Delta 8 Gummies gorau o JustDelta Store ar gyfer 2022

Delta 8 Gummies gorau o JustDelta Store ar gyfer 2022

Mae deintgig Delta 8 yn prysur ddod yn eitem hanfodol ar gyfer 2022. Mewn gwirionedd rhwng 2020 a 2012 cynyddodd chwiliadau Google am delta 8 yn enfawr 850 y cant yn yr Unol Daleithiau. Os ydych chi'n ansicr pa fwydydd bwytadwy Delta 8 THC i'w dewis, rydyn ni wedi eich gorchuddio â'r gummies delta 8 gorau gan JustDelta. 

1000mg Delta 8 Gummies Watermelon Supernova

Jar: 25mg neu 1000mg Delta 8

Tua Delta 8 fesul gummy: 25mg 

blas: Watermelon

Mae'r gummi watermelon delta 8 blasus hyn yn cynnwys naws haf pur ac maent wedi'u cynllunio'n benodol i gynnig uchder ysgafn i chi, gan eich helpu i deimlo'n hamddenol a thawel. Mae'r jar 8.4 owns yn cynnwys tua 40 gummi. Os ydych chi'n chwilio am ddeintgig delta 8 effeithiol sydd heb gywarch ar ôl blas, dyma'r gummies i chi.

Mae pob un o'r gummies JustDelta yn 100% organig. Daw'r gummies gyda gwarant boddhad 30 diwrnod. Argymhellir cymryd 1 gummy bob 8 awr. Gellir prynu'r gummies watermelon mewn jariau 250mg neu 1000mg.  

PRYNU WATERMELON SUPERNOVA DELTA 8 GUMMIES O JUSTDELTA STORE NAWR

1000mg Delta 8 Gummies Peach Ecsotig

Jar: 250 mg neu 1000mg Delta 8

Tua Delta 8 fesul gummy: 25mg 

blas: Eirin gwlanog egsotig

Mae'r gummies blas eirin gwlanog llawn sudd blasus hyn yn gymorth ymlacio perffaith ar gyfer adegau pan fyddwch chi'n teimlo'n flinedig neu'n cael eich llethu gan fywyd. Mae'r gummies delta 8 hyn wedi'u cynllunio'n benodol i roi profiad blas melys i chi. Bydd y delta 8 yn ysgogi profiad dyrchafol gydag ymdeimlad ysgafn o ewfforia. Mae'r gummies yn cyfuno daioni eirin gwlanog â chnoi boddhaol. Mae pob gummy yn cynnwys tua 25 mg ac maen nhw'n 100% organig. Daw'r gummies blas Peach Ecsotig mewn jariau 250mg a 1000mg.

PRYNU DELTA PEACH EXOTIG 8 GUMMIES O JUSTDELTA STORE NAWR

Delta 8 Gummies Pyrstiadau Sour 250MG

Jar: 250mg Delta 8

Tua Delta 8 fesul gummy: 25mg 

Blasau: Frutti Tutti sur, Afal Gwyrdd, Mafon Glas a Mefus 

Bydd y gummies byrstio sur delta 8 yn eich chwipio yn ôl i'ch plentyndod pan oeddech yn arfer prynu sugnwyr ceirios sur neu fodrwyau sur afal o'r siop candy lleol. Mae'r jar hon yn sicr yn pacio punch! Mae'r bwydydd delta 8 hyn wedi'u cynllunio i roi rhuthr o dartness i chi ac yna uchel ysgafn. Bydd y gummies yn ysgogi ymlacio ac yn eich helpu i ganolbwyntio. Argymhellir cymryd 1 gummy bob 8 awr. Mae'r jar 250mg yn cynnwys tua 10 gummi.   

PRYNU DELTA 8 GUMMIES SOUR BURST O JUSTDELTA STORE NAWR

Delta 8 Gummies Rainbow Diferion

Jar: 250mg neu 1000mg Delta 8

Tua Delta 8 fesul gummy: 21mg 

Blasau: Ffrwythau trofannol

Nid yn unig y mae'r Delta 8 THC Edibles hyn yn apelio at y llygad ond maent hefyd yn blasu'n anhygoel. Mae pob gummy enfys lliwgar yn cynnwys 21mg o Delta 8. Argymhellir cael dim ond 1 gummy bob 8 awr. Peidiwch byth â mynd y tu hwnt i'r dos a nodir.

Os ydych chi'n chwilio am ffordd flasus a syml o gymryd eich dos dyddiol o delta 8 mae'r gummies hyn yn berffaith i chi. Daw'r diferion enfys mewn dwy jar o wahanol faint 250mg a 1000mg.

PRYNU DELTA 8 DIFRIFEN ENFYS O JUSTDELTA STORE NAWR

Delta 8 Gummies Blue Drops

Jar: 250mg neu 1000mg Delta 8

Tua Delta 8 fesul gummy: 21mg 

blas: Mafon glas

Mae'r gummies Blue Drops wedi'u trwytho â delta-8 ac mae ganddynt flas mafon glas blasus iddynt. Mae'r gummies wedi'u cynllunio i gynnig effaith ddyrchafol ac ewfforig i chi.

Daw'r gummies penodol hyn naill ai mewn jariau 250mg neu 1000mg. Mae gan bob gummy tua 21mg Delta-8. Fe'ch cynghorir i gymryd un gummy bob 8 awr. Cadwch at y dos a argymhellir bob amser i osgoi unrhyw sgîl-effeithiau diangen. 

PRYNU 8 GUMMIES DELTA GLAS O SIOP JUSTDELTA NAWR

Beth yw Delta 8?

Dim ond un o'r 8 o ganabinoidau a ddarganfuwyd yn y planhigyn canabis sativa yw Delta 113. Canabinoid adnabyddus arall yw CBD, ond yn wahanol i CBD mae delta 8 yn gyfansoddyn seicoweithredol sy'n golygu ei fod yn rhoi'r teimlad uchel ewfforig hwnnw i chi sy'n gysylltiedig ag ysmygu marijuana.

Beth yw gummies delta 8?

Mae gummies Delta 8 yn ddanteithion blasus siâp candy sydd naill ai wedi'u trwytho neu eu gorchuddio â delta 8. Maent yn dod mewn amrywiaeth o wahanol siapiau, meintiau, lliwiau a blasau i weddu i bob chwaeth a dewis. Maent yn edrych yr un fath â candies gummy traddodiadol ond gyda'r fantais ychwanegol o gynnwys delta 8.

Beth yw manteision bwydydd bwytadwy Delta 8?

Mae yna nifer o fanteision i fwydydd bwytadwy delta 8. Nid yn unig y maent yn ddanteithion dyddiol blasus, gallant hefyd eich helpu i deimlo'n fwy tawel ac ymlaciol ar ôl diwrnod llawn straen. Gyda gummy JustDelta gallwch fod yn dawel eich meddwl bod pob gummy yn gwbl ddiogel, organig ac nad yw'n cynnwys unrhyw gasau cudd fel cemegau neu blaladdwyr. Ymlaciwch eich corff a'ch meddwl heddiw gyda'r gummies delta 8 gorau. 

Sawl gwm delta 8 ddylech chi eu cymryd?

Argymhellir bod pobl sy'n newydd i delta 8 yn dechrau'n fach gyda 12.5mg, sy'n gweithio allan fel tua hanner gummy. Gall defnyddwyr delta 8 mwy profiadol gael hyd at 50mg. Ar gyfer y gummies JustDelta argymhellir cael dim ond un gummy bob 8 awr. Trwy ddechrau'n fach a gweithio'ch ffordd i fyny i ddosau mwy gallwch asesu'n iawn sut rydych chi'n teimlo a chynyddu'r dos os oes angen.

Pa mor hir cyn i chi deimlo effeithiau'r gummies delta 8?

Gall gymryd hyd at 40 munud i awr cyn i chi deimlo effaith y gummy ond mae'r amserlen honno'n amrywio o berson i berson. Mae sawl ffactor a all effeithio ar ba mor gyflym y teimlwch yr effeithiau gan gynnwys, ond heb fod yn gyfyngedig i, eich goddefgarwch i delta 8, eich pwysau a'r hyn yr ydych wedi'i fwyta y diwrnod hwnnw. Gall dechreuwyr brofi effeithiau yn gyflymach na phobl sydd wedi arfer â delta 8.

Mae'n cymryd ychydig mwy o amser i gwmïo ddod i rym nag anwedd gan fod yn rhaid i'r delta 8 weithio ei ffordd trwy'ch system dreulio cyn iddo fynd i mewn i'ch llif gwaed.

A yw bwydydd Delta 8 THC yn eich codi'n uchel?

Bydd unrhyw un sy'n cymryd delta 8 yn profi teimlad uchel ewfforig gan fod delta 8 yn gyfansoddyn seicoweithredol, fodd bynnag, gall profiad unigol pob person fod yn wahanol. Mae'r rhan fwyaf o bobl yn cymryd cynhyrchion delta 8 i'w helpu i ymlacio, tawelu a lleddfu straen ar ôl diwrnod prysur.

Y diweddaraf o CBD