Mae Modern Shine yn bwtîc dillad merched-Kateryna Hutchens

Mae Modern Shine yn bwtîc dillad merched-Kateryna Hutchens

Mae ffasiwn yn chwarae rhan bwysig yn ein hunaniaeth. Mae Modern Shine yn bwtîc dillad merched lle gall menywod o unrhyw oedran ddod o hyd i ddillad ffasiynol, disglair ac o ansawdd uchel. 

Nod y bwtîc yw gwneud dillad ffasiynol, ffasiynol ac o ansawdd uchel yn fwy hygyrch a fforddiadwy. Wrth wraidd y genhadaeth mae'r defnydd o Tecstilau Twrcaidd - a gyhoeddwyd fel un o'r goreuon yn y byd. Wrth eiriol dros ddefnyddio'r tecstiliau coeth hwn, mae bwriad i danio chwyldro nad oes rhaid i brynu dillad o ansawdd uchel wedi'u gwneud o ddeunyddiau cryf, hirhoedlog fod yn ddrud.

Wrth ddewis yr eitemau yr oeddem am eu cynnwys yn lansiad cyntaf Modem Shine, fe wnaethom benderfynu ar gasgliad mwy achlysurol tra'n dal i ddod o hyd i ffyrdd bach o weithredu'r glitz a'r hudoliaeth Ewropeaidd sy'n ysbrydoli'r brand. Mae bron pob un o'r cynhyrchion sydd ar gael ar wefan y bwtîc wedi'u gwneud o Cotwm Ansawdd Premiwm Twrcaidd a ffabrigau denim - premiwm sy'n adnabyddus am eu teimlad meddal, moethus.

Mae Cotwm Ansawdd Premiwm Twrcaidd yn ffabrig anhygoel, sy'n ddelfrydol ar gyfer gwisgo bob dydd, chwaraeon, gweithgareddau awyr agored, a theithio. O ystyried ansawdd ein deunyddiau, mae ein cynnyrch yn hynod o feddal a dymunol i'r corff. Mae'r rhan fwyaf o gynhyrchion wedi'u gwneud o ddeunydd Cotwm Ansawdd Premiwm trwchus a dymunol, a bron fel ail groen, heb unrhyw lid nac alergedd. Mae hyn yn gwneud dillad yn naturiol, ac yn eco-gyfeillgar. Yn ogystal, mae'r deunydd yn hypoalergenig ac nid yw'n llidro'r croen. Mae'r dillad gweithredol yn amsugno lleithder wrth chwarae chwaraeon ac felly'n ei gwneud hi'n anadlu, yn ymestynnol, yn peidio â cholli siâp, ac, yn anad dim, yn wydn ac yn gwrthsefyll traul.

Y dyddiau hyn, mae lledr naturiol yn cael ei ddisodli gan eco-lledr yn y diwydiant ffasiwn. Mae Modern Shine yn defnyddio eco-lledr mewn ansawdd Twrcaidd premiwm, nid ar gyfer yr economi, ond ar gyfer ei briodweddau unigryw. Rydym yn argyhoeddedig mai Eco-lledr yw'r dyfodol.  

Mae eco-lledr yn ddewis arall lledr nad yw'n dod o anifail, mae wedi'i wneud o ddeunydd sy'n seiliedig ar blanhigion. Mae ein cynhyrchion eco-lledr wedi'u gwneud o ddeunyddiau fegan sy'n dynwared naws ac edrychiad lledr go iawn ac yn cael eu lliwio â deunyddiau sy'n seiliedig ar lysiau yn lle cemegau gwenwynig llym. Mae eco-lledr yn llawer mwy gwydn na lledr go iawn gan fod ganddo orchudd PU i'w ddiogelu rhag sgraffinio, gan ei wneud yn gwrthsefyll dŵr ac yn llawer haws i'w lanhau. Profwyd ei fod yn anadlu ychwanegol ac mae ganddo olwg fwy moethus o'i gymharu ag eitemau lledr PU.

Mae ein casgliadau legins a siacedi ar gael ar wefan Modern Shine, sy'n defnyddio eco-lledr. Nid yn unig y mae'r cynhyrchion hyn yn fwy anadlu ac angen llai o waith cynnal a chadw na lledr safonol, ond maent hefyd yn fioddiraddadwy, yn gynaliadwy ac yn gyfeillgar i'r amgylchedd. Mae cynhyrchion fel legins, jîns, a loncwyr yn amrywio o $45 i $65 ac yn cynnwys rhinestones bach ar y canol i roi'r edrychiad sgleiniog, disglair hwnnw y mae Modern Shine yn ei garu cymaint. Gellir gweld addurn rhinestone tebyg ar lewys y siacedi lledr.

Mae Modern Shine wedi'i ganolbwyntio i helpu menywod i feithrin eu hymdeimlad o hunan a mynegiant yn eu dewisiadau dillad. 

Nid ydym yn gwerthu dillad er mwyn elw. Rydym am i fenywod gael y cyfle i brynu Dillad o Ansawdd Premiwm am Bris Fforddiadwy. A'r dyluniad Unigryw yw ein ceirios ar ei ben.

Stori'r sylfaenydd/perchennog a'r hyn a'u hysgogodd i ddechrau'r busnes

Mae Kateryna Hutchens yn berchennog y Modern Shine Women's Clothing Boutique. Mae Kateryna Hutchens wedi caru ffasiwn ers yn ferch ifanc. Wrth dyfu i fyny yn yr Wcrain, darganfu ei hangerdd trwy wylio a helpu ei mam, prif wniadwraig, i wneud gwisgoedd dawnsio neuadd pefriog hardd a ffrogiau priodas cain. Erbyn iddi raddio gyda'i gradd baglor, roedd hi'n gwybod ei bod am gael busnes ei hun rhyw ddydd. Fodd bynnag, oherwydd y rhyfel yn yr Wcrain, cafodd ei breuddwyd ei gwthio o’r neilltu gan fod yn rhaid iddi adleoli. Enillodd ei gradd meistr mewn busnes a bu'n gweithio tair swydd fel cyfrifydd yn Kyiv, Wcráin cyn symud i Florida. Unwaith iddi gyrraedd UDA, sylwodd fod siopau dillad yn brin o'r arddulliau disglair yr oedd hi'n eu caru, ond sylwodd hefyd ar lawer o ferched sydd â rhinestones ar eu hewinedd, ar eu hatodion, gwregysau a hetiau - felly roedd hi'n siŵr y byddai menywod wrth eu bodd. dillad llachar hefyd. Wedi'i hatgyfnerthu gan hyn, cymerodd y dewrder a dechreuodd ei bwtîc dillad merched ar-lein; Disgleirio Modern.

Fel perchennog bwtîc, mae hi wedi bod yn chwilio am ateb i sicrhau bod menywod yn gallu cael gafael ar ddillad sgleiniog o ansawdd uchel heb ildio i demtasiynau ffasiwn cyflym. 

Nawr, gyda chymorth rhai o'r ffabrigau mwyaf premiwm yn y byd, mae hi'n gallu dilyn ei breuddwyd. 

Yr heriau y mae'r busnes/marchnad yn eu hwynebu

Wrth ddechrau'r ychydig flynyddoedd diwethaf mae siopa ar-lein yn dod yn rhan o'n bywydau, nid oes angen i fenywod fynd i ganolfannau siopa i ddewis dillad, gallant ei wneud yn hawdd o'u soffa gartref. Ar hyn o bryd, mae ymchwil yn dangos bod y diwydiant dillad ar-lein yn ffynnu, ac yn tyfu'n barhaus flwyddyn ar ôl blwyddyn. Hyd yn oed gyda hynny, mae rhai heriau o hyd yn y diwydiant.

Mae siopa wedi dod yn fwy cymhleth nag erioed, yn enwedig ym myd ffasiwn. Mae rhai enillion ar-lein oherwydd bod y cynnyrch a archebir ar-lein yn edrych yn wahanol mewn bywyd go iawn. Yr her ddiddiwedd hon sy'n gyrru llawer o frandiau ffasiwn yn ôl i fanwerthu traddodiadol.

Mae yna lawer o bobl o hyd sy'n ofni siopa ar-lein am sawl rheswm. Yr ofnau mwyaf cyffredin yw'r posibilrwydd o dderbyn nwyddau diffygiol neu o ansawdd isel, dwyn cerdyn banc neu ddata waled electronig, a gwrthod dychwelyd eitem.

Mater arall, mae gan bob siop ddillad ei siart maint sy'n ei gwneud yn gymhleth weithiau i ddewis y maint cywir. Y siom fwyaf y mae menywod yn ei gael ar ôl aros am ychydig ddyddiau i dderbyn pecyn yw bod yr eitem yr oeddent am ei chael yn cyrraedd y maint anghywir.

Mae Modern Shine yn canolbwyntio ar y cwsmer ac mae ganddo siart maint ar bob tudalen cynnyrch gyda grid dimensiwn, sy'n dangos holl fesuriadau cynnyrch penodol. Y cyfan sydd ei angen yw cael eich mesuriadau a dewis y maint priodol yn y grid. Rydym hefyd yn annog cwsmeriaid i gysylltu â ni i egluro a darparu cyngor ar y maint cywir. 

Ar ben hynny, byddai galw e-fasnach sy'n gysylltiedig â ffasiwn yn or-dirlawn yn danddatganiad. Mae gan ddefnyddwyr fwy o ddewisiadau nag erioed o'r blaen sy'n ei gwneud hi'n anodd gyrru cwsmeriaid ffyddlon yn ôl i un siop ar-lein benodol.

O heddiw ymlaen, Modern Shine ar ddechrau'r daith gychwyn, mae gennym lawer o beryglon, ond rydym yn mynd i fynd drwyddynt yn araf ac yn ddoeth. Penderfynwyd rhedeg y busnes heb ruthro, fel y bydd pob cam yn fwriadol. 

Y cyfleoedd y mae'r busnes/marchnad yn eu hwynebu

Mae digideiddio yn y diwydiant ffasiwn eisoes yn duedd uchaf. Wrth i'r farchnad esblygu, mae Modern Shine yn cynyddu eu presenoldeb ar-lein yn fawr ar Facebook, Instagram, a TikTok. Mae'r defnydd eang o ffrydio byw a sgwrsio fideo gwasanaeth cwsmeriaid yn ddim ond dwy ffordd y mae Modern Shine yn addasu i fyd mwy digidol.

Ynghyd â digideiddio, tueddiad allweddol arall yn y diwydiant dillad yw cynaliadwyedd. Mae mwy o ddefnyddwyr yn poeni am ddyfodol y blaned ac yn rhoi pwysau ar frandiau ffasiwn nad oes ganddynt arferion ecogyfeillgar. O ganlyniad, mae mwy o gwmnïau wedi dechrau addasu eu modelau busnes a datblygu cynhyrchion wedi'u gwneud â deunyddiau mwy cynaliadwy, yn ôl Tecstilau Deallusrwydd. Yn y cyfamser, mae Modern Shine eisoes yn cynnig dillad eco-gyfeillgar a chynaliadwy.

Er efallai mai dim ond un casgliad sydd gan Modem Shine ar hyn o bryd, mae nodau mawr ar gyfer dyfodol y bwtîc. Yn y dyfodol, hoffem ehangu'r ystod o ddillad a gynigir o ddillad achlysurol, bob dydd i ddillad mwy “mynd allan” a hyd yn oed dillad isaf.

Ar hyn o bryd, rydym yn falch o gynnig dewis siopa ymwybodol i'n cwsmeriaid gyda darnau cynaliadwy, fforddiadwy sydd i gyd wedi'u dewis â llaw ac yn unol â thueddiadau cyfredol.

Rydym hefyd yn chwarae o gwmpas gyda'r syniad o greu casgliadau cartref ac anifeiliaid anwes. Nid oes storfa frics a morter eto, rydym yn rhagweld y bydd un yn agor yn y dyfodol.

Cyngor i eraill am fusnes

Mae siop ar-lein yn un o'r cilfachau mwyaf effeithlon ar gyfer ymuno â'r busnes, ac yn un o'r rhai mwyaf proffidiol, mae'r cyfan yn dibynnu arnoch chi, a faint o incwm y byddwch chi'n ei dderbyn gan y busnes.

Prif gamgymeriad y newydd-ddyfodiaid sydd am agor bwtîc dillad yw meddwl y bydd yn broses hawdd, heb ragweld yr ymdrech sydd ei hangen i ddylunio, optimeiddio a marchnata eu busnes. Mae pawb eisiau agor “y siop freuddwydion”, ond heb ymchwil briodol, ymagwedd gywir, a dod o hyd i'r gilfach iawn, dim ond gwastraff amser fydd popeth. Heb ddull bwriadol, gan ganolbwyntio ar bopeth o ddylunio i gymorth cwsmeriaid, bydd perchnogion siopau e-fasnach newydd yn aml yn canfod nad oes gan gwsmeriaid ddiddordeb yn eu siop. Gallai rhai o'r rhesymau gynnwys: absenoldeb unigrywiaeth, cysyniad anwreiddiol y siop, neu gynhyrchion nad oes galw amdanynt. Mae hyd yn oed y syniad mwyaf disglair yn methu os nad yw'n ystyried anghenion y gynulleidfa.

Y peth pwysicaf mewn unrhyw fusnes yw dechrau. Gydag un cam, gydag un cam syml, hyd yn oed mor syml â chreu cyfrif ar gyfer eich prosiect ar-lein. Mewn unrhyw fenter, nes i chi roi cynnig ar rywbeth, ni fyddwch yn gallu deall a yw ar eich cyfer chi ai peidio, neu a ydych am ddatblygu yn y maes hwn ai peidio. Mae'r penderfyniad bob amser yn eiddo i chi, nid oes angen i chi wrando ar unrhyw un, os ydych eisoes wedi penderfynu yn bendant i ddechrau, yna mewn unrhyw achos trowch i ffwrdd hanner ffordd, ar hyn o bryd rydych un cam i ffwrdd o lwyddiant. Bydd bob amser anawsterau, ond nid yw hyn yn rheswm i roi'r gorau iddi, maent yn cael eu rhoi i ni felly byddwn yn tyfu.

gwefan: https://modernshineclothing.com

Instagram: https://www.instagram.com/modern_shine_clothing/

MS, Prifysgol Tartu
Arbenigwr cysgu

Gan ddefnyddio'r profiad academaidd a phroffesiynol a gafwyd, rwy'n cynghori cleifion â chwynion amrywiol am iechyd meddwl - hwyliau isel, nerfusrwydd, diffyg egni a diddordeb, anhwylderau cysgu, pyliau o banig, meddyliau a phryderon obsesiynol, anhawster canolbwyntio, a straen. Yn fy amser rhydd, rwyf wrth fy modd yn peintio a mynd ar deithiau cerdded hir ar y traeth. Un o fy obsesiynau diweddaraf yw sudoku – gweithgaredd bendigedig i dawelu meddwl anesmwyth.

Y diweddaraf o Newyddion Busnes