Cyfuniad Celf a Harddwch

Cyfuniad Celf a Harddwch

Mae Artonit Cosmetics yn llinell gosmetig lliw unigryw sy'n asio Celf a Harddwch

Celf yw ein pwynt o wahaniaeth. Hyd yn oed yn fwy, pan mai dim ond UN galon ac enaid y tu ôl i'r brand. Ar un adeg roedd gan y sylfaenydd Sergio Escalona y syniad gwych o gyfuno ei hoffterau, Art & Beauty, i ddwyn ffrwyth i Artonit Cosmetics.

Pan fyddwch chi'n defnyddio Artonit, nid ydych chi'n defnyddio Colur yn unig; rydych hefyd yn cario darn o gelf.

Mae pob lliw a fformiwla wedi'u llunio a'u crefftio'n fanwl gyda dim ond y cydrannau o'r ansawdd uchaf. Mae gennym yr holl gynhwysion a tharddiad gweithgynhyrchu ar ein gwefan a chynhyrchion corfforol gan ein bod yn deall pwysigrwydd i'r prynwr wybod beth mae'n ei gael ac a yw'n gweddu i'r hyn sydd ei angen arno a'i eisiau.

Ystod lawn o gosmetigau lliw heb greulondeb ers 2012, mae gan Artonit o sylfeini i bowdrau wyneb, cysgodion llygaid, aroleuwyr, minlliw, sglein gwefus, a hyd yn oed celf.

Edrychwch ar ein Compactau Artistig i gael dealltwriaeth gynhwysfawr o'r brand: https://artonitmakeup.com/collections/artistic-compacts

Mae'r Compactau Artistig hyn yn ddull chwaethus o gario'ch Colur - darn cludadwy o gelf gyda phedwar cysgod llygaid a gwrid neu uchafbwyntiau. 

Mae ymroddiad a chrefftwaith crefftwr y darnau unigryw hyn yn darparu cyfleustra gwych, ymarferoldeb, a gras ac arddull bythol.

Ein heitem sy'n gwerthu orau yw ein sglein hufen, fformiwleiddiad gwych a fydd yn hydradu'ch gwefusau; maent yn cael eu trwytho â gwrthocsidyddion i amddiffyn eich gwefusau rhag difrod amgylcheddol. Mae'r sglein gwefus lleithio gorau yn pigment-dirlawn i'w ddefnyddio ar ei ben ei hun neu ar ben y minlliw. Mae ein Cwsmeriaid wrth eu bodd, a dyma ychydig o enghreifftiau o'r hyn sydd ganddynt i'w ddweud amdano!:

Y diwrnod cyntaf i mi wisgo'r sglein i'r gwaith, roedd pobl yn dal i ddweud pa mor fywiog oeddwn i'n edrych, fel roeddwn i newydd ddod yn ôl o wyliau, i gyd yn ddisglair. Doeddwn i ddim wedi bod yn unman—yr unig wahaniaeth oedd y sglein gwefus! Mae ganddo bŵer aros. Yn bwysig, pan gefais gwestiwn gwasanaeth cwsmeriaid, roedd y cwmni'n ymatebol iawn. Byddwch wrth eich bodd â'r sglein hwn!

Kim P.

CARU IT! Mae'n anhygoel! Lliw gwych, disgleirio gwych, gwead gwych, pecynnu gwych. Mae'n berffeithrwydd. Dwi'n mynd i archebu rhai ar gyfer stwffwyr hosan fy merch … a mwy i fi hefyd :)!

Laura K.

Hwn oedd y lliw perffaith i mi ac mae ganddo bŵer aros hefyd! Roeddwn i wrth fy modd cymaint nes i archebu un arall ar unwaith felly fyddwn i ddim hebddo!

Stephanie L.

Caru edrychiad y lliw hwn, caru'r naws a pha mor llyfn ydyw... CARU EICH!!

Alicia N.

Y sglein gwefus gorau a gefais erioed. Yn gweithio gydag unrhyw liw gwefus neu ar ei ben ei hun. Fydda i ddim hebddo!

Tisha F.

Gweler ein lliwiau yma: https://artonitmakeup.com/products/creme-a-levres-douce

Ganed Sefydlydd Cosmetics Artonit, Sergio Escalona, ​​yn San Juan, Puerto Rico, gan ddechrau dangos ei alluoedd artistig yn ifanc iawn. Yn 11 oed, astudiodd gyda'r arlunydd byd-enwog, Rechany, gan ragori yn ei greadigrwydd a'i ddychymyg. Ychydig flynyddoedd yn ddiweddarach, bu ei ddawn gerddorol yn gamp arbennig ar ôl bod mewn grŵp cerddorol proffesiynol. Amlygodd y gamp hon ef i lwyddiant rhyngwladol o fewn awyrgylch celf gerddorol trwy deithio i wahanol rannau o'r byd. Yna enillodd ei Radd Baglor yn y Celfyddydau Gweledol.

 Darganfu Sergio fyd Colur, gan geisio defnyddio ei alluoedd artistig bob amser. Defnyddiodd liw a thechneg yn greadigol ond ar “gynfas” gwahanol. Daeth ei dalent anhygoel a'i broffesiynoldeb ag ef i'r taleithiau, a arweiniodd ato i rannu ei ddelfrydau a'i athroniaethau gyda llawer o'r brandiau cosmetig mwyaf mawreddog heddiw.

 Ym 1998, dangosodd dalent wych mewn celf colur, a ddaeth ag ef i Ewrop, lle bu'n teithio ledled Sbaen a'r Eidal am sawl blwyddyn fel prif artist colur. Yn ystod y cyfnod hwn, cryfhaodd hyn ei angerdd am y celfyddydau gweledol, gan amsugno'r diwylliant cyfoethog y gellir ei weld heddiw yn cael ei adlewyrchu trwy ei gelf.

Ei gariad at y celfyddydau a'i weledigaeth o harddwch roddodd y syniad mwyaf rhyfeddol iddo. I greu cysyniad, gan gyfuno ei ddau angerdd, Celf a Harddwch. Yn 2010, dechreuodd Sergio ddechrau datblygu cynnyrch, gan greu ArtOnit Colur fel brand yn 2012. Roedd ei weledigaeth bellach yn realiti - brand colur sydd nid yn unig o safonau ac ansawdd uchel ond lle mae'r cynnyrch gwirioneddol yn ddarn o gelf sy'n gall unrhyw fenyw ddal, galw eu rhai eu hunain a mynegi eu cariad at gelf yn eu bywyd bob dydd.

Mae rhai brandiau Colur yn wynebu llawer o heriau heddiw, megis cymhlethdod aml-sianelau yn yr amgylchedd ar-lein hwn, y gystadleuaeth â brandiau sy'n dod i'r amlwg yn gyson, a'r cyfle a roddir gan fanwerthwyr i rai brandiau nid gan eu potensial a'u hansawdd ond gan gydnabyddiaeth cyfryngau cymdeithasol. Mae cost gweithgynhyrchu cynhyrchion fesul miloedd hefyd yn gic anodd, yn enwedig i frandiau llai fel ein un ni a chyda chyllidebau cyfyngedig. Ond does dim byd yn fwy boddhaol na chynhyrchu creadigaethau anhygoel o safon uchel ac unigryw pecynnu.

Mae'r newid cyflym yn ymddygiad cwsmeriaid ac arferion newydd wedi dangos sut mae gwerthiannau wedi newid o bersonol i e-fasnach, gan orfodi'r brand i arloesi, gan ychwanegu technoleg ar-lein newydd fel apiau rhithwir i gynnig cyfle i gwsmeriaid roi cynnig ar Colur yn ddigidol. Mae Covid 19 hefyd wedi chwarae rhan sylweddol yn yr heriau hyn. Mae pobl yn dal yn betrusgar i roi cynnig ar Colur ymlaen. Fodd bynnag, mae Colur yn gynnyrch y mae cwsmeriaid yn hoffi rhoi cynnig arno cyn ei brynu; does dim byd tebyg i brofi'r effeithiau eich hun.

Yn ffodus, mae'r busnes colur yn ffynnu y dyddiau hyn, ac mae hynny'n beth gwych! Mae darn o gacen i bawb sy'n penderfynu ei bobi! Mae llawer o bobl sy'n caru harddwch neu Artistiaid Colur yn dechrau mentergarwch. Mae cymaint o agweddau ar y diwydiant colur y gellir eu datblygu i fod yn fusnes proffidiol, o gelfyddyd colur yn y maes priodas i fanwerthu, effeithiau arbennig, a chyfleoedd diddiwedd. Ni fu erioed cymaint o gyfleoedd yn y maes colur. Mae ochr dda yr heriau hyn wedi bod o fudd i frandiau annibynnol fel ein un ni, gan ganiatáu inni dyfu ar-lein mewn marchnad a reolir gan gorfforaethau colur mawr ychydig yn ôl. Mae'r cyfleoedd a'r gallu i gyrraedd yn aruthrol ar gyfer brandiau newydd y dyddiau hyn. O gyfryngau cymdeithasol i gydweithio â blogwyr, mae hyn wedi dangos pŵer marchnata a phroffidioldeb ar flaenau eich bysedd.

Mae'n amser gwych i arloesi mewn fformiwlâu newydd, ansawdd cynnyrch, a pherfformiad ar gyfer y sector colur.

Wrth greu eich cynnyrch harddwch, rydym yn eich cynghori i ymchwilio i dueddiadau, yr hyn y mae pobl yn chwilio amdano, a beth yw demograffeg eich marchnad.

 Yn bwysicaf oll, ceisiwch wneud ychydig o gynhyrchion gwych ac unigryw gyda phwyntiau gwahaniaethol hanfodol yn lle cannoedd o SKUs. Dyna beth y byddem wedi newid ei wybod i wybod beth a wyddom.

 Os ydych chi'n ystyried cychwyn busnes harddwch ar raddfa fawr, rydym yn argymell cychwyn o'ch dinas a'ch talaith a lledaenu. Ffactor hanfodol wrth ddatblygu eich busnes yw'r rheswm yr ydych yn ei wneud. Dylai fod oherwydd mai eich breuddwyd a'ch angerdd ydyw ac nid oherwydd ei fod yn ffordd o wneud arian. Dyna wir gyfrinach llwyddiant; Gwneud yr hyn yr ydych yn ei garu.  

Mae Anastasia Filipenko yn seicolegydd iechyd a lles, yn ddermatolegydd ac yn awdur llawrydd. Mae hi'n aml yn ymdrin â harddwch a gofal croen, tueddiadau bwyd a maeth, iechyd a ffitrwydd a pherthnasoedd. Pan nad yw hi'n rhoi cynnig ar gynhyrchion gofal croen newydd, fe welwch hi'n cymryd dosbarth beicio, yn gwneud yoga, yn darllen yn y parc, neu'n rhoi cynnig ar rysáit newydd.

Y diweddaraf o Newyddion Busnes