Gofal Croen gyda Chanlyniadau Gwirioneddol

Gofal Croen gyda Chanlyniadau Gwirioneddol

Dermoefects yn gwmni gofal croen a grëwyd i roi canlyniadau gwirioneddol i'n cleientiaid. Mae ein fformwleiddiadau yn radd dermatolegol a meddygol; rydyn ni'n dewis y cynhwysion gorau ledled y byd fel y gallwch chi fyw'r profiad o drefn gofal croen sy'n eich galluogi i ryddhau'r harddwch ynoch chi.

Wedi'i sefydlu yn 2019, rydym wedi teithio llwybr llawn profiadau dymunol. Bob tro mae ein cleientiaid yn ysgrifennu i ddweud wrthym am eu profiad gyda'n cynnyrch, mae eu sylwadau yn ein llenwi â boddhad mawr. Mae'r sylwadau cadarnhaol a gawn yn ein hysgogi i barhau i arloesi a chreu atebion ar gyfer pob angen.

Rydyn ni eisiau dweud ein stori wrthych chi!

Rydym yn frand gofal croen dermatolegol Panamanian a weithgynhyrchir yn yr Unol Daleithiau gan fwrdd arobryn o ddermatolegwyr a awdurdodwyd gan FDA.

Sut y Sefydlwyd y Busnes? 

Roedd Jorge (fy ngŵr) a minnau (Paola) eisiau dod â Dermoeffects yn fyw oherwydd ar ein mis mêl, cefais doriad acne mawr ar fy wyneb. Allwch chi ddychmygu acne yn un o eiliadau pwysicaf eich bywyd? Digwyddodd i mi, ac a dweud y gwir, roeddwn i'n eithaf rhwystredig.

Wrth sylwi ar yr holl deimladau cymysg hynny, dywedodd fy ngŵr wrthyf, “Dewch i ni ddod o hyd i ateb.” Felly, dyna pryd y penderfynon ni greu brand a fyddai'n darparu ateb i bob problem croen. Buom yn gweithio'n galed arno am fwy nag UN FLWYDDYN tan O'R OLAF; heddiw, rydyn ni yma gyda chi.

Mae pob un o'n cynnyrch yn cael ei greu gyda'r safonau uchaf i gwrdd â'ch anghenion oherwydd rydyn ni'n gwybod pa mor dda yw hi i weld canlyniadau cadarnhaol.

Rydym yn gymdeithasol gyfrifol; bydd rhan o'n helw yn helpu merched sydd mewn perygl o wynebu heriau economaidd-gymdeithasol. 

Yn ogystal, mae ein cynnyrch yn rhydd o baraben, heb arogl, yn sychu heb alcohol, heb glwten, heb greulondeb i anifeiliaid, wedi'i lunio'n ddermatolegol, wedi'i brofi'n glinigol, ac yn gynhyrchion gradd meddygol.

Beth wnaeth Ein Cymell i Ddechrau'r Busnes Hwn?

Roeddwn wedi bod yn dioddef o acne difrifol ers blynyddoedd ac wedi defnyddio cynhyrchion d di-ri a oedd yn addo datrys fy acne. Fodd bynnag, dim ond hanner yr ateb oedd yr holl gynhyrchion; gwellodd y cynhyrchion fy acne ond ni wnaethant ei ddileu, ac roedd y cynhyrchion cryfaf yn llidro ac yn graddio fy nghroen am wythnosau. Yn ddiweddarach, unwaith eto cefais acne ar hyd fy wyneb.

Nid oedd fy ngŵr eisiau fy ngweld yn teimlo'n ddrwg bob tro roeddwn i'n cael toriad acne gwael, ac nid oedd am fynd allan na chael ei weld â chroen yn llawn acne. Cefais ymgolli mewn arferion nad oeddent yn rhoi ateb i mi; roedd fy ngŵr eisiau fy ngweld â chroen rhydd ac, yn anad dim, fy ngweld yn hapus. Felly dechreuon ni'r chwiliad diflino am ateb ar gyfer fy acne.

Does dim gwell cymhelliad na gweld gwên ar wyneb rhywun annwyl! Ar ôl ceisio ein fformiwla gyntaf i ddatrys fy acne mewn dim ond 2 fis, roedd gen i wyneb wedi'i wella'n llwyr yn barod; Roeddwn i wedi stopio dioddef o achosion o acne! O weld y canlyniadau hyn, cawsom ein cymell i greu llinell o gynhyrchion gofal croen. Heddiw mae gennym atebion gwrth-heneiddio, gwrth-acne, a hyper-bigmentiad.

Rydym yn bâr priod ifanc. Roeddwn i (Paola) yn ymroddedig i ddylunio ffasiwn ac ymgynghori â delweddau, ac mae gan fy ngŵr (Jorge) flynyddoedd lawer o brofiad yn y sector masnachol ac mae wedi cysegru ei fywyd i werthu. Cafodd y prif syniad bod yn rhaid i bopeth y mae'n ei ddatblygu fod yn eithriadol. Gyda'n gilydd fe benderfynon ni greu cwmni sy'n helpu pobl gyda phroblemau croen. 

 Ein Profiadau Hyd Yma

Cyn creu Dermoeffects, roedd yn gyffredin i fy ystafell ymolchi fod yn llawn cynhyrchion gofal croen, nad oedd yn darparu ateb ystyrlon. Ar hyd ein ffordd, fe wnaethom ddysgu y gallai fformiwleiddiad gyda'r cynhwysion cywir newid yn llwyr y sefyllfaoedd rydych chi'n eu profi ddydd ar ôl dydd ar eich croen. Dechreuon ni gyda'r cymhelliant i ddatrys fy nghyflwr gydag acne ymosodol, a heddiw rydyn ni'n cael ein cymell gan allu helpu miloedd sy'n dioddef o brofiadau tebyg i fy un i. Mae'r profiad o weld eich hun yn y drych gyda chroen pelydrol sy'n creu'r hyder i fynd allan ar gyfer dyletswyddau dyddiol yn eithaf boddhaol; rydym yn tueddu i roi'r profiad hwn i'n cwsmeriaid.

Pa Heriau Ydym Ni Wedi'u Wynebu?

Rydym wedi wynebu sawl her yn y farchnad gystadleuol hon. Mae cwmnïau mawr byd-eang gydag ystod eang o gynhyrchion gofal croen yn dominyddu'r farchnad. Rydym wedi dysgu bod popeth yn bosibl gydag amynedd, ymroddiad, a dyfalbarhad.

Mae creu brand newydd yn gwahodd goresgyn llawer o heriau un cam ar y tro. Diolch i'n cleientiaid sydd wedi dod yn rhan o'n teulu, rydym wedi cael y llawenydd o gael eu tystebau; maent yn rhannu ein profiadau gyda'u hanwyliaid ac yn cyfeirio llawer o gleientiaid at Dermoeffects i gael yr ateb a ddarganfuwyd gyda'n cynhyrchion gofal wyneb.

Mae'n farchnad fywiog sy'n tyfu'n gyson. Ein cynlluniau tymor byr yw cyrraedd y marchnadoedd Ewropeaidd, Asiaidd a Gogledd America. Ar hyn o bryd, rydym yn trafod gyda buddsoddwyr sydd â diddordeb yn ein menter.  

Y Farchnad Gosmetig

Gwerthwyd y farchnad cynhyrchion gofal croen byd-eang ar $ 140.92 biliwn yn 2020 a rhagwelir y bydd yn cofnodi CAGR o 4.69% yn ystod y cyfnod a ragwelir o 2021-2026.

Er bod pandemig COVID-19 yn gyfnod cymhleth i lawer o bobl, fe helpodd rai arferion i dyfu ymhlith defnyddwyr; mae'r rhain yn cynnwys, ond heb fod yn gyfyngedig i, yr awydd i edrych yn fwy prydferth yn naturiol oherwydd yr amser yr ydym yn ei dreulio yn ein cartrefi ac mae'r defnydd cynyddol trwy e-fasnach wedi ein helpu i gyrraedd mwy o bobl.

Ein Gweledigaeth

Yn y tymor canolig, rydym yn gobeithio cofrestru ein presenoldeb mewn miliynau o gartrefi yn fyd-eang. Rydym yn dymuno rhyddhau brandiau sy'n galluogi ein cleientiaid i gyflawni gwedd hardd ac wedi'i adnewyddu a dod yn frand cyfeirio yn fyd-eang. 

Heddiw rydym yn byw mewn byd gyda llawer mwy o gysylltedd sy'n cynnig llawer o gyfleoedd i dyfu'r busnes. Ymhlith manteision mwyaf cyffredin y farchnad gosmetig yw, os gwnewch rywbeth gydag angerdd ac ymroddiad y bydd pobl uchel o wahanol wledydd yn gwybod am eich menter trwy glicio botwm. 

Cyngor i Entrepreneuriaid Eraill?

Mae fy ngŵr a minnau wedi dod o hyd yn ein teulu yr injan ar gyfer mynd allan bob dydd i ymladd am ein breuddwydion. Neilltuwch gymaint o amser ag y gallwch i chi'ch hun a'ch dyfodol. Dal i gaffael gwybodaeth newydd; heddiw, mae'n llawer haws caffael gwybodaeth am dueddiadau harddwch, diolch i dechnoleg ddigidol a chyfryngau cymdeithasol.

Optimeiddiwch sut rydych chi'n defnyddio bob munud. Rhaid i bob manylyn o'ch cwmni gael ei gynllunio, ei ysgrifennu a'i oruchwylio. Byddai o gymorth pe baech yn diffinio eich nodau tymor byr, canolig a hir. Gwybod yn glir iawn pwy yw eich Avatar Cwsmer, beth mae'n ei wneud, beth maen nhw'n ei hoffi, ble, pryd, a sut maen nhw'n defnyddio cyn i chi ddylunio'ch strategaeth. Aros yn canolbwyntio ar un rhan o'r boblogaeth; heddiw, rhaid inni wybod sut i gyfathrebu i feddyliau ein cwsmeriaid posibl, deall pa werth yr ydym yn ei ychwanegu atynt, a gwybod sut i fodloni eu hanghenion. Felly arhoswch mewn segment i gael sylfaen cwsmeriaid main.

Mae ymgymryd â risg busnes yn cymryd gwaith; fe welwch heriau ym mhobman. Y peth pwysicaf yw bod â meddwl clir na fyddwch yn rhoi'r gorau iddi ac y byddwch yn goresgyn pob her a ddaw i'ch rhan. Heb sylweddoli hynny, byddwch chi'n tyfu'n gryfach, yn fwy medrus, ac yn fwy penderfynol.

Dylech fanteisio ar y twf yn y diwydiant gofal croen a gadael marc; helpu rhywun nad ydych yn ei adnabod a chefnogi mentrau eraill. Cofiwch nad ydych chi'n gystadleuaeth pobl eraill; dim ond cymdeithion ydyn ni ar y ffordd i gyflawni ein breuddwydion.

Cofiwch gadw'r rhestr hon o bwyntiau i dyfu eich prosiect

1. Astudiwch eich cynnyrch a'i farchnad yn dda iawn.

Byddwch yn glir ynghylch yr hyn y gall eich busnes ei gynnig, ei nodweddion arbennig, a rhagamcanion ar gyfer y dyfodol.

2. Gwybod y gystadleuaeth.

Bydd yn helpu i sicrhau bod yr hyn a gynigir gennych yn arloesol, yn nodedig, a bod ganddo wahaniaethwr sy'n gwneud iddo sefyll allan ymhlith defnyddwyr.

3. Chwiliwch am bobl i ymuno.

Manteisiwch ar y gefnogaeth yn eu sgiliau, cael eich ysbrydoli gan eu syniadau, ac ymddiried ynddynt.

4. Gofalwch am eich tîm, yn ogystal â'ch gweithwyr.

Bydd yn agor llawer o ddrysau i chi yn y dyfodol oherwydd bydd pawb yn rhoi o'u gorau.

5. Byddwch yn weithgar ar gyfryngau cymdeithasol.

Peidiwch byth â cholli cysylltiad â'ch cynulleidfa.

6. Datblygwch eich steil trwy atgyfnerthu eich hunaniaeth, cenhadaeth, a gwerthoedd.

Arbenigo mewn rhai pynciau a sefydlu perthnasoedd proffesiynol ar y rhwydwaith.

Cofier mai ymgymeriad yw: DYFODOLDEB, AMYNEDD, AC ANgerdd. Mwynhewch y ffordd.

Mae Ieva Kubiliute yn seicolegydd ac yn gynghorydd rhyw a pherthnasoedd ac yn awdur llawrydd. Mae hi hefyd yn ymgynghorydd i sawl brand iechyd a lles. Tra bod Ieva yn arbenigo mewn ymdrin â phynciau lles yn amrywio o ffitrwydd a maeth, i les meddwl, rhyw a pherthnasoedd a chyflyrau iechyd, mae hi wedi ysgrifennu ar draws ystod amrywiol o bynciau ffordd o fyw, gan gynnwys harddwch a theithio. Mae uchafbwyntiau gyrfa hyd yn hyn yn cynnwys: hercian sba moethus yn Sbaen ac ymuno â champfa gwerth £18k y flwyddyn yn Llundain. Mae'n rhaid i rywun ei wneud! Pan nad yw hi'n teipio wrth ei desg - neu'n cyfweld ag arbenigwyr ac astudiaethau achos, mae Ieva'n dod i ben â yoga, ffilm dda a gofal croen gwych (fforddiadwy wrth gwrs, nid oes llawer nad yw hi'n ei wybod am harddwch cyllideb). Pethau sy’n dod â llawenydd di-ben-draw iddi: dadwenwyno digidol, lattes llaeth ceirch a theithiau cerdded hir yn y wlad (ac weithiau jogs).

Y diweddaraf o Newyddion Busnes