Y FFORDD GORAU O ATAL PWYSAU ENNILL Y GAEAF HWN

Rwyf bob amser yn cynghori fy nghleientiaid i ystyried yr awgrymiadau iach canlynol;

Arhoswch yn gorfforol egnïol

Gall gweithgaredd corfforol rheolaidd trwy gydol y flwyddyn helpu i gadw pwysau iach. Gallwch chi gymryd rhan mewn gweithgareddau aerobeg a heb fod yn aerobig, gan gynnwys loncian, rhedeg, a hyfforddiant gwrthiant. Ymchwil yn awgrymu y gall bod yn egnïol trwy wneud ymarfer corff yn gyson am gyfnodau hir helpu i osgoi magu pwysau.

Amserwch eich byrbrydau

Ai chi yw'r math sy'n bwyta byrbrydau bob dwy awr, waeth pa mor drwm oedd eich prif bryd? Wel, os yw eich dognau bwyd yn gyfan gyda digon o lysiau, yna dylai eich newyn fynd yn is am ychydig oriau cyn gorfod bwyta eto. Ond os ydych chi'n gwneud prydau ysgafnach, dylai byrbryd fod rhwng awr neu ddwy. Rwyf bob amser yn pwysleisio ar gael un neu ddau o fyrbrydau yn unig oherwydd dyna sydd ei angen arnoch, a pheidiwch ag anghofio amseru eich hun. Gall byrbrydau amserol helpu i gadw pwysau iach oherwydd mae ymchwilwyr yn awgrymu y gall helpu i reoli archwaeth.

Cymedrol ar fwydydd wedi'u prosesu

Mae colli pwysau yn bennaf yn gofyn ichi ddeall ychydig o bethau. Efallai na fydd angen cyfrif calorïau. Gallwch chi fwyta bwydydd cyfan fel llysiau a thorri ar fwydydd wedi'u prosesu a bwydydd llawn siwgr i gael pwysau da. Rwyf fel arfer yn atgoffa fy nghleientiaid i fwyta hanner plât o lysiau amser cinio a swper. Doeddwn i byth yn hoffi llysiau, ond fe wnes i fynd i mewn iddynt trwy addasu fy dognau, gan gynnwys gwneud smwddis ffrwythau ac omelet. Cyflwynodd fy ffrind fi i sbageti llysieuol hefyd, ac roeddwn i wrth fy modd.

Ceisiwch osgoi bod yn rhy gyfyngol

Oeddech chi'n gwybod y gall prydau rhy gyfyngol helpu i golli pwysau, ond yn ddiweddarach achosi cynnydd pwysau oherwydd goryfed calorïau? Gall hefyd achosi problemau iechyd meddwl a chorfforol, yn enwedig oherwydd eu bod yn achosi diffyg maetholion pwysig yn y corff.

Mawr ar gynnal iechyd cyffredinol, nid colli pwysau yn unig

Mae ymchwilwyr yn awgrymu bod pobl sy'n bwriadu colli pwysau yn bennaf yn llai llwyddiannus wrth gyflawni pwysau iach na'r rhai sy'n canolbwyntio ar les cyffredinol.

Mae Barbara yn awdur llawrydd ac yn gynghorydd rhyw a pherthnasoedd yn Dimepiece LA a Peaches and Screams. Mae Barbara yn ymwneud â mentrau addysgol amrywiol sydd â'r nod o wneud cyngor rhyw yn fwy hygyrch i bawb a chwalu stigmas ynghylch rhyw ar draws cymunedau diwylliannol amrywiol. Yn ei hamser hamdden, mae Barbara yn mwynhau treillio trwy farchnadoedd vintage yn Brick Lane, gan archwilio lleoedd newydd, paentio a darllen.

Mae Anastasia Filipenko yn seicolegydd iechyd a lles, yn ddermatolegydd ac yn awdur llawrydd. Mae hi'n aml yn ymdrin â harddwch a gofal croen, tueddiadau bwyd a maeth, iechyd a ffitrwydd a pherthnasoedd. Pan nad yw hi'n rhoi cynnig ar gynhyrchion gofal croen newydd, fe welwch hi'n cymryd dosbarth beicio, yn gwneud yoga, yn darllen yn y parc, neu'n rhoi cynnig ar rysáit newydd.

Y diweddaraf gan Ask the Expert