EZLIFEGOODS - Bagiau Lledr a Waledi o Ansawdd

EZLIFEGOODS - Bagiau Lledr a Waledi o Ansawdd

Rwyf wedi cychwyn EZLIFEGOODS mewn partneriaeth â fy mrawd yn 2020 yn ystod cau COVID. Mae'r ddau ohonom yn arbenigwyr marchnata profiadol sy'n gwerthfawrogi pwysigrwydd cynyddol tueddiadau busnes ar-lein ac eisiau gwneud rhywbeth ein hunain o'r diwedd. Rydym wedi dechrau EZLIFEGOODS fel siop anrhegion, ond yn fuan wedi hynny, penderfynwyd canolbwyntio ar nwyddau lledr o safon, ar gyfer dynion a menywod. Rwy'n bersonol yn hoff o eitemau wedi'u gwneud o ledr gwirioneddol ac yn gwerthfawrogi cyffyrddiad gwahanol fathau o ledr go iawn, yn dibynnu ar ei darddiad, ei driniaeth a'i orffeniad. Rwy'n cael pleser mawr i fod yn berchen ar a defnyddio cynhyrchion lledr go iawn lle gall rhywun fwynhau eu gwydnwch a'u hymddangosiad clasurol flwyddyn ar ôl blwyddyn. I mi mae hyn yn fwy gwerth chweil na chael enwau brand. Felly, penderfynasom fod EZLIFEGOODS yn canolbwyntio ar werthu nwyddau lledr o safon, yn hytrach nag eitemau brand.

Mae’n bleser gennym rannu ein stori a’r rhesymau y tu ôl i’n llwyddiant, gan obeithio y bydd yn ysbrydoliaeth i eraill sy’n bwriadu dechrau eu busnes eu hunain.

Cynhyrchion o Ansawdd Uchel

Mae'n hanfodol bod yn ddigyfaddawd ynghylch ansawdd y nwyddau neu'r gwasanaethau rydych chi'n eu cynnig. Mae'n arbed llawer o gwynion cleientiaid i chi a phroblemau ôl-werthu dilynol. Yn bwysicach fyth, mae'n sefydlu enw eich busnes yn gryf fel arwydd o ymddiriedaeth ymhlith cwsmeriaid ac yn atgyfnerthu eich enw da ar-lein.

Mae EZLIFEGOODS yn cario ystod dda o gynhyrchion lledr go iawn a ddewiswyd yn berffaith. Ein nod yw cael eitemau sydd â dyluniad braf gyda nodweddion ymarferol, wedi'u gwneud o ledr o ansawdd uchel, a'u cynnig am bris da. Mae ein portffolio yn cynnwys:

1- Waledi:

Mae gennym ni ddetholiad o rai dilys waledi lledr i ddynion a merched, gyda gwahanol arddulliau; waledi hir, waledi zipper, waledi zipper dwbl, waledi poced, waledi clawr pasbort. Fe wnaethon ni geisio dal gwahanol anghenion ar gyfer waledi bach a hir, arddwrn, waledi cadwyn, waledi deiliad cerdyn, Waledi RFID, modelau gallu cryno a mawr. Mae gan lawer o'n waledi ddyluniadau unrhywiol, gan eu gwneud yn addas ac yn dda fel waledi dynion yn ogystal â waledi i ferched.

2 - bagiau croesgorff:

Rydym yn cynnig amrywiaeth o fagiau crossbody cowhide, bagiau ysgwydd, a bagiau sling. Mae bagiau croes-gorff wedi dod yn anghenraid i ddynion a merched. Maent nid yn unig yn rhan o arddull ffasiynol ond mae eu hangen yn ymarferol i gadw pob eitem yn ddiogel ac wedi'i diogelu, i'ch gwneud chi'n rhydd i symud. Mae gan ein casgliad bagiau wahanol feintiau a chynhwysedd mewnol i weddu i bob angen, megis coleg, gwaith, neu deithio. Mae ein bagiau crossbody yn cael eu gwneud yn bennaf o ledr cowhide gyda gorffeniad gwahanol, cyffwrdd, ymddangosiad, ac arddulliau, megis: Lledr ceffyl Crazy, lledr caboledig llyfn, lledr grawn llawn neu ledr grawn litchi.

3 - Bagiau Duffle:

Y llynedd rydym wedi cyflwyno casgliad o fagiau penwythnos duffle, gan gynnwys bagiau teithio a all ffitio caban awyren neu y gellir eu defnyddio ar gyfer teithiau byr neu weithgareddau chwaraeon. Fe wnaethom ddewis amrywiaeth o arddulliau gyda dyluniad ffasiynol, wedi'i drefnu y tu mewn gyda llawer o bocedi. Mae rhai o'n bagiau duffl bod â chwdyn arbennig ar gyfer esgidiau, ac mae eraill wedi'u cynllunio'n arbennig ar gyfer siwtiau i'w cadw mewn cyflwr da heb wrinio wrth deithio.

Boddhad Cwsmer yw Ein Prif Ffocws

Elfen bwysig ar gyfer llwyddiant parhaus yw boddhad cwsmeriaid. Rydym yn falch ein bod wedi gwasanaethu llawer o gwsmeriaid hapus. Y gyfrinach y tu ôl i hyn yw darparu manylion cywir llawn am eich cynnyrch er mwyn rhoi syniad clir i’r darpar brynwr am yr eitem y mae’n bwriadu ei phrynu. Gellir cyflawni hyn trwy nifer dda o luniau cynnyrch o wahanol onglau, ac o'r tu mewn. Mae gwybodaeth am faint, deunydd a manylion eraill hefyd yn bwysig iawn a dylid ei nodi'n fanwl yn yr adran disgrifiad cynnyrch. Mewn siopau ar-lein mae angen i'r prynwr gael digon o wybodaeth i wneud iddo deimlo'n hyderus i wneud y penderfyniad o brynu a bod wrth ei fodd â'r archeb wrth iddo gyrraedd i fodloni a rhagori ar ddisgwyliadau. Nid oes dim yn cyfateb i gael adolygiad da gan gwsmer hapus.

EZLIFEGOODS, Llwyfan E-Fasnach Dibynadwy

Y tu ôl i stori lwyddiant EZLIFEGOODS mae llwyfan e-fasnach effeithlon iawn; hawdd ei llywio a'i defnyddio, gyda phroses wirio syml. Unwaith y bydd yr archeb wedi'i gosod, mae'r cwsmer yn derbyn e-bost cadarnhau gyda holl fanylion yr archeb. Yna, mae'r cwsmer yn cael hysbysiad wrth anfon archeb, gyda rhif olrhain sy'n ei alluogi i ddilyn yr archeb ar ein tudalen olrhain llwyth. Er ein bod bob amser ar gael ac yn falch iawn o ateb pob cwestiwn gan ein cleientiaid, nid oes angen cysylltu â ni o gwbl, gan fod prosesu archebion yn weithrediad di-dor nad oes angen unrhyw ymdrech gan y prynwr.

Gwerthu Gyrru

Un o brif gorneli llwyddiant busnes ar-lein yw cyrraedd darpar gwsmeriaid a fyddai â diddordeb yn eich cynhyrchion ac a all fod yn brynwyr da posibl. Gellir cyflawni hyn trwy hysbysebu wedi'i dargedu'n dda ar wahanol lwyfannau. Dylid dyrannu cyllidebau digonol i gyflawni canlyniadau da. Byddai gorwario yn wastraff arian, tra gallai tanwario wneud eich ymdrechion hysbysebu yn ddiwerth, neu oedi cyn cyflawni canlyniadau ystyrlon. Mae'n hanfodol bod â gwybodaeth am hysbysebu digidol i wneud y gorau o'ch ymgyrchoedd ar wahanol lwyfannau. Fel arall, gallwch gael rhywun rydych chi'n ymddiried ynddo i drin eich cyfrif hysbysebu, person sydd â gwybodaeth ac sy'n barod i gael eich talu yn seiliedig ar ganlyniadau a gyflawnwyd.

Mae hefyd yn ddefnyddiol bod yn greadigol wrth ddod o hyd i ddewisiadau eraill rhad ac am ddim neu gost isel i gyrraedd cleientiaid, fel rhestrau e-bost, neu bostio cyfryngau cymdeithasol. Gall cydweithio â dylanwadwyr ar Facebook ac Instagram fod yn syniad da. Gallwch ddewis rhywun sydd â thudalen weithredol sydd â nifer resymol o ddilynwyr organig, nad ydynt o reidrwydd yn uchel iawn, a tharo bargen â nhw ar gyfer hyrwyddo'ch cynhyrchion gyda chod disgownt arbennig wedi'i neilltuo'n benodol ar gyfer pob dylanwadwr. Yna mae'r dylanwadwr yn cael y comisiwn gwerthu y cytunwyd arno am bob gwerthiant a gyflawnir o dan ei god disgownt.

Fodd bynnag, ar ddechrau'r busnes mae'n well canolbwyntio ar hysbysebu â thâl, yna gallwch ehangu ar gyfer mathau eraill o hysbysebu unwaith y byddwch wedi sefydlu rhestr e-bost cwsmeriaid, a'ch bod mewn gwell sefyllfa i drafod bargeinion dylanwadwyr da.

Ym mhob achos, hysbysebu â thâl yw'r prif ysgogiad o hyd ar gyfer sicrhau gwerthiannau.

Dim Poen Dim Ennill

Mae gan bob busnes ei heriau y dylai'r perchennog fod yn ymwybodol ohonynt i'w goresgyn neu ddod o hyd i atebion i barhau i symud ymlaen. Gall heriau fod yn weithredol, yn ariannol, neu'n gysylltiedig â thueddiadau neu reoliadau. Dyma rai heriau y gwnaethom eu hwynebu a'u trin:

· Natur y Diwydiant Ffasiwn:

Fel rhan o'r diwydiant ffasiwn, fe wnaethom wneud penderfyniadau am ein cyfeiriad i ddelio â'r her bod diwydiant ffasiwn yn fater o chwaeth bersonol gyda marchnad sy'n newid yn gyflym gydag ystod eang o amrywiaeth o gynhyrchion, dyluniadau a brandiau. Rydych naill ai'n ymgymryd â sawl dyluniad a chynnyrch i apelio at sylfaen ehangach o gleientiaid ac yn barod i gefnogi'r holl gynhyrchion hyn a'u hysbysebu gan ddefnyddio cyllideb fawr neu'n cymryd cilfach i dargedu'r rhai sydd â diddordeb yn eich cynhyrchion. Fe wnaethom ddewis yr olaf er mwyn gallu rheoli ein cynnyrch yn iawn a gwneud defnydd gwell o gyllideb hysbysebu is. Mae'n bwysig hefyd peidio â chael eich cloi'n ddall yn eich cilfach a pharhau i ddilyn tueddiadau ffasiwn. Canolbwyntiwch ar eich cyfeiriad heb golli cysylltiad â churiad y farchnad.

· Prisiau Clyfar:

gall cynnig pris da am gynnyrch o ansawdd uchel fod yn her. Mae'n hanfodol dod o hyd i'r fformiwla gywir i osod eich pris ar lefel gystadleuol ac ar yr un pryd lwfans ar gyfer costau rhedeg pwysig i gynnal y busnes. Peidiwch ag ymostwng i ryfel prisiau, lle mae pris yn cael ei ostwng ar draul ansawdd. Dal ansawdd cynnyrch ac ymddiriedaeth cwsmeriaid wrth wraidd eich diddordebau. Mae bob amser yn syniad da gwobrwyo eich cleientiaid gyda chynigion pris ar eitemau dethol yn ystod gwerthiant tymhorol. Bydd hyn yn rhoi cymhelliant da iddynt achub ar y cyfle hwn a phrynu yn eich siop.

· Digwyddiadau Byd-eang:

Yn ystod amseroedd Covid, bu'n rhaid i ni drin rhai problemau cludo a dod o hyd i bartneriaid cludo dibynadwy. Mae'n dda cael opsiynau wrth gefn bob amser, rhag ofn y bydd oedi wrth gludo a allai ddigwydd oherwydd problemau byd-eang.

· Heriau Technegol:

Mae rheolau a rheoliadau llwyfannau hysbysebu sy'n dilyn rhai materion rheoleiddio yn newid o hyd ac mae'n bwysig iawn cadw i fyny trwy ddod o hyd i ffyrdd o ddarparu ar gyfer y newidiadau hyn a nodi cyfleoedd newydd wrth gyrraedd cleientiaid newydd.

Symud Ymlaen

Mae tyfu'r busnes yn broses adeiladu bloc. Unwaith y byddwch chi'n sicrhau sylfaen gref, rydych chi'n barod i ychwanegu mwy o haenau fel cynhyrchion newydd y mae galw amdanynt yn y farchnad ac a all ategu eich steil a'ch cyfeiriad. Fel arall, gallwch dargedu marchnadoedd daearyddol newydd gyda'ch ymgyrchoedd hysbysebu, oherwydd, felly, byddai gennych fwy o adnoddau i'w rhoi y tu ôl i hysbysebu. Fodd bynnag, ymchwiliwch bob amser i drethi a rheoliadau masnach yn y farchnad darged newydd arfaethedig er mwyn osgoi risgiau a phroblemau heb eu cyfrifo.

Gall gwneud penderfyniad i ddechrau busnes fod yn drobwynt pwysig yn eich bywyd. Fodd bynnag, mae'n bwysig iawn gwneud y penderfyniad hwn ar ôl rhywfaint o brofiad gwaith i roi digon o wybodaeth i chi am sut i drin gwahanol faterion sy'n bwysig i redeg eich busnes yn llwyddiannus, megis rhywfaint o reolaeth dechnegol gwefan sylfaenol, rheoliadau cyfrifyddu a threth, mewnwelediad i'r farchnad parth busnes o'ch dewis, rheoli tudalennau cyfryngau cymdeithasol a hysbysebu digidol.

Mae hefyd yn bwysig cael swm rhesymol o arian y gallwch ei neilltuo'n gyfforddus i fuddsoddi yn eich busnes newydd.

Gydag arian a gwybodaeth wrth eich ochr, mae amynedd a gwaith caled yn arwain eich llwybr at lwyddiant. Gwobrwyir ymdrech dda bob amser.

Maha Awad

Cyfarwyddwr a Chyd-sylfaenydd

EZLIFEGOODS

https://ezlifegoods.com/

EZlifegoods | Facebook

EZlifegoods

Nwyddau Bywyd EZ - YouTube

Mae Anastasia Filipenko yn seicolegydd iechyd a lles, yn ddermatolegydd ac yn awdur llawrydd. Mae hi'n aml yn ymdrin â harddwch a gofal croen, tueddiadau bwyd a maeth, iechyd a ffitrwydd a pherthnasoedd. Pan nad yw hi'n rhoi cynnig ar gynhyrchion gofal croen newydd, fe welwch hi'n cymryd dosbarth beicio, yn gwneud yoga, yn darllen yn y parc, neu'n rhoi cynnig ar rysáit newydd.

Y diweddaraf o Newyddion Busnes