Caethiwed Rhaff Japan i Ddechreuwyr

Caethiwed Rhaff Japan i Ddechreuwyr

Mae caethiwed rhaff yn fath o gaethiwed sy'n cynnwys atal, atal, addurno a neu gyfyngu ar symudiad person fel rhan o BDSM. Fe'i gelwir yn Shibari er mai Kinbaku yw'r term cywir, mae Caethiwed Rhaff Japan yn ffurf ar gelfyddyd sy'n creu patrymau sy'n cysylltu'n dda â'r corff benywaidd yn dilyn pob cromlin. DECHRAU AR Mae cyfathrebu yn bwysig i ddechrau gan ei fod yn eich helpu chi a'ch partner i wneud caethiwed rhaff yn gyffrous. Ymchwiliwch gymaint ag y gallwch ar gaethiwed rhaff Japaneaidd cyn ceisio unrhyw beth i gael y canlyniad mwyaf dymunol. Sylwch fod yn rhaid i chi fod yn gyfarwydd â chaethiwed rhaff sylfaenol cyn symud i gaethiwed rhaff Siapan.

Caethiwed Rhaff Japan i Ddechreuwyr

Caethiwed Rhaff SIAPANEAIDD I DDECHREUWYR: RHAFF A BAMBW

Yn hamp Shibari defnyddir rhaff i atal eich partner yn ystod chwarae caethiwed. Yn shibari i'r canlyniadau yn niferus ac yn artistig mewn gwahanol ffyrdd a rhaff hambwrdd wedi'i gynllunio'n benodol ar gyfer celf o'r fath. Yn ystod chwarae donage personol mae'r is yn cael ei rwymo mewn ffyrdd sy'n cynhyrchu gwahanol siapiau ac mae rhaff hambwrdd yn gyfforddus ac wedi'i wneud ar gyfer y dasg dan sylw, rhaid gwybod y clymau cywir i'w clymu a'r ffordd gywir i atal eu partner ac mae hyn yn cynhyrchu gwaith synhwyraidd o gelf ysgogol ardaloedd pleser gwella'r math deniadol hwn o gaethiwed kinky. Mae Hamp hefyd yn lleihau'r llid rhaff ar y croen o'i gymharu â ffibrau synthetig. Gellir defnyddio mathau eraill o rhaffau hefyd wedi'u gwneud o ddeunyddiau naturiol fel jiwt, sisal, cotwm a chnau coco hefyd o ddeunyddiau synthetig fel neilon a llinyn parasiwt.

I ychwanegu at y ffurf gelfyddyd o gaethiwed rhaff Siapan yn bambŵ. Gyda llawer o ddefnyddiau mewn arferion diwylliannol Japaneaidd oherwydd ei briodweddau. Mae bambŵ yn ysgafn, yn hyblyg ac yn gryf ac fe'i defnyddir hefyd mewn chwarae caethiwed Mae'r defnydd o bambŵ yn ddiwylliannol naturiol i'r Japaneaid. Mae bambŵ wedi chwarae rhan anhepgor yng nghymdeithas Japan ers y dyddiau cynnar; cryf, ysgafn a hyblyg, mae wedi'i roi at ystod eang o ddefnyddiau. Ar wahân i'w ddibenion sylfaenol, fe'i defnyddir hefyd mewn caethiwed mwy cywrain.

Caethiwed Rhaff SIAPANIAID I DDECHREUWYR: PETHAU I'W NODI

  • Defnyddiwch osodiad cywir gyda digon o fesurau diogelu bob amser.
  • Trafodwch unrhyw anafiadau neu gyflyrau meddygol blaenorol gyda'ch is-asgwrn ee asthma.
  • Yn ystod camau cynnar caethiwed rhaff, cyn lleied â phosibl o ataliad ac ymarferwch yn rheolaidd oherwydd gallai anafiadau ddigwydd o gwympo wrth atal.
  • Deall bod gan gaethiwed ei risgiau addysgwch eich hun a'ch partner am y risgiau.
  • Efallai y bydd gan rai pobl alergedd i ffibrau naturiol neu unrhyw ddeunydd arall a ddefnyddir felly mae'n well gwybod hyn cyn ceisio chwarae caethiwed.

LLE I glymu A SUT I glymu

Gall caethiwed rhaff arwain at niwed i'r nerfau, gallai dadansoddiad gofalus o'ch partner daflu goleuni i rai amodau a allai fod yn bresennol, er enghraifft o hen anaf chwaraeon, felly byddwch yn ofalus. Mae angen i'r Dom hefyd gyfathrebu ag is a defnyddio'r gair diogel pan fo angen, mewn achosion o boen, gwendid, tyndra a theimlo'n ddideimlad. Felly gallai ymestyn y breichiau am gyfnodau hir neu gywasgiad hir o'r rhaff achosi niwed i'r nerfau felly fe'ch cynghorir i amrywio. Felly mae'n bwysig i'r Dom wylio a yw'r is yn arddangos unrhyw arwyddion o anghysur er mwyn gweithredu'n gyflym cyn unrhyw anafiadau difrifol. Felly rhowch ystyriaeth ychwanegol bob amser i ble rydych chi'n clymu'ch nodiadau a sut ydych chi'n tynhau'r rhaff gan ei gwneud hi'n ddiogel i ddal yr is ond hefyd yn eu cadw rhag cwympo neu gael eu brifo.

HYD RHAFF A THRWYTHWCH

Rhaffau tenau sydd o dan 5mm, a ddefnyddir fel arfer mewn arddangosfa artistig a elwir hefyd yn hojojutsu, ond byddant yn rhoi mwy o straen ar y croen ac ni chânt eu hargymell ar gyfer ataliad. Mae rhaffau cyfartalog yn 5mm-8mm o drwch yn darparu sylfaen fwy sefydlog a ddefnyddir ar gyfer ataliad ac ataliad, a ddefnyddir yn gyffredin ar gyfer clymu digidau, tethau, organau cenhedlu a wyneb ac ni fyddant yn llacio'n hawdd oni bai bod y person ychydig yn swmpus. Mae rhaffau trwchus dros 8mm yn darparu mwy o gysur er y bydd y nodyn yn fwy swmpus a bydd yn ei gwneud hi'n hawdd llithro allan o'r clymau, a ddefnyddir fel arfer ar gyfer ataliad ac a ddefnyddir hefyd gan bobl â chyrff mwy.

Mae'r rhan fwyaf o bobl yn hoffi gweithio gyda'r un hyd rhaff, gan addasu gyda gwahanol fathau o gorff, ni all un byth ddod o hyd i'r hyd perffaith. Fodd bynnag, mae pobl fel arfer yn mynd am yr hyd cyfartalog 25-35′. Cofiwch po hiraf y rhaff y mwyaf o drafferth y byddwch yn ei gael gyda nhw, er y gallai hyd hirach hefyd helpu gyda rhai cysylltiadau ee corsetiau rhaff. Karadas ar gyrff mwy etc.

RHAFF YN DIWEDDU

Er mwyn atal pen rhaff rhag rhwygo pan fyddant yn cael eu torri os nad ydynt wedi'u gorffen yn iawn.
Chwipio - Mae'n golygu rhwymo llinyn neu edau o amgylch pennau rhaffau, mae angen dwylo medrus ac yn cymryd ychydig o amser.

Wedi'i ymsefydlu - Wedi'u defnyddio gyda rhaffau synthetig mae pennau'n cael eu toddi a'u cysylltu â'i gilydd a'u caniatáu i galedu gan greu màs solet o blastig.

Clymog – Syml iawn er y gall clymau ychwanegol fod yn swmpus diangen hefyd.
Wedi'i dapio - Mae pennau rhaffau wedi'u lapio mewn tâp trydan ac mae'n ddull cyflym a hawdd o leihau rhwygo rhaffau.

Wedi trochi – Gellir defnyddio gludydd hylif dip pr offer hefyd i orffen pennau rhaffau.

RHAI TERFYNAU I DDECHREUWYR

Caethiwed rhaff yw'r math o gaethiwed a ddefnyddir amlaf, mae yna wahanol fathau o gaethiwed rhaff:

Lapio Rhaff – Mae'r rhaff wedi'i lapio o amgylch rhan uchaf y person sydd wedi'i atal neu'r corff cyfan.

Gwehyddu Rhaff – Mae'r rhaff yn cael ei lapio o amgylch corff y person sydd wedi'i atal mewn patrwm igam ogam ac yna mae ail raff yn cael ei gwehyddu o'i chwmpas.

Techneg Rhaff Dwbl – Defnyddir dwy raff i glymu eich partner wrth un gan ganiatáu ar gyfer addurno cyflymach.

Maethegydd, Prifysgol Cornell, MS

Rwy'n credu bod gwyddor maeth yn gynorthwyydd gwych ar gyfer gwella iechyd ataliol a therapi atodol mewn triniaeth. Fy nod yw helpu pobl i wella eu hiechyd a'u lles heb arteithio eu hunain gyda chyfyngiadau dietegol diangen. Rwy’n cefnogi ffordd iach o fyw – rwy’n chwarae chwaraeon, yn beicio, ac yn nofio yn y llyn trwy gydol y flwyddyn. Gyda fy ngwaith, rwyf wedi cael sylw yn Vice, Country Living, cylchgrawn Harrods, Daily Telegraph, Grazia, Women's Health, a chyfryngau eraill.

Y diweddaraf o Ffordd o Fyw

SEFYLLFA RHYW LWY SOFA

Mae sefyllfa rhyw llwy soffa yn ardderchog os ydych chi'n ymlacio ac yn gadael i'ch dyn gymryd rheolaeth. Mae'n