Terma & Syarat

Syarat Penggunaan

Selamat datang ke kedai dalam talian kami! SHOPGIEJO.COM dan sekutunya menyediakan perkhidmatan mereka kepada anda tertakluk kepada syarat berikut. Jika anda melawati atau membeli-belah dalam laman web ini, anda menerima syarat ini. Sila baca dengan teliti.,

Privasi

Sila semak Notis Privasi kami, yang turut mengawal lawatan anda ke tapak web kami, untuk memahami amalan kami.

Komunikasi elektronik

Apabila anda melawati SHOPGIEJO.COM atau menghantar e-mel kepada kami, anda sedang berkomunikasi dengan kami secara elektronik. Anda bersetuju untuk menerima komunikasi daripada kami secara elektronik. Kami akan berkomunikasi dengan anda melalui e-mel atau dengan menyiarkan notis di laman web ini. Anda bersetuju bahawa semua perjanjian, notis, pendedahan dan komunikasi lain yang kami sediakan kepada anda secara elektronik memenuhi sebarang keperluan undang-undang bahawa komunikasi tersebut dibuat secara bertulis.

hak cipta

Semua kandungan yang disertakan di tapak ini, seperti teks, grafik, logo, ikon butang, imej, klip audio, muat turun digital, penyusunan data dan perisian, adalah hak milik SHOPGIEJO.COM atau pembekal kandungannya dan dilindungi oleh undang-undang hak cipta antarabangsa. Penyusunan semua kandungan di tapak ini adalah hak milik eksklusif SHOPGIEJO.COM , dengan pengarang hak cipta untuk koleksi ini oleh SHOPGIEJO.COM , dan dilindungi oleh undang-undang hak cipta antarabangsa.

Cap Dagangan

Tanda dagangan dan pakaian perdagangan SHOPGIEJO.COM tidak boleh digunakan berkaitan dengan mana-mana produk atau perkhidmatan yang bukan milik SHOPGIEJO.COM, dalam apa-apa cara yang mungkin menyebabkan kekeliruan di kalangan pelanggan, atau dalam apa-apa cara yang memperlekehkan atau memburukkan SHOPGIEJO.COM . Semua tanda dagangan lain yang tidak dimiliki oleh SHOPGIEJO.COM atau anak syarikatnya yang muncul di tapak ini adalah hak milik pemilik masing-masing, yang mungkin atau mungkin tidak bergabung dengan, disambungkan, atau ditaja oleh SHOPGIEJO.COM atau anak syarikatnya.

Lesen & Akses Laman Web

SHOPGIEJO.COM memberikan anda lesen terhad untuk mengakses dan menggunakan laman web ini secara peribadi dan bukan untuk memuat turun (selain daripada cache halaman) atau mengubah suainya, atau mana-mana bahagian daripadanya, kecuali dengan kebenaran bertulis nyata daripada SHOPGIEJO.COM. Lesen ini tidak termasuk sebarang penjualan semula atau penggunaan komersial tapak ini atau kandungannya: sebarang pengumpulan dan penggunaan mana-mana penyenaraian produk, penerangan atau harga: sebarang penggunaan derivatif tapak ini atau kandungannya: sebarang muat turun atau penyalinan maklumat akaun untuk manfaat pedagang lain: atau sebarang penggunaan perlombongan data, robot atau alat pengumpulan dan pengekstrakan data yang serupa. Laman web ini atau mana-mana bahagian laman web ini tidak boleh diterbitkan semula, diduplikasi, disalin, dijual, dijual semula, dilawati, atau sebaliknya dieksploitasi untuk sebarang tujuan komersial tanpa kebenaran bertulis daripada SHOPGIEJO.COM. Anda tidak boleh membingkai atau menggunakan teknik pembingkaian untuk menyertakan sebarang tanda dagangan, logo atau maklumat proprietari lain (termasuk imej, teks, susun atur halaman atau borang) SHOPGIEJO.COM dan rakan sekutu kami tanpa kebenaran bertulis yang nyata. Anda tidak boleh menggunakan sebarang tag meta atau mana-mana "teks tersembunyi" lain menggunakan nama atau tanda dagangan SHOPGIEJO.COM tanpa kebenaran bertulis nyata daripada SHOPGIEJO.COM. Sebarang penggunaan tanpa kebenaran menamatkan kebenaran atau lesen yang diberikan oleh SHOPGIEJO.COM . Anda diberi hak terhad, boleh dibatalkan dan bukan eksklusif untuk membuat hiperpautan ke halaman utama SHOPGIEJO.COM selagi pautan itu tidak menggambarkan SHOPGIEJO.COM , rakan sekutunya atau produk atau perkhidmatan mereka dalam bentuk palsu, mengelirukan, menghina , atau sebaliknya perkara yang menyinggung perasaan. Anda tidak boleh menggunakan mana-mana logo SHOPGIEJO.COM atau grafik proprietari atau tanda dagangan lain sebagai sebahagian daripada pautan tanpa kebenaran bertulis yang nyata.

Akaun Keahlian Anda

Jika anda menggunakan tapak ini, anda bertanggungjawab untuk mengekalkan kerahsiaan akaun dan kata laluan anda dan untuk menyekat akses kepada komputer anda, dan anda bersetuju untuk menerima tanggungjawab untuk semua aktiviti yang berlaku di bawah akaun atau kata laluan anda. Jika anda berumur di bawah 18 tahun, anda boleh menggunakan laman web kami hanya dengan penglibatan ibu bapa atau penjaga. SHOPGIEJO.COM dan sekutunya berhak untuk menolak perkhidmatan, menamatkan akaun, mengalih keluar atau mengedit kandungan, atau membatalkan pesanan mengikut budi bicara mereka sendiri.

Ulasan, Komen, E-mel & Kandungan Lain

Pelawat boleh menyiarkan ulasan, ulasan dan kandungan lain: dan menyerahkan cadangan, idea, ulasan, soalan atau maklumat lain, selagi kandungan itu tidak menyalahi undang-undang, lucah, mengancam, memfitnah, invasif privasi, melanggar hak harta intelek, atau sebaliknya mencederakan pihak ketiga atau tidak menyenangkan dan tidak terdiri daripada atau mengandungi virus perisian, kempen politik, permintaan komersial, surat berantai, mel besar-besaran atau sebarang bentuk "spam." Anda tidak boleh menggunakan alamat e-mel palsu, menyamar sebagai mana-mana orang atau entiti, atau sebaliknya mengelirukan tentang asal usul kad atau kandungan lain. SHOPGIEJO.COM berhak (tetapi bukan kewajipan) untuk mengalih keluar atau mengedit kandungan tersebut, tetapi tidak kerap menyemak kandungan yang disiarkan. Jika anda menyiarkan kandungan atau menyerahkan bahan, dan melainkan kami menyatakan sebaliknya, anda memberikan SHOPGIEJO.COM dan sekutunya hak bukan eksklusif, bebas royalti, kekal, tidak boleh ditarik balik dan boleh sublesen sepenuhnya untuk menggunakan, mengeluarkan semula, mengubah suai, menyesuaikan, menerbitkan, menterjemah , mencipta karya terbitan daripada, mengedar dan memaparkan kandungan sedemikian di seluruh dunia dalam mana-mana media. Anda memberikan SHOPGIEJO.COM dan sekutunya serta pemegang sublesen hak untuk menggunakan nama yang anda serahkan berkaitan dengan kandungan tersebut, jika mereka memilih. Anda menyatakan dan menjamin bahawa anda memiliki atau sebaliknya mengawal semua hak ke atas kandungan yang anda siarkan: bahawa kandungan itu tepat: bahawa penggunaan kandungan yang anda bekalkan tidak melanggar dasar ini dan tidak akan menyebabkan kecederaan kepada mana-mana orang atau entiti: dan anda akan menanggung rugi SHOPGIEJO.COM atau syarikat sekutunya untuk semua tuntutan yang terhasil daripada kandungan yang anda bekalkan. SHOPGIEJO.COM mempunyai hak tetapi bukan kewajipan untuk memantau dan mengedit atau mengalih keluar sebarang aktiviti atau kandungan. SHOPGIEJO.COM tidak bertanggungjawab dan tidak bertanggungjawab untuk sebarang kandungan yang disiarkan oleh anda atau mana-mana pihak ketiga.

Risiko Kehilangan

Semua item yang dibeli dari SHOPGIEJO.COM dibuat menurut kontrak penghantaran. Ini pada asasnya bermakna bahawa risiko kehilangan dan hak milik untuk item tersebut berpindah kepada anda selepas penghantaran kami kepada pembawa.

Penerangan Produk

SHOPGIEJO.COM dan sekutunya cuba untuk menjadi setepat mungkin. Walau bagaimanapun, SHOPGIEJO.COM tidak menjamin bahawa penerangan produk atau kandungan lain tapak ini adalah tepat, lengkap, boleh dipercayai, terkini atau bebas ralat. Jika produk yang ditawarkan oleh SHOPGIEJO.COM sendiri tidak seperti yang diterangkan, satu-satunya cara anda ialah mengembalikannya dalam keadaan tidak digunakan.

PENAFIAN WARANTI DAN HAD LIABILITI LAMAN INI DISEDIAKAN OLEH SHOPGIEJO.COM ATAS ASAS "SEBAGAIMANA ADANYA" DAN "SEBAGAIMANA TERSEDIA". SHOPGIEJO.COM TIDAK MEMBUAT PERWAKILAN ATAU JAMINAN DALAM APA JENIS, TERSURAT ATAU TERSIRAT, MENGENAI PENGENDALIAN LAMAN INI ATAU MAKLUMAT, KANDUNGAN, BAHAN ATAU PRODUK YANG DISERTAKAN PADA LAMAN INI. ANDA SECARA JELAS BERSETUJU BAHAWA PENGGUNAAN LAMAN INI ADALAH ATAS RISIKO ANDA SENDIRI. SEJAUH YANG DIBENARKAN OLEH UNDANG-UNDANG YANG BERKENAAN, SHOPGIEJO.COM MENAFIKAN SEMUA WARANTI, TERSURAT ATAU TERSIRAT, TERMASUK, TETAPI TIDAK TERHAD KEPADA, WARANTI TERSIRAT KEBOLEH DAGANG DAN KESESUAIAN UNTUK TUJUAN TERTENTU. SHOPGIEJO.COM TIDAK MENJAMIN BAHAWA LAMAN INI, PELAYANGNYA, ATAU E-MEL YANG DIHANTAR DARI SHOPGIEJO.COM ADALAH BEBAS VIRUS ATAU KOMPONEN BERBAHAYA YANG LAIN. SHOPGIEJO.COM TIDAK AKAN BERTANGGUNGJAWAB ATAS SEBARANG KEROSAKAN DALAM SEBARANG JENIS YANG TIMBUL DARIPADA PENGGUNAAN LAMAN INI, TERMASUK, TETAPI TIDAK TERHAD KEPADA KEROSAKAN LANGSUNG, TIDAK LANGSUNG, SAMPINGAN, PUNITIF DAN AKIBAT. UNDANG-UNDANG NEGERI TERTENTU TIDAK MEMBENARKAN HAD KE ATAS WARANTI TERSIRAT ATAU PENGECUALIAN ATAU HAD KEROSAKAN TERTENTU. JIKA UNDANG-UNDANG INI TERPAKAI KEPADA ANDA, SEBAHAGIAN ATAU SEMUA PENAFIAN, PENGECUALIAN ATAU HAD DI ATAS MUNGKIN TIDAK TERPAKAI KEPADA ANDA, DAN ANDA MUNGKIN MEMPUNYAI HAK TAMBAHAN.

Perundangan berkaitan

Dengan melawati SHOPGIEJO.COM , anda bersetuju bahawa undang-undang ENGLAND DAN WALES, tanpa mengambil kira prinsip percanggahan undang-undang, akan mengawal Syarat Penggunaan ini dan sebarang pertikaian dalam apa jua bentuk yang mungkin timbul antara anda dan SHOPGIEJO.COM atau sekutunya.

PERJANJIAN

Sebarang pertikaian yang berkaitan dalam apa jua cara dengan lawatan anda ke SHOPGIEJO.COM atau produk yang anda beli melalui SHOPGIEJO.COM hendaklah diserahkan kepada timbang tara sulit di , ENGLAND, kecuali, setakat mana anda telah melanggar atau mengancam untuk melanggar SHOPGIEJO dalam apa jua cara. Hak harta intelek COM, SHOPGIEJO.COM boleh mendapatkan injunksi atau pelepasan lain yang sesuai di mana-mana mahkamah negeri atau persekutuan di ENGLAND DAN WALES, dan anda bersetuju dengan bidang kuasa dan tempat eksklusif di mahkamah tersebut. Timbangtara di bawah perjanjian ini hendaklah dijalankan di bawah peraturan yang diguna pakai oleh Persatuan Timbang Tara Amerika. Award penimbang tara hendaklah mengikat dan boleh dimasukkan sebagai penghakiman di mana-mana mahkamah yang mempunyai bidang kuasa yang kompeten. Setakat yang dibenarkan oleh undang-undang yang terpakai, tiada timbang tara di bawah Perjanjian ini boleh digabungkan dengan timbang tara yang melibatkan mana-mana pihak lain yang tertakluk kepada Perjanjian ini, sama ada melalui prosiding timbang tara kelas atau sebaliknya.

POLISI LAMAN, MODIFIKASI, DAN KEBERKESANAN

Sila semak dasar kami yang lain, seperti dasar Penghantaran dan Pemulangan kami, yang disiarkan di tapak ini. Dasar ini juga mengawal lawatan anda ke SHOPGIEJO.COM . Kami berhak untuk membuat perubahan pada tapak kami, dasar, dan Syarat Penggunaan ini pada bila-bila masa. Jika mana-mana syarat ini dianggap tidak sah, terbatal, atau atas apa-apa sebab tidak boleh dikuatkuasakan, syarat itu akan dianggap boleh diasingkan dan tidak akan menjejaskan kesahihan dan kebolehkuatkuasaan mana-mana syarat yang tinggal.

SOALAN:

Soalan mengenai Syarat Penggunaan, Polisi Privasi, atau bahan berkaitan dasar lain boleh diajukan kepada kakitangan sokongan kami dengan mengklik pada pautan "Hubungi Kami" dalam menu sisi.

Atau anda boleh email kami di: [e-mel dilindungi] .com