SUT I WNEUD VAPE SUDD YN FWY Pwerus

SUT I WNEUD VAPE SUDD YN FWY Pwerus

Gall nicotin wneud sudd vape yn fwy pwerus. Mae anwedd yn effeithio'n llai ar yr ysgyfaint o'i gymharu â nicotin. Gallwch chi brofi trawiadau gwddf meddal o sudd vape llai pwerus. Mae sudd vape pwerus yn para'n hirach, gan roi profiad gwell i chi. Mae gan anwedd flasau amrywiol ar gyfer dewis ehangach. Dyma sut i wneud sudd vape yn fwy pwerus gan ddefnyddio nicotin.

Defnyddio Cryfder Nicotin Uwch

Mae defnyddio cryfder nicotin uwch yn lleihau faint o nicotin rydych chi'n ei gymryd y tu mewn i'ch corff. Bydd angen llai o sudd vape ar gwsmer i newid i nicotin cryfach gan y bydd boddhad yn newid yn sylweddol.

Storio Sudd Vape Priodol

Mae angen storio sudd vape yn iawn oherwydd bydd y defnyddiwr yn cynnal ansawdd y blas. Gall diraddio'r blasau fod o ganlyniad i storio gwael. Dylai unigolion storio sudd Vape mewn lle oer a sych. Mae gwell storio sudd vape yn gwneud y blas yn well gydag amser wrth iddo aeddfedu, fel gwin.

Cymarebau Sudd Vape Gwahanol

Mae gan sudd Vape y ddwy gymhareb pc / VG sy'n dylanwadu ar gryfder y sudd. Yn ôl Mae Li et al. (2016), mae gan sudd vape safonol lai o gymhareb, ond mae sudd gyda phg uwch yn cael effeithiau cadarnhaol ar eich profiad. Hefyd, bydd sudd vape pg uchel yn cyfrannu at fwy o drawiad gwddf a gwella mwy o brofiad gan ei wneud yn fwy pleserus.

Gosod y Dyfais

Daw'r ddyfais wahanol gyda gosodiadau gwahanol. Gellir newid tymheredd, watedd a llif aer y ddyfais yn wahanol o ddyfais i ddyfais. Mae'r gosodiadau'n helpu i wella'r profiad sydd ei angen a gwneud y vape yn bwerus. Heb y gosodiadau addasadwy, bydd angen uwchraddio unigolyn i gael profiad gwell.

Halen Nicotin

Gall defnyddwyr gael y boddhad mwyaf o ddefnyddio halwynau nicotin, gan wneud sudd vape yn fwy pwerus. Ceir mwy o foddhad fesul anadliad nag e-hylif, sy'n cynnwys sylfaen rydd. Mae sudd vape wedi'i wneud o halwynau nicotin yn llyfn ac yn gryfach ac yn tryledu i'r llif gwaed yn gyflymach. Er ei fod yn ddrud, ond mae'n werth y pris gan ei fod yn cael effaith hirach. 

Defnyddiwch Coil Gwrthiant Uchel

Mae defnyddio coil gwrthiant uchel yn cyfrannu at watedd uchel, gan addasu eich profiad. Mae coil ymwrthedd isel yn cyfyngu ar effaith taro gwddf a ddymunir a gall leihau blas sudd vape. Mae angen mwy o bŵer ar y coil hwn; felly, ni fyddwch yn gallu bodloni'ch anghenion. Mae coil gwrthiant uchel yn cadw'ch sudd vape ac yn ei wneud yn well pan gaiff ei ddefnyddio.

Newid i Flas Sudd Vape Newydd

Weithiau bydd tafodau anwedd a blinder anwedd yn achosi eich profiad diflas. Gall newid y sudd vape rydych chi'n ei ddefnyddio fod yn ateb. Mae defnydd parhaus o un sudd vape yn newid y profiad. Mae gwahanol flasau sudd vape yn cynyddu blas, pŵer a phrofiadau gwell.

Glanhau'r tanc yn iawn. 

Mae glanhau'ch tanc vape yn aml yn clirio ysbrydion blas, gan atal eich sudd vape rhag bod yn bwerus. Roedd Dinu et al. (2020) eglurodd y gall clogio hen flas yn y tanc halogi'r blas newydd, gan leihau'r effaith sydd ei angen. Mae glendid tanc yn bwysig i atal halogi blas a newid blas.

Dewiswch ddeunyddiau o safon

Mae deunydd o ansawdd yn gwneud gwahaniaeth mawr yn y math o sudd vape sydd gennych yn y pen draw. Mae deunyddiau wedi'u gwneud o silica yn dueddol o dawelu'r blas er bod yn well gan ysmygwyr nhw. Mae cotwm wedi dod yn wick rhif un o ddewis ar gyfer anwedd. Enghraifft o gotwm yw cotwm Japaneaidd sy'n dod mewn opsiwn organig sy'n cael ei argymell yn eang ar hyn o bryd. Mae'n dod mewn dalennau sgwâr a gall ddod yn safon ar gyfer llawer o coiliau atomizer. Mae'r cotwm yn cynyddu'r blas ac yn gwneud y sudd vape yn fwy pwerus. Mae rhai defnyddwyr vape yn defnyddio wicks ceramig, sy'n gwrthsefyll gwres ac yn para'n hirach. Dylai defnyddwyr osgoi deunyddiau fel nicel gan eu bod yn lleihau'r effeithiau blas a gwneud y sudd vape yn llai pwerus.

Casgliad

Gall newid tymheredd eich dyfais effeithio ar flas eich sudd vape. Yn bennaf, gall yr elfennau yn eich sudd flasu'n gyfoethocach ar wahanol dymereddau. Mae storio priodol yn hanfodol ar gyfer gwneud eich sudd vape yn gryfach ac yn fwy ffafriol. Gall storio gwael arwain at ddiraddio blas. Mae'n bwysig lleihau faint o awyr agored a gwres y mae eich sudd vape yn dod i gysylltiad ag ef; gall newid y tymheredd, gan wneud y vape yn annifyr. Gall cael atomizer da effeithio'n sylweddol ar faint o flas y gallwch ei gael o'ch sudd vape. Mae sudd vape yn bwerus pan gânt eu anweddu o system lân. Mae'n bwysicaf cael poteli vape gwahanol ar gyfer pob blas i leihau halogiad blasau blaenorol.

cyfeiriadau

Dinu, V., Kilic, A., Wang, Q., Ayed, C., Fadel, A., Harding, SE, … & Fisk, ID (2020).

            Polisi, tocsicoleg, ac Ystyriaethau ffisiogemegol ar anadlu uchel

            crynodiadau o flas bwyd. npj Gwyddor Bwyd, 4(1), 1-10.

Li, Q., Zhan, Y., Wang, L., Leischow, SJ, & Zeng, DD (2016). Dadansoddiad o symptomau

            a'u cysylltiadau posibl â chydrannau e-hylifau: astudiaeth cyfryngau cymdeithasol.           BMC iechyd y cyhoedd, 16(1), 1 12-.

Mae Barbara yn awdur llawrydd ac yn gynghorydd rhyw a pherthnasoedd yn Dimepiece LA a Peaches and Screams. Mae Barbara yn ymwneud â mentrau addysgol amrywiol sydd â'r nod o wneud cyngor rhyw yn fwy hygyrch i bawb a chwalu stigmas ynghylch rhyw ar draws cymunedau diwylliannol amrywiol. Yn ei hamser hamdden, mae Barbara yn mwynhau treillio trwy farchnadoedd vintage yn Brick Lane, gan archwilio lleoedd newydd, paentio a darllen.

Y diweddaraf o CBD