BWYDYDD GWAETHAF AR GYFER CYLCH GWAED

BWYDYDD GWAETHAF AR GYFER CYLCH GWAED

Pam mae cynnal cylchrediad gwaed iach mor bwysig?

Mae angen i ni sicrhau bod ein cylchrediad gwaed yn aros yn iach er mwyn gwella lles cyffredinol. Mae system gylchrediad iach sy'n gweithredu'n iawn yn hwyluso llif llyfn gwaed, ocsigen a chyflenwad maetholion yn y corff, mae hyn yn hyrwyddo gweithrediad gorau posibl pob organ. Mae cylchrediad gwaed iach yn gwella eglurder yr ymennydd, iechyd y galon a'r croen, yn cyflymu iachâd clwyfau.

Allwch chi ddiet chwarae rhan yn hyn ac os felly, sut?

Yn fy marn i, gall y math o ddeiet rydych chi'n ei ddilyn gael effeithiau cadarnhaol neu negyddol ar eich cylchrediad gwaed. Gall bwyta diet iach sy'n llawn maetholion buddiol fel fitaminau, gwrthocsidyddion, mwynau a nitradau wneud y gorau o gylchrediad gwaed cywir. Fodd bynnag, gall bwyta bwydydd sy'n uchel mewn siwgrau, brasterau dirlawn, a sodiwm achosi cronni plac neu gulhau pibellau gwaed oherwydd lefelau colesterol uwch sy'n atal llif gwaed llyfn.

Y bwydydd gwaethaf a all effeithio'n negyddol ar gylchrediad gwaed.

Rwy'n eich cynghori'n gryf i gyfyngu ar eich cymeriant o'r bwydydd isod gan y gallant arafu ac effeithio'n negyddol ar eich cylchrediad gwaed;

Bwydydd a diodydd melys

Gall bwyta bwydydd neu ddiodydd sy'n cynnwys llawer o siwgrau ychwanegol arwain at wanhau a chaledu gweithrediad amhriodol pibellau gwaed. Mae'r bwydydd hyn yn cynyddu'ch risg o lefelau uwch o golesterol drwg, diabetes, afiechydon y galon sy'n cyfrannu at gylchrediadau gwaed amhriodol.

Halen

Mae cymeriant uchel o sodiwm yn eich gwneud yn agored i orbwysedd, strôc, trawiad ar y galon a chlefydau cardio eraill gan leihau cylchrediad gwaed effeithlon.

Brasterau traws neu dirlawn

Gall bwyta bwydydd sy'n uchel yn y brasterau hyn gynyddu lefel y colesterol drwg sy'n arwain at gronni a dyddodi brasterau ar y pibellau gwaed gan ymyrryd â chylchrediad gwaed llyfn.

Arbenigwr iechyd meddwl
MS, Prifysgol Latfia

Rwy’n gwbl argyhoeddedig bod angen ymagwedd unigryw, unigol ar bob claf. Felly, rwy'n defnyddio gwahanol ddulliau seicotherapi yn fy ngwaith. Yn ystod fy astudiaethau, darganfyddais ddiddordeb dwfn mewn pobl yn gyffredinol a'r gred yn natur anwahanadwy y meddwl a'r corff, a phwysigrwydd iechyd emosiynol mewn iechyd corfforol. Yn fy amser hamdden, rwy'n mwynhau darllen (ffan mawr o thrillers) a mynd ar heiciau.

Y diweddaraf gan Iechyd