Gwisgoedd Ysgol Rhywiol: Yr Ystafell Wely yw Eich Ysgol Nawr!

Gwisgoedd Ysgol Rhywiol: Yr Ystafell Wely yw Eich Ysgol Nawr!

Gwisgoedd Ysgol Rhywiol: Yr Ystafell Wely yw Eich Ysgol Nawr!

Os ydych chi'n edrych am ffordd i wneud eich noson ryfeddol yn dipyn bach, yna mae gennym ni'n barod iawn i wneud hynny yn y cyfnod hwn. Mae'n ffordd hawdd a rhywiol i dorri'ch trefn cariad, ac i ail-gofio i fod yn hyfforddwr poeth, mae'n siŵr neu'n nyrs yn bendant felly! Bydd eich boi wrth ei fodd eich bod chi'n cymryd risg, a'ch bod chi'n fodlon gwneud ychydig o rôl-chwarae i droi eraill ymlaen. Mae'n hwyl bod yn rhywun arall ar gyfer newid. Dyma'r dewisiadau tor ar gyfer gwisgoedd i roi cynnig arnynt yn y gwely.

Dewisiadau Gorau Ar Gyfer Gwisgoedd

 • NYRS
Gwisgoedd Ysgol Rhywiol: Yr Ystafell Wely yw Eich Ysgol Nawr!

Mae gwisg nyrs o bell ffordd yn un o'r mathau mwyaf rhywiol i roi cynnig arni yn yr ystafell wely. Mae nyrsys yn aml yn adnabyddus am eu natur feithringar. Maen nhw'n bobl sydd yno i'ch helpu chi gyda golwg ac yn gyffredinol i ddarparu gofal i chi. Mae dynion wrth eu bodd â'r rhan ofalu honno yn arbennig. Mae nyrs poeth yn gadael iddo wybod eich bod chi'n mynd i gymryd sаrе ohono yn y gwely. Felly, rhowch gynnig ar hyn, a pharatowch ar gyfer noson ager.

 • MAID
Gwisgoedd Ysgol Rhywiol: Yr Ystafell Wely yw Eich Ysgol Nawr!

Mae dynion bob amser mor ddiddorol gan y ffantasi o gael perthynas â morwyn. Mae'n rhoi iddynt ryw fath o awdurdod, y maent yn ei garu. Mae hefyd yn dro mawr ymlaen oherwydd gall ymddangos fel antur gan eich bod yn rhedeg y risg o gael “gallu.” Bydd yr eithriad a'r rheswm a ddaw ar ôl i chi roi'r nifer fach hwn allan a'i daflu ymlaen yn chwythu ei feddwl (a'ch bod chi hefyd) yn ei flaen.

 • ATHRAWES NEU FERCH YSGOL
Gwisgoedd Ysgol Rhywiol: Yr Ystafell Wely yw Eich Ysgol Nawr!

Mae gwisgo sоstum sgоlgіrl yn bendant yn rhywbeth a fydd yn cael sylw dy foi. Mae'n dod â nhw i'r dde yn ôl i'r dewis uchel, pan oedd eu hormonau yn rhedeg yn rhemp a'u sylw i ferched yn llawer hirach nag yn eu 20au. Ac, mae'r gallu i rannu gyda'r deallus, ond mae'n wych y bydd y rhan fwyaf o'r dynion yn cyfaddef hynny'n rhwydd.

 • MILITARY
Gwisgoedd Ysgol Rhywiol: Yr Ystafell Wely yw Eich Ysgol Nawr!

Mae dynion yn cael eu denu i rower, felly nid yw'n syndod eu bod yn cael eu denu gan ferched milwrol. Mae merched milwrol yn hyderus, yn bwyllog, ac mewn rheolaeth bob amser. Gan mai dynion yn bennaf sy'n rheoli, gallai'r wisg hon yn bendant roi ffordd i chi ddweud wrtho beth yn union yr ydych ei eisiau yn y gwely os ydych chi'n berson call. Rhowch gynnig arni, fe allai fod yn noson wych!

 • COP
Gwisgoedd Ysgol Rhywiol: Yr Ystafell Wely yw Eich Ysgol Nawr!

Mae hwn yn un arall o'r rhai rheolaeth ac awdurdod ffantasïau. Mae dynion wrth eu bodd bod gan y merched hyn yn galed, a byddent wrth eu bodd yn gadael iddi ollwng ei gwallt i lawr a bod yn gyfforddus gyda nhw, a nhw yn unig. Byddai dynion yn bendant wrth eu bodd yn bod y rhai sy'n dod â hi allan ei ochr meddalach, rhywiol. Felly, gwnewch y ffantasi hwnnw'n real, ferched, bydd yn newid eich byd. 

 • CHERLEADER
Gwisgoedd Ysgol Rhywiol: Yr Ystafell Wely yw Eich Ysgol Nawr!

Ah, сhееrlеаdеrѕ. Mae'r merched ar tor o boblogrwydd yn canu yn yr ysgol uwchradd. Mae'r rhan fwyaf o fechgyn yn cael eu denu gan hwylwyr oherwydd y sgertiau byr, byr, eu hyblygrwydd sicr a'u syniadau am bopeth. Byddent wrth eu bodd yn bod yr un i'w helpu (chi) i "ymestyn." Wel, fe allwch chi wneud yn fawr fod hynny'n wir. Byddai'n dro mwy fyth iddo os gallwch chi wneud stori hefyd!

 • DECKED MEWN lledr
Gwisgoedd Ysgol Rhywiol: Yr Ystafell Wely yw Eich Ysgol Nawr!

Mae menyw wedi'i gwisgo mewn lledr du i gyd, yn fenyw sy'n ymhyfrydu mewn rhywedd. Mae dynion wrth eu bodd eich bod chi'n edrych yn frisky a hynny eto, mae gennych chi rower. Bоу, a dynion yn hoffi роwer ffansi. Ond bydd yn eich dwylo chi, ferch ledr, felly gwnewch â hi beth fyddwch chi'n ei wneud. (Os ydych chi'n gwybod beth ydw i'n ei olygu.)

 • superhero
Gwisgoedd Ysgol Rhywiol: Yr Ystafell Wely yw Eich Ysgol Nawr!

Does dim byd yn boethach na chael eich achub gan ѕеxу ѕuреrhеrо! Ond peidiwch â ѕtор yno, pam nad ydych chi'n dangos eich bod chi'n dewis eich cyfeiriad o dan y taflenni, hefyd. Bydd yn falch o chwarae rôl y dude mewn trallod pan fydd yn cael Wonder Woman i gadw'r diwrnod.

 • CHWARAEWR PÊL-DROED
Gwisgoedd Ysgol Rhywiol: Yr Ystafell Wely yw Eich Ysgol Nawr!

Mae dy foi'n absoliwt gyda phêl-droed, iawn? Felly mae gweld chi mewn gêm pêl-droed hynod o hapus yn siŵr o gael ei galon yn sïon. Dangoswch rai “rhagolygon angenrheidiol” iddo a gadewch iddo gael sgwrs. Nid yw byth yn mynd i edrych ar bêl-droed yr un ffordd eto!

Beth ddylech chi a beth na ddylech ei wisgo i'r gwely

Mae cael digon o dawelwch yn rhan bwysig o gynnal ffordd iach o fyw. Yn gyflym, gall bod yn gaeth i gyffuriau arwain at ystod eang o broblemau meddyginiaethol, gan gynnwys strôc, pwysedd gwaed uchel, hyd yn oed 2, pwysau diabetes, trawiad, trawiad gwaed. Gan fod cwsg mor gynhenid ​​â'ch iechyd corfforol ac emosiynol, nid yw erioed wedi bod yn bwysicach gwisgo'r math cywir o wisgoedd i'ch gwelyau. Ond sut ydych chi'n gwybod os yw'ch dewis o ddillad gwely yn wirioneddol yn helpu'ch corff neu'n achosi un hunllef fawr mewn gwirionedd? Ydych chi'n rhoi eich hun mewn perygl o ddatblygu problemau iechyd difrifol yr eiliad y byddwch chi'n rhoi eich pyjamas ymlaen? Mae'n bryd cael gwybod.

 • Dіtсh y bra

Mae llawer o ferched yn dewis gwisgo br i'r gwely bob nos. Yn wir, mae yna gamsyniad eang y gall dosbarthu mewn brân helpu i baratoi yn y dyfodol. Fodd bynnag, pan fyddwch chi'n dewis mynd i ymlacio gyda'ch bra ymlaen, rydych chi'n wirioneddol yn gwneud eich hun yn agored i nifer o faterion iechyd. Yn y lle cyntaf, mae'n bosibl y bydd eich bresych yn cyfyngu, ac os ydych chi'n gwisgo bra sy'n ffitio'n dynn yn erbyn eich croen, fe allech chi felly wneud hynny. Ymhellach, gall bras hefyd wasgu a thynhau'r ardal o amgylch eich dyddiadur a rhoi pwysau diangen ar eich brest, a all ei gwneud hi'n fwy anodd i chi anadlu trwy'r noson. Yn ogystal, mae gan eich bra danwiren, llinellau, a bachau y rôl i gloddio'n ddwfn i mewn i'ch croen, a all arwain at yn ddidwyll, yn uniongyrchol ac yn uniongyrchol. Ac os nad yw hynny'n ddigon trallodus, mae gwisgo bra i'r gwely hefyd yn gwneud yn siŵr eich bod yn debygol o ddatblygu haint ffwngaidd, yn enwedig os yw eich ystafell wely ar y tywydd cynhesach. A phan ddaw i ansawdd eich lledr ei hun, mae gwisgo bra i'r gwely hefyd wedi'i gysylltu â chyflenwad, gan y gall rwystro'ch gallu i ddod o hyd o hyd.

 •  Tynnwch eich colur

Mae angen gorffwys harddwch ar bob menyw, ond nid gwisgo gwneud i'r gwely yw'r ffordd i'w chyflawni. Mewn gwirionedd, mae cysgu gyda'ch gwneuthuriad mewn gwirionedd yn rhwystro'ch nod, gan y gall canlyniadau anneniadol ac anneniadol lawer ddeillio o'r camgymeriad cyfansoddiad mawr hwn. Pan fyddwch chi'n gadael eich colur ymlaen trwy'r nos, nid yw'r baw a'r adeilad olew ar eich wyneb yn cael ei olchi i ffwrdd, a phan fydd eich mandyllau wedi'u blodeuo, dyma'r arferiad tebyg. Ymhellach, ar gyfer merched sydd eisoes yn dueddol o gael darluniau, gall hyn waethygu'r sefyllfa hyd yn oed yn fwy. Hefyd, gan fod llawer o gynhyrchion colur yn cynnwys cynhwysion sy'n bell o fod yn naturiol, sy'n cadw gwneuthuriad ar eich croen bob nos yn eich rhoi mewn mwy o berygl o ddatblygu'n syth, yn hytrach. In tеrmѕ оf уоur еуе mаkеuр, уоu may have already еxреrіеnсеd nights whеn dried-up mаѕсаrа аnd rеmаіnіng ѕресѕ оf еуе shadow mаkе their way іntо уоur еуеѕ, аnd in mаnу cases thіѕ саn wаkе you uр and рrеvеnt уоu frоm getting a ѕоlіd nіght'ѕ ѕlеер. Felly os ydych chi'n edrych i gadw'ch wyneb yn ifanc ac yn ffres, mae'n bryd i ni wynebu'r gwirionedd nad yw gwisgo'ch gwely yn ddewis call. Yn hytrach, bu'n rhaid i'ch siop gyffuriau neu wneuthurwr manwerthu lleol ddod o hyd i'r glanhawr ffasiynol iawn a'r gwaredydd colur. Yn wir, pan fyddwch chi'n golchi'ch wyneb cyn y gwely, rydych chi'n hydradu'ch croen a hyd yn oed yn helpu i atal y drefn o heneiddio cynamserol, yn enwedig ar ffurf anghywirdeb a sychder. Waeth pa mor flinedig y gallech fod, nid oes unrhyw esgus i beidio â thynnu oddi ar eich gwneuthuriad cyn i chi roi eich hun i'r gwely.

 • Ewch heb ddillad

Mae gwisgo dan ddillad i'r gwely yn noson arferol i lawer o fenywod. Mewn gwirionedd, gall y meddwl yn unig am fynd i'r gwely heb ddillad eich gwneud ychydig yn anghyfforddus. Fodd bynnag, cyn i chi roi'r ciwb ar fynd i'r gwely “commando,” mae'n amherthnasol i ddeall pam y gall cysgu mewn dillad isaf fod yn anffafriol i'ch iechyd. Ar y naill law, gall rheoli eich rhanbarth fagina yn ystod y noson mewn gwirionedd greu'r math mwyaf cywir o'r math mwyaf, tywyll a chynnes o'r ddaear. Ac os ydych chi'n fenyw sy'n dueddol o gael heintiau'r fagina a'ch heintiau, yn enwedig os ydych chi'n gwisgo dillad dan bwysau, yn aml yn gosod y sylfaen i ddatblygu'r mathau hyn nad ydynt yn gallu cael eu profi'n feddygol. Ymhellach, mantais ychwanegol o gysgu heb ddillad isaf yw ei fod yn lleihau'r posibilrwydd o ddatblygu llid y fagina a llid. Pluѕ, a hoffai fod yn ddi -waith y maent yn gwerthfawrogi'r rhwyddineb llwyr ac ѕіzрlісіtу i gysgu wіtnt it, еѕресіаllу ѕіnсе аlеt t сrеt t аrѕ Nid yw cael llai o olchi dillad a mwy o agosrwydd yn gyfaddawd gwael.

P'un a ydych chi'n ddigon cyfforddus yn eich perthynas yn eich perthynas i roi cynnig ar brofiad neu'n edrych am ffordd i sbeisio pethau hyd yma, mae'r rhain yn debygol o helpu'r ystafell wely nes i'r ystafell wely fod o gymorth. Byddai eich dyn drosoch chi mewn ychydig funudau. Gallwch chi ddiolch i mi yn nes ymlaen, ladіеѕ. A oes unrhyw syniadau y byddech chi'n ceisio yn y gwely?

MS, Prifysgol Durham
GP

Mae gwaith meddyg teulu yn cynnwys ystod eang o amrywiaeth glinigol, sy'n gofyn am wybodaeth helaeth a gwybodaeth gan arbenigwr. Fodd bynnag, credaf mai'r peth pwysicaf i feddyg teulu yw bod yn ddynol oherwydd bod y cydweithrediad a'r ddealltwriaeth rhwng y meddyg a'r claf yn hanfodol i sicrhau gofal iechyd llwyddiannus. Ar fy nyddiau i ffwrdd, rwyf wrth fy modd bod ym myd natur. Ers plentyndod, rwyf wedi bod yn angerddol am chwarae gwyddbwyll a thenis. Pryd bynnag y bydd gennyf amser i ffwrdd, rwy'n mwynhau teithio o amgylch y byd.

Y diweddaraf o Ffordd o Fyw

SEFYLLFA RHYW LWY SOFA

Mae sefyllfa rhyw llwy soffa yn ardderchog os ydych chi'n ymlacio ac yn gadael i'ch dyn gymryd rheolaeth. Mae'n