Pam a Sut Ffurfiwyd Croesgad Deithio Yn 2016

Pam a Sut Ffurfiwyd Croesgad Deithio Yn 2016

Y Sylfaenydd "Somnath"

Croesgad Deithio yn gyfnodolyn sy'n canolbwyntio ar dri maes; 'Teithio,' 'Natur,' ac 'Ecodwristiaeth.' Somnath yw sylfaenydd y cyfnodolyn teithio. Fe'i cychwynnodd yn 2016 i bontio'r bwlch y mae teithwyr yn ei wynebu wrth wneud teithlenni a chynllunio ar gyfer cyrchfan. Roedd am addysgu teithwyr am wahanol leoedd a chyrchfannau a'u cadw'n ymwybodol o ardaloedd diguro ledled y byd. 

“Crwsâd Teithio” 

Sylfaenydd: Somnath

Mae'r cyfnodolyn teithio yn canolbwyntio ar ffordd o fyw, diwylliant, ecodwristiaeth, twristiaeth gynaliadwy, natur a'r amgylchedd. Mae'r cyfnodolyn hefyd yn cynnwys awgrymiadau teithio a deunyddiau i addysgu a chynorthwyo teithwyr ledled y byd. Gan ei fod yn deithiwr brwd, roedd Somnath yn cadw'r chwant crwydro yn fyw mewn pobl ac yn ystyried teithio yn agwedd bwysig ar fywyd. Mae'n bobl i wybod am wahanol ddiwylliannau a thraddodiadau. Efallai nad oedd pobl yn ymwybodol o wahanol leoedd a chyrchfannau, ac roedd am ddod â nhw o flaen teithwyr. Mae “Travel Crusade” yn addysgu sut y gallant fyw bywyd eu breuddwydion yn llawn anturiaethau wrth weithio a theithio o amgylch y byd. Mae'n dysgu ffyrdd ac opsiynau i'w hystyried wrth weithio a theithio gyda phartneriaid. Mae'n un o'r cyfnodolion teithio mawreddog sydd ag enwogrwydd a chydnabyddiaeth yn y cyfryngau. Mae “Travel Crusade” wedi cael sylw yn “Parks and Travel magazine,” “Vagabond magazine,” “International Food Wine and Travel Writers Association,” a “Everything Everywhere Travel Blog gan Gary Arndt.” 

Cynnydd y Groesgad Deithio

Ar ôl 6 mlynedd o frwydro a chystadleuaeth barhaus gan y cyfryngau a diwydiant, mae wedi sicrhau lle yn y geiriadur teithio. Mae wedi ennill uchelfannau, mae'n parhau i fod yn un o'r cyfnodolion a ffafrir, ac mae'n cael ei ganmol yn uchel gan weithwyr teithio proffesiynol. Mae Travel Crusade yn gysylltiedig â rhwydweithiau cyswllt amrywiol fel iVISA, Adain Ddiogelwch, Arwr Bagiau, y cyfryngau, a blogwyr lle mae'n cynhyrchu incwm. Mae hefyd yn derbyn postiadau gwadd ac erthyglau gan blogwyr, awduron, newyddiadurwyr teithio, a rhwydweithiau cyfryngau. Mae wedi'i bartneru ag ychydig o rwydweithiau cyfryngau ledled y byd. Mae gan “Travel Crusade” rai partneriaid hysbysebu fel Adsterra, Adblade, Infolinks, a Google Adsense. Mae hefyd yn derbyn nawdd gan westai a phartneriaid teithio a thwristiaeth. Mae hefyd wedi gwneud teithiau cyfryngau gyda llawer o fyrddau twristiaeth a phartneriaid yn hyrwyddo teithio a'i werthoedd. Mae'n derbyn cyfraniadau gan awduron eraill ac arbenigwyr y diwydiant teithio. Mae'n aelod o Travel Massive a TravMedia. Mae wedi cael cydnabyddiaeth gan blog.feedspot.com ac Indiblogger ac mae wedi'i restru yn yr 20 blog teithio gorau i'w dilyn o dan y categorïau teithio ac ecodwristiaeth. Mae wedi ennill llawer o ddilynwyr, ac mae sylw yn uchel yn y SERPs a pheiriannau chwilio. Mae'n effeithiol ar gyfer teithwyr sy'n chwilio am safleoedd dilys a dibynadwy i helpu gydag ymholiadau sy'n ymwneud â theithio.

Heriau yn “Crwsâd Teithio”

Enw'r Busnes: Travel Crusade

Mae heriau'n codi mewn busnesau. Mae Travel Crusade yn wynebu cystadleuaeth frwd gan arbenigwyr eraill wrth gynhyrchu cynnwys gwych. Mae awduron sy'n arbenigo mewn teithio, byd natur a'r amgylchedd yn gweithio i'r cyfnodolyn hwn ac yn cyfrannu erthyglau o ansawdd uchel yn fisol. Mae darllenwyr yn eu canmol yn fawr. Mae awduron o wahanol wledydd yn cyfrannu at y cyfnodolyn hwn ac yn cymryd yr awenau i'w wneud yn llwyddiant. Awduron rheolaidd ar gyfer “Travel Crusade” yw Sofia a Chris. Maent yn cyhoeddi cynnwys o ansawdd gydag arferion SEO da ar gyfer y cyfnodolyn hwn.

Cystadleuaeth 

Mae cystadleuaeth wych yn bodoli i sefyll yn uchel ac yn uchel yn y diwydiant, cael cydnabyddiaeth, graddio, a chynnal ei werth. Mae cynnwys difyr a bytholwyrdd yn beth prin i'w ddarganfod. Mae Travel Crusade yn ystyried yr agweddau hyn o ddifrif ac yn cyhoeddi’r hyn sy’n bodloni bwriad a gofynion y gwyliwr. Mae'n deall ei chynulleidfa a'i gwylwyr ac yn cyhoeddi cynnwys deniadol.

Byw hyd at Ddisgwyliadau

 Mae byw hyd at ddisgwyliadau pawb yn y diwydiant a safle uchel yn y rhestr o gyfnodolion teithio trwy gynhyrchu cynnwys o ansawdd da yn her. Ers argyfwng Corona, mae teithio wedi gweld cwymp digynsail ym mhob gwlad, ac mae pobl wedi newid i opsiynau gyrfa eraill rhag ofn. Mae Croesgad Deithio yn parhau i fod yn un o’r ysbrydoliaethau i bobl ifanc ystyried teithio a Lletygarwch fel dewis gyrfa. Mae'n cynnwys awgrymiadau a chymhelliant i'r genhedlaeth ifanc eu hystyried a symud ymlaen.

Teithio a Theithio

Mae teithwyr a thwristiaid yn ystyried y cyfnodolyn hwn i gynllunio teithlenni a mynd ar deithiau unrhyw le yn y byd. Gall teithwyr gysylltu â'r trefnydd teithiau gorau a chadw map i ddangos yr holl leoedd ar gyfer cyrchfan benodol. Mae'r cyfnodolyn yn rhoi golwg ar y map cyfandirol a lleoliad ar gyfer teithio. Mae'n dechrau gyda "Sut i gyrraedd cyrchfan penodol" a'r "Amser gorau i ymweld â lle." Mae'n dangos ffactorau fel uchder, tymheredd, llety, a phethau i'w gweld. Mae “Travel Crusade” yn rhoi mantais i deithwyr dros rwydweithiau cyfryngau eraill. Mae'r postiadau wedi'u hysgrifennu a'u llunio'n dda, gan gadw anghenion y gwylwyr mewn cof. Mae'r awduron yn ystyried cynhyrchu'r erthygl orau ar gyfer cyrchfan arbennig.

Yr Awgrymiadau Teithio

Mae'r cyfnodolyn yn cynnwys gwybodaeth am gyrchfannau anhygoel a lleoedd o ddiddordeb naturiol. Mae'n addysgu teithwyr am ategolion teithio a gêr y dylent eu cario ar eu taith. Mae'n rhoi'r awgrymiadau teithio gorau i dwristiaid ac yn eu harwain i beidio â chael eu camarwain gan drefnwyr teithiau neu asiantaethau teithio. Mae'r cyfnodolyn yn cynnwys gwybodaeth am leoedd, gwledydd, a chyrchfannau anhygoel o dan bob cyfandir i lywio'r wefan gyda'r wybodaeth ofynnol y maent yn chwilio amdani. Gallant leoli un lle y maent yn bwriadu mynd iddo a chael y manylion angenrheidiol ar gyfer eu taith.

Safle “Travel Crusade”.

 Gallant archebu eu tocynnau a'u llety yn uniongyrchol o'r wefan gan ei fod yn hawdd ei ddefnyddio ac yn hawdd ei lywio. Gellir ei gyrchu trwy liniaduron, padiau cyffwrdd, a ffonau symudol. Gall teithwyr danysgrifio i'r blog hwn i gael y wybodaeth ddiweddaraf am y digwyddiadau diweddaraf yn y diwydiant a chael yr holl newyddion diweddaraf gydag un clic.

Effeithiau Corona ar “Grwsâd Teithio”

Roedd Teithio a Lletygarwch yn ddiwydiant mawr cyn yr argyfwng corona, ond gwelodd ddirywiad mewn twf ac elw yn 2020 a 2021. Yn 2022, bu tueddiadau addawol, a disgwylir iddo oroesi'r cyfnod gwael yr aeth drwyddo. Mae entrepreneuriaid ifanc yn meddwl am gwmnïau teithio newydd a all fod yn werth chweil os yw'n bodloni eu disgwyliadau. Mae llawer o gyfleoedd yn y sector teithio a lletygarwch. Efallai y bydd y diwydiant yn adfywio ar ôl argyfwng y corona.

Cyfleoedd yn y Diwydiant Teithio

 Mae’r sectorau MSME a chyrff ymreolaethol eraill yn dyfarnu cyfleoedd ariannu amrywiol i entrepreneuriaid teithio. Mae pobl yn awyddus i weld heriau a chyfleoedd newydd yn newid y diwydiant presennol ac yn ei wneud yn well ac yn fwy effeithiol. Mae datblygiadau technolegol hefyd yn chwarae rhan hanfodol a mawr wrth hyrwyddo twristiaeth mewn ardaloedd gwledig ac ardaloedd gwarchodedig o bwysigrwydd cenedlaethol. Mae Blogio Teithio yn gyffredin yn yr Unol Daleithiau, ac mae pobl ifanc yn treulio amser yn sefydlu eu canolfan ac yn cael cleientiaid sy'n talu i wneud enw. Mae yna gyfleoedd amrywiol, fel cymryd rhan a mynychu cynadleddau, seminarau a digwyddiadau TBEX y diwydiant hwn. Gall cyfleoedd nawdd amrywiol gan y cyfryngau gael eu hystyried yn arf gwych i'w ystyried os yw rhywun am wneud gyrfa yn y diwydiant teithio a lletygarwch. Mae angen rhwydweithio a meithrin perthynas dda â newyddiadurwyr teithio eraill os yw'r sylfaenydd am adeiladu ei frand. Gall ymgeiswyr ifanc a phobl ifanc ymuno â'r maes hwn ar ôl cwblhau cwrs rheoli teithio a lletygarwch.

Cymeriad yr Awdur

Mae bywyd yn hwyl ac yn heriol ac yn dod â chyfleoedd addawol a gwerth chweil. Mae'n dibynnu ar ddyhead a phenderfyniad yr unigolyn os ydynt eisiau dewis gyrfa pwysig ac yn symud ymlaen mewn bywyd.

MS, Prifysgol Tartu
Arbenigwr cysgu

Gan ddefnyddio'r profiad academaidd a phroffesiynol a gafwyd, rwy'n cynghori cleifion â chwynion amrywiol am iechyd meddwl - hwyliau isel, nerfusrwydd, diffyg egni a diddordeb, anhwylderau cysgu, pyliau o banig, meddyliau a phryderon obsesiynol, anhawster canolbwyntio, a straen. Yn fy amser rhydd, rwyf wrth fy modd yn peintio a mynd ar deithiau cerdded hir ar y traeth. Un o fy obsesiynau diweddaraf yw sudoku – gweithgaredd bendigedig i dawelu meddwl anesmwyth.

Y diweddaraf o Newyddion Busnes