cyhyrau. Mae'n gweithredu ar y corff cyfan ar unwaith, ac mae'r effeithiau fel arfer yn para'n hirach. Mae'n arbennig o dda os ydych chi'n cael poen cefn ac ysgwydd. 

Bomiau Bath CBD

A yw Bomiau Bath CBD yn Ddiogel?

Mae bomiau bath CBD yn annhebygol o gynhyrchu unrhyw effeithiau digroeso. Fodd bynnag, fel gydag unrhyw gynnyrch newydd, dylech ei brofi cyn ei ddefnyddio. Mae hyn yn arbennig o bwysig i bobl â chroen sensitif. Cyn boddi'r corff cyfan, gwanhewch ychydig bach ohono a'i roi ar ran fach o'ch croen i weld a fyddwch chi'n cael unrhyw adwaith. 

Y Cynhyrchion Bath CBD Gorau i roi cynnig arnynt

Yn ystod y cyfnod prawf, rydym wedi derbyn dwsinau o gynhyrchion i'w profi. Fodd bynnag, dim ond ychydig ohonynt sydd wedi bodloni ein meini prawf ac wedi gwneud y rhestr hon. Fe wnaethom edrych am faint o CBD sydd wedi'i gynnwys yn y cynnyrch, cynhwysion, effeithiau a buddion, a thryloywder y cwmni. Dyma'r cwmnïau gorau a'u cynhyrchion unigryw y mae'n rhaid i chi roi cynnig arnynt ar gyfer eich diwrnod sba cartref nesaf. 

CyfiawnCBD

CyfiawnCBD yn chwaraewr gweddol newydd yn y diwydiant. Wedi'i sefydlu yn 2017, nod y brand yw cael cynhyrchion CBD o ansawdd uchel yn agosach at bobl ledled y byd. Nod y tîm yw dangos gwir botensial a gwerth CBD i ddefnyddwyr. Yn ogystal, maent wedi ymrwymo i fod yn gwbl dryloyw a bob amser yn rhoi gwybod i ddefnyddwyr sut mae eu cynhyrchion yn cael eu prosesu a ble maent yn dod o hyd i'w deunyddiau. 

“Yn JustCBD, rydyn ni’n credu bod gennych chi’r hawl i wybod beth sydd y tu mewn i’ch cynhyrchion CBD. Ein cenhadaeth a’n haddewid yw peidio byth â chamliwio cynnwys ein cynnyrch, ” meddai cynrychiolydd y cwmni. Ar gyfer pob cynnyrch, mae adroddiad labordy sy'n profi ei ddiogelwch a'i ansawdd. Yn fwy na hynny, mae'r cynhyrchion yn eithaf fforddiadwy. Mae'r ystod cynnyrch a gynigir yn eang, ac mae JustCBD hefyd yn lle gorau i ddod o hyd i fomiau bath CBD ar werth.

Bom Bath Citrus CBD

 • Arogl sitrws
 • 25mg o CBD fesul bom bath
 • adfywiol
CyfiawnCBD Bom Bath Sitrws

Mae Bom bath sitrws CBD o JustCBD yn cyfuno pwerau therapiwtig CBD ac olewau Hanfodol Citrus. Mae'n gweithio rhyfeddodau ar gyfer lleddfu straen, ac roedd hefyd yn ddefnyddiol ar gyfer ymlacio i gysgu sain. Mae'r ffiswyr yn cael eu rhyddhau'n araf, gan ddod â theimlad byrlymus sy'n ymlacio'ch corff cyfan. Mae'r pecynnu yn syml, ond mae lliwiau oren a gwyn y bom yn anhygoel. 

Bom Bath CBD Cherry Sweet

 • Arogl ceirios cryf
 • Priodweddau sy'n rhoi hwb i hwyliau
 • 25mg o CBD fesul bom
Bom Bath CBD
CyfiawnCBD Bom Bath CBD Cherry Sweet

Os ydych chi am roi hwb i'ch hwyliau a gorffen y diwrnod ar nodyn mwy cadarnhaol, mae'r Bom CBD Cherry melys yw'r hyn sydd ei angen arnoch chi. Mae'r arogl yn gryf ond yn ddymunol iawn. Mae'n fy atgoffa o ddyddiau cynnes yr haf ac eiliadau hapus ac yn aros ymhell ar ôl y bath. Mae'r bom bath wedi'i gyfoethogi ag aloe vera, cyll gwrach, a chedrwydd, gan wneud i chi deimlo'n fwy cytbwys a hyderus. 

Bom Caerfaddon CBD Eucalyptus

 • Ffres
 • Hynod persawrus
 • Ymlacio
CyfiawnCBD Bom Caerfaddon CBD Eucalyptus

Yn ffres ac yn ymlaciol, mae'r Bom CBD Ewcalyptws arogli'n lân, ac mae'n wych ar gyfer golchi'r straen i ffwrdd. Yn ogystal, gall ddarparu dihangfa feddyliol pan fo angen. Mae'r bom yn hynod persawrus, ac mae'r arogl ffres yn aros ymlaen am oriau. Mae hefyd yn opsiwn ardderchog ar gyfer alergeddau neu dagfeydd trwynol gan ei fod yn helpu i agor y llwybr anadlu trwynol. 

Gwreiddiau Iachus

Gwreiddiau Iachus dod yn fyw i helpu pobl i gael mynediad at gynnyrch o ansawdd uchel am brisiau fforddiadwy. Y weledigaeth y tu ôl i'r brand yw galluogi pawb i fyw eu bywyd gorau. Mae Healthy Roots Hemp yn darparu cynhyrchion olew echdynnu cywarch sbectrwm llawn sydd wedi'u cynllunio i ddarparu cydbwysedd, hybu iechyd cyffredinol, a lleddfu anghysur. O'r amaethu i'r silff, mae'r holl gynhyrchion yn cael eu cynhyrchu yn y fferm a'r cyfleuster cynhyrchu sy'n eiddo i'r teulu. 

Mae'r cwmni wedi adeiladu enw da am fod yn onest ac yn dryloyw. “Ein Prif Gofnodion Gweithgynhyrchu, Cofnodion Swp Gweithgynhyrchu, a Gweithdrefnau Gweithredu Safonol yw rhai o'r offer mwyaf defnyddiol ar gyfer ansawdd a safonau ein cynnyrch. Rydym yn cadw cofnodion o bopeth o raddnodi offer i wiriadau cyflenwyr Cynhwysion dim ond i wneud yn siŵr bod gan ein cynnyrch bopeth y mae'r labeli yn ei nodi,” meddai cynrychiolydd y cwmni. 

Bomiau Bath CBD
Gwreiddiau Iach CBD Bomiau Bath

Arhoswch Wedi'i Wreiddio CBD Bom Bath Lemongrass Ac Oren  

 • Arogl lemonwellt ac oren
 • CBN 200mg
 • Lliwio naturiol

Mae Bom bath CBD lemonwellt ac Oren arogli adfywiol ac egniol. Yn syml, trwy ollwng y bom bath CBD mewn dŵr cynnes, byddwch chi'n cael eich chwythu i ffwrdd o'r arogl egsotig. Ar ôl socian i mewn, byddwch chi'n teimlo wedi'ch adfywio a'ch egni. Mae'n wych ar gyfer bath bore os oes angen cic egni i fynd drwy'r dydd. Gallwch brynu bom bath CBD ar wahân neu mewn bwndel gyda'r bomiau CBD Healthy Roots Stay Rooted. 

Arhoswch Wedi'i Wreiddio Bom Bath CBD Ymlacio Lafant

 • Trwytho lafant
 • Ymlacio
 • Lliwio naturiol

Y bom bath CBD perffaith ar gyfer ymlacio, y Ymlacio Lavander fel y mae'r enw'n awgrymu, wedi'i gyfoethogi ag olew hanfodol Lafant. Mae ei arogl yn hyfryd, ac mae'r lliw porffor dymunol yn gwbl naturiol. Mae'r bom yn gwneud ffizz gwych, a chyn gynted ag y byddwch chi'n socian i mewn, byddwch chi'n teimlo'r tensiwn yn diflannu. Mae hefyd yn lleddfol iawn ar y croen ac yn hyrwyddo noson dda o gwsg. 

Arhoswch Wedi'i Wreiddio CBD Hibiscus Sitrws Bom Bath 

 • Blodau hibiscws sych
 • Arogl sitrws
 • Heb gemegion

Mae'r bom CBD holl-naturiol wedi'i drwytho â Grapefruit, Bergamont, Sweet Orange, Ylang Ylang Essential Oils. Mae ganddo arogl sitrws gydag islaw blodau. Mae'r bom yn teimlo ac yn edrych yn foethus, gyda lliw gwyn cyfan a blodau hibiscus sych i gael profiad gwell. Arhoswch Bom bath Citrus Hibiscus CBD wedi'i wreiddio mae ganddo briodweddau meddalu croen anhygoel. Mae'n maethu ac yn lleithio'r croen, gan ei adael yn lachar. 

Arhoswch Wedi'i Wreiddio CBD Bom Bath Peppermint A Rosemary

 • Olewau Hanfodol Rhosmari a Peppermint
 • adfywiol
 • Da ar gyfer tagfeydd trwynol 

Gydag arogl pupur a rhosmari adfywiol, mae hyn Bom bath CBD bydd yn eich helpu i ymlacio mwy. Yn ogystal, mae olew hanfodol Peppermint yn helpu gyda thagfeydd trwynol ac yn lleddfu symptomau alergedd. Mae'r cyfuniad lliwio naturiol o wyn a gwyrdd yn edrych yn dawelu iawn. Mae'r croen yn teimlo'n feddal ac yn elastig.  

Diferyn Corff Grisial 

Gan sylweddoli nad oes unrhyw gynhyrchion yn ymwneud â nanotechnoleg ar ffurf CBD, penderfynodd Sam a Tesa greu Diferyn Corff Grisial - brand a fyddai'n cynnig y buddion mwyaf o CBD ac yn ffitio i mewn i ffordd o fyw pawb. Mae fformiwla llofnod y cwmni yn ystod y dydd wedi'i gyfoethogi â Fitamin B-12 sydd wedi'i gynllunio i roi hwb i chi a'ch helpu chi trwy'r dydd. Mae fformiwla'r nos yn cynnwys melatonin ac yn hyrwyddo cynhyrchu serotonin, gan frwydro yn erbyn symptomau pryder ac iselder.

Soak Bath Lafant 

 • Trwytho lafant
 • Crisial dirgel wedi'i gynnwys
 • Lleddfu poen effeithiol
Corff Soak CBD
Soak Bath Lafant Diferu Corff Grisial

Mae Soak Bath Lafant gan Crystal Body Drip yw'r cynnyrch bath CBD eithaf i leddfu cyhyrau dolurus. Mae angen i chi ychwanegu cymaint ag sydd ei angen arnoch a'i droi i wneud bath swigen sy'n arogli'n anhygoel. Ar ôl 20 munud, byddwch chi'n teimlo sut mae'r cyfuniad cryf o CBD organig, halen magnesiwm Epsom, ac olew hanfodol Lafant yn ymlacio'r cyhyrau ac yn lleddfu poenau ar unwaith. Ar ben hynny, mae'r socian lleithder ac ailgyflenwi'r croen. Roeddwn wrth fy modd bod y cynnyrch yn cael ei bacio mewn bag melfed moethus y gellir ei ailddefnyddio. Hefyd, mae grisial syrpreis ym mhob bag i gael profiad gwell. 

Jasmine Bath Soak

 • Jasmine-trwytho
 • 500mg amserol CBD ynysu
 • Effeithiau sy'n rhoi hwb i hwyliau
Corff Soak CBD
Crisial Diferyn Corff Jasmine Bath Soak

Os ydych chi'n chwilio am sesiwn aromatherapi gartref, peidiwch ag edrych ymhellach na Crystal Body Drip Jasmine Bath Soak. Wedi'i gyfoethogi ag olew hanfodol Jasmine a 500mg arunig CBD amserol, gall y socian bath hwn leihau symptomau pryder a gwella'ch hwyliau. Ar ôl 20 munud, byddwch chi'n teimlo'n fwy egnïol a chadarnhaol. Mae'r bag hwn hefyd yn cynnwys crisial dirgelwch ac mae'n dod mewn bag llwch y gellir ei ailddefnyddio a fydd yn edrych yn wych yn eich ystafell ymolchi. 

Ksenia Sobchak, BA (Anrh) Cyfathrebu Ffasiwn: Newyddiaduraeth Ffasiwn, Central Saint Martins

Mae Ksenia Sobchak yn mwynhau blogio ar feysydd ffasiwn, arddull, ffordd o fyw, cariad a CBD. Cyn dod yn flogiwr, bu Ksenia yn gweithio i frand ffasiwn enwog. Mae Ksenia yn awdur sy'n cyfrannu at gylchgronau a blogiau ffasiwn, ffordd o fyw a CBD blaenllaw. Gallwch chi daro i mewn i Ksenia yn ei hoff gaffi yn South Kensington lle mae hi wedi ysgrifennu'r mwyafrif o flogiau. Mae Ksenia yn hyrwyddwr pybyr o CBD a'i fanteision i bobl. Mae Ksenia hefyd ar y panel o adolygwyr CBD yn CBD Life Mag a Chill Hempire. Ei hoff ffurf o CBD yw gummies CBD a thrwythau CBD. Mae Ksenia yn cyfrannu'n rheolaidd at ffasiwn, ffordd o fyw blaenllaw yn ogystal â chylchgronau a blogiau CBD.

Y diweddaraf o CBD