Gwneuthurwr paent car Stardustcolors yn wahanol i'r lleill

Stardustcolors : gwneuthurwr paent car yn wahanol i'r lleill

Sefydlwyd Stardustcolors SAS yn 2009 yn ne Ffrainc gan William Perez, entrepreneur ac artist, sy'n arbenigo mewn addurno cerbydau.

Daeth Stardustcolors yn wneuthurwr paent effaith arbennig cyntaf ar gyfandir Ewrop.

Roedd y maes arbenigol iawn hwn yn cynrychioli marchnad ficro, a oedd tan hynny wedi'i fonopoleiddio gan ddau gwmni Americanaidd, ALSACORP a HOUSE OF KOLORS. Roedd yna ychydig o ailwerthwyr o'r cynhyrchion hyn a wnaed yn America mewn gwledydd Ewropeaidd, ond dim gwneuthurwr go iawn ar bridd Ewropeaidd ac roedd y cynhyrchion yn anodd iawn eu cael, yn enwedig oherwydd problemau anfon y paent mewn awyren o'r Unol Daleithiau.

Mae Stardustcolors wedi newid y sefyllfa, gan ddod y cwmni cyntaf yn Ewrop i allu cystadlu â'i gystadleuwyr Americanaidd ym maes paent effaith arbennig, gan gynnwys paent car.

Felly beth yw'r farchnad arbenigol hon a beth yn union yw paent arbennig?

Mae'r rhain yn baent eithaf rhyfeddol, a ddyfeisiwyd yn yr 1980au. Maent yn hynod am y ffaith eu bod yn gallu neu'n ymddangos fel pe baent yn ymateb. Mae rhain yn paent car yn benodol a all newid lliw, naill ai gan yr ongl arsylwi, neu gan y golau, neu gan y gwres…

Mae'r effeithiau gweledol y mae'r paentiau hyn yn eu darparu yn eithriadol ac yn cynrychioli chwyldro gwirioneddol ym myd paent clasurol.

Datblygodd y cwmni yn gyflym ac yn gyson iawn i ddod yn chwaraewr blaenllaw ledled Ewrop. Hyd heddiw, Stardustcolors yn parhau i dyfu a chreu arloesiadau newydd ym myd lliwiau a phigmentau.

Golau : stori am angerdd am liwiau a phigmentau 

Wedi'i ysgogi gan angerdd am liwiau ac effeithiau, dyfeisiodd Stardustcolors ei fusnes. Gan fynd ymhell y tu hwnt i'w gystadleuwyr Americanaidd, mae'r cwmni Ffrengig yn parhau heb arafu yn ei lwybr, busnes y mae'n ei ddyfeisio a'i greu bob dydd.

Mae dyfeisio gwahanol arbennig lliwiau wedi creu angen newydd ymhlith cwsmeriaid preifat a phroffesiynol. Mae byd hollol newydd wedi agor i artistiaid, peintwyr corff, gweithwyr dylunio proffesiynol…

Mae'n fath o aileni ac adnewyddu paent a lliwiau clasurol a ddefnyddiodd pigmentau adnabyddus ers cannoedd o flynyddoedd. Diolch i'r pigmentau a'r arlliwiau tryloyw, ond hefyd i'r priodweddau gwych a gynigir gan gemeg fodern, mae Stardust wedi gallu adnewyddu paent.

Mae llawer o'r paentiau a grëir gan Stardustcolors yn cynhyrchu lliw trwy olau, trwy dryloywder, trwy adlewyrchiad, a hyd yn oed trwy ffosfforeiddiad!

Rhennir ysbryd sylfaenydd y cwmni a'i angerdd am liw gan bawb sy'n darganfod y lliwiau gwych hyn. Er enghraifft, mae gwir angen creadigrwydd a phersonoli ymhlith cwsmeriaid preifat, p'un ai i addurno beic modur, a beic, cerflun… Mae rhan fawr o gyllideb unigolion wedi'i neilltuo ar gyfer gwireddu gwahanol amseroedd, hobïau a nwydau.

Mae darganfod technegau cymhleth o baentio â chwistrell neu hyd yn oed aerosol ymhell o fod yn ddigalon i'r darpar artistiaid hyn. I'r gwrthwyneb, diolch i diwtorialau diddorol a manwl, mae'r paentiau car arbennig a thechnegol hyn yn gwneud i bawb fod eisiau llwyddo yn eu prosiect eithriadol ac unigryw eu hunain a dod yn artist creadigol ar ddydd Sul, gartref yn eu garej!

Er mwyn darganfod, i gyd-fynd â gwireddu technegol ac i lwyddo gyda phob prosiect, er enghraifft paentiad car, dyma rôl a nod cyntaf tîm Stardust, ymhell cyn meddwl masnachol syml cwmni traddodiadol. Dyna wir angerdd masnach.

Beth wnaeth y cwmni yn llwyddiannus 

Mae'r paentiadau arbennig niferus a ddatblygwyd gan Stardust yn cael eu cynrychioli heddiw mewn catalog sy'n cynnwys bron i 3000 o gyfeiriadau.

Mae'r holl arbenigeddau hyn yn cynnig safbwyntiau newydd i ystod eang o gwsmeriaid.

Heddiw, mae tua 50% o'n cwsmeriaid yn unigolion preifat neu'n weithwyr proffesiynol.

ong mae'r cwsmeriaid hyn yn grefftwyr bach, ond hefyd yn gwmnïau mawr, gan gynnwys brandiau moethus rhyngwladol, car gweithgynhyrchwyr neu ddiwydianwyr. Boed ym myd addurno, modurol neu ddiogelwch, mae'r holl orffeniadau arbennig hyn yn cynnig posibiliadau newydd ac atebion newydd.

Oherwydd nid yn unig y mae Stardust yn cynhyrchu lliwiau effaith arbennig! Mae mewn gwirionedd yn ymroddedig i ymchwil gymhwysol ar gyfer pob cynnyrch arbennig. Gall y rhain fod yn breimwyr arbennig: maen nhw'n preimwyr sy'n gallu cynhyrchu adlyniad ar amrywiaeth eang o gynheiliaid, fel, er enghraifft, gwydr, plastigion, lledr, crôm, metelau, carbon…

Ac mae Stardust hefyd yn cynhyrchu gorffeniadau arbennig: rydym yn sôn am ystod o gotiau clir a all ddarparu swyddogaethau gweledol arbennig neu briodweddau technegol. Gall hyn fod, er enghraifft, cotiau clir bwyd neu gotiau clir gwrth-fflam. Maent hefyd yn gotiau clir symudliw neu'n gotiau clir gwrth-UV, yn gotiau clir gwrth-crafu, yn gotiau clir gwrth-wres sy'n gallu rhwystro pelydrau isgoch yr haul…

Nid oes terfyn, hyd heddiw, i ddychymyg a chreadigrwydd tîm Stardust. Diolch i berthynas agos iawn gyda'i gwsmeriaid, gwrando go iawn ar eu hanghenion, hyblygrwydd gwych, y mae Stardust yn cael y syniadau newydd hyn, yn syml trwy chwilio am atebion ar gyfer yr holl geisiadau concrid hyn.

Hanes y sylfaenydd a'r rhesymau dros greu'r cwmni 

Yn wreiddiol, roedd sylfaenydd y cwmni yn artist yn ymarfer y dechneg o frwsio aer, yn bennaf ar gerbydau. Mae technegoldeb y cynhalwyr hyn a'i gynnyrch yn arbennig iawn ac nid yw'n cyfateb o gwbl i'r paentiadau artistig traddodiadol, o fyd y paentio addurn wal, neu'r paentiad olew, y dyfrlliw…

Mae'r dulliau cymhwyso trwy chwistrellu a'r technolegau niferus o inciau a phaent yn caniatáu mewn gwirionedd i orchuddio, addurno, neu bersonoli unrhyw fath o gynhaliaeth. Dyma'r hyn a ddeallwyd yn gyflym gan greawdwr y cwmni, a welodd ar unwaith botensial aruthrol ei bigmentau a'i liwiau arbennig.

Ar ôl blynyddoedd o weithio ym maes cymhwyso paent ledled y byd, bydd y sylfaenydd yn dychwelyd i Ewrop, yn benderfynol o wasgaru'r paentiau arloesol newydd hyn. Mae'n argyhoeddedig y bydd yn llwyddiant ac yn fuan bydd yn bosibl paentio unrhyw fath o wrthrych, o beiriannau coffi i sbectol, beiciau neu hyd yn oed ffasadau.

Roedd dewis y gweithgaredd hefyd wedi'i ysgogi gan y dymuniad i osgoi'r holl bethau sydd eisoes wedi'u gweld, wedi'u gwneud eisoes, eisoes yn hysbys ac y mae gan y gystadleuaeth bob cyfle i fygu prosiect llwyddiannus.

Enillwyd her Stardust, o'r cychwyn cyntaf, gydag adborth cadarnhaol iawn gan bob math o gwsmeriaid, a ddangosodd eu brwdfrydedd cyn gynted ag yr agorwyd y wefan ac archebu'r paentiau chwyldroadol hyn, waeth beth fo'u cost.

Yr heriau sy'n wynebu'r cwmni

Mae'r cwmni, o'r dechrau, wedi canolbwyntio ar gynnig uchafswm nifer o gynhyrchion, tra'n cydymffurfio â'r safonau rheoleiddio trwm yn y byd cemegol. Mae hwn yn fyd eithaf rheoledig, yn enwedig o ran safonau ecolegol, gydag awydd cynyddol ar ran llywodraethau yn y blynyddoedd diwethaf i reoleiddio allyriadau cyfansoddion organig anweddol.

Mae’n waith caled sydd wedi’i ddarparu i beidio â chyfyngu ar yr ysgogiad creadigol a’r broses barhaus o greu paent a lliwiau newydd.

Diolch i'r gwaith hwn, sydd wedi caniatáu i'r cwmni strwythuro ei hun a'i gynigion, y mae'r cwmni wedi gorfodi ei hun yn erbyn cystadleuwyr llai trefnus yn Ewrop.

Heddiw, mae Stardust yn dibynnu ar rwydwaith sy'n gweithredu mewn 9 gwlad Ewropeaidd, gyda dosbarthiad ond hefyd gweithgynhyrchu ar gyfer gwahanol frandiau. Felly mae'r cwmni wedi gallu cadarnhau ei hun ar y lefel reoleiddiol ac arallgyfeirio ei weithgaredd.

Yr heriau y mae'r cwmni wedi'u gosod iddo'i hun ar gyfer y blynyddoedd i ddod yn bennaf yw'r newid o fformiwlâu sy'n seiliedig ar doddydd i fformiwlâu acrylig nad ydynt yn llygru, ond hefyd datblygiad y brand mewn sawl maes cwsmeriaid, megis, er enghraifft, y byd o beicio, y byd gwneud modelau a'r byd modurol.

Y cyfleoedd sy'n wynebu'r cwmni/marchnad 

O'i gymharu â'r gystadleuaeth hynod ddatblygedig ym maes paent clasurol, celf teuluoedd neu ddiwydiant, mae llawer i'w wneud o hyd yn y farchnad paent arbennig.

Dyma'r cyfeiriad y mae Stardust eisiau ei gymryd, bellach yn croesi ffin y cefnfor. Wedi'i hen sefydlu bellach yn Ewrop, mae Stardust eisiau cystadlu â'r cwmnïau hanesyddol yn eu tiriogaeth eu hunain, yn ogystal ag yn yr Unol Daleithiau, Awstralia, ond hefyd mewn marchnadoedd sy'n dod i'r amlwg fel Brasil, India, y Dwyrain Canol.

Mae'r cynnig o baent, paent preimio a farneisiau effaith arbennig bellach wedi'i strwythuro'n dda, gyda labeli a chatalogau. Ac mae brandiau amrywiol y grŵp Stardust yn mwynhau enw rhagorol ar ôl 12 mlynedd o weithgarwch, nid yn unig yn Ewrop ond y tu hwnt.

Mae yna bob amser swildod neu wrthwynebiad ar ran delwyr i fynd i mewn i faes nad yw'n cael ei feistroli. Mae'n wir bod paent effaith arbennig yn gynhyrchion drutach ac yn dechnegol gymhleth.

Mae’n gwestiwn felly o gyrraedd dosbarthwyr llawn cymhelliant a galluog yn y gwahanol diriogaethau a mynd gyda nhw, er mwyn lluosogi’r holl baentiadau arloesol newydd hyn a’u gwneud yn hygyrch i gwmnïau ac unigolion ledled y byd.

Cyngor i eraill am fusnes 

Pan fyddwch chi'n angerddol am eich gwaith, dydych chi byth yn gweithio mewn gwirionedd. Angerdd yw'r gwynt sy'n chwythu hwyliau'r cwmni. Mae'n ymwneud â datblygu popeth rydych chi'n ei gredu a'i garu i'r eithaf. Nid yw'n ymwneud yn unig ag adnabod angen a'i ddiwallu. Mae'n dal yn bosibl dyfeisio a chreu anghenion newydd. Pan fyddwch chi'n arweinydd yn eich maes, nid ydych chi'n edrych ar yr hyn y mae'r gystadleuaeth yn ei wneud. Rydych chi'n canolbwyntio ar lwyddiant y gwahanol brosiectau hynny. Yn yr un modd, mae llawer o entrepreneuriaid yn credu nad yw'n bosibl llwyddo dim ond oherwydd yr awydd am dwf ac elw ariannol. Nid gwneud elw yw pwrpas busnes, ond ffynnu a dod â chymorth, gwasanaeth, gwelliant ym mywydau eraill.

Dyma'n union ysbryd StardustColors, a'i unig bwrpas yw creu'r lliwiau mwyaf prydferth a llwyddiant prosiectau ei holl gwsmeriaid.

MS, Prifysgol Durham
GP

Mae gwaith meddyg teulu yn cynnwys ystod eang o amrywiaeth glinigol, sy'n gofyn am wybodaeth helaeth a gwybodaeth gan arbenigwr. Fodd bynnag, credaf mai'r peth pwysicaf i feddyg teulu yw bod yn ddynol oherwydd bod y cydweithrediad a'r ddealltwriaeth rhwng y meddyg a'r claf yn hanfodol i sicrhau gofal iechyd llwyddiannus. Ar fy nyddiau i ffwrdd, rwyf wrth fy modd bod ym myd natur. Ers plentyndod, rwyf wedi bod yn angerddol am chwarae gwyddbwyll a thenis. Pryd bynnag y bydd gennyf amser i ffwrdd, rwy'n mwynhau teithio o amgylch y byd.

Y diweddaraf o Newyddion Busnes