Algemene voorwaarden

Gebruiksvoorwaarden

Welkom in onze online winkel! SHOPGIEJO.COM en haar partners verlenen hun diensten aan u onder de volgende voorwaarden. Als u deze website bezoekt of winkelt, accepteert u deze voorwaarden. Lees ze aandachtig door.​

Privacybeleid

Lees onze privacyverklaring, die ook van toepassing is op uw bezoek aan onze website, om onze praktijken te begrijpen.

Elektronische communicatie

Wanneer u SHOPGIEJO.COM bezoekt of ons e-mails stuurt, communiceert u elektronisch met ons. U stemt ermee in om berichten van ons elektronisch te ontvangen. We zullen met u communiceren via e-mail of door mededelingen op deze site te plaatsen. U stemt ermee in dat alle overeenkomsten, kennisgevingen, bekendmakingen en andere communicatie die wij u elektronisch verstrekken, voldoen aan alle wettelijke vereisten dat dergelijke communicatie schriftelijk moet zijn.

Auteursrechten

Alle inhoud op deze site, zoals tekst, afbeeldingen, logo's, knoppictogrammen, afbeeldingen, audioclips, digitale downloads, gegevenscompilaties en software, is eigendom van SHOPGIEJO.COM of zijn inhoudleveranciers en wordt beschermd door internationale auteursrechtwetten. De compilatie van alle inhoud op deze site is het exclusieve eigendom van SHOPGIEJO.COM, met copyright auteurschap voor deze collectie door SHOPGIEJO.COM, en beschermd door internationale copyrightwetten.

Handelsmerken

De handelsmerken en handelsstijl van SHOPGIEJO.COM mogen niet worden gebruikt in verband met producten of diensten die niet van SHOPGIEJO.COM zijn, op een manier die verwarring kan veroorzaken bij klanten, of op een manier die SHOPGIEJO.COM in diskrediet brengt of in diskrediet brengt . Alle andere handelsmerken die geen eigendom zijn van SHOPGIEJO.COM of haar dochterondernemingen die op deze site verschijnen, zijn het eigendom van hun respectievelijke eigenaren, die al dan niet gelieerd zijn aan, verbonden zijn met of gesponsord worden door SHOPGIEJO.COM of haar dochterondernemingen.

Licentie en websitetoegang

SHOPGIEJO.COM verleent u een beperkte licentie om toegang te krijgen tot en persoonlijk gebruik te maken van deze site en niet om te downloaden (anders dan paginacaching) of deze, of enig deel ervan, te wijzigen, behalve met de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van SHOPGIEJO.COM. Deze licentie omvat geen wederverkoop of commercieel gebruik van deze site of de inhoud ervan: het verzamelen en gebruiken van productvermeldingen, beschrijvingen of prijzen: elk afgeleid gebruik van deze site of de inhoud ervan: het downloaden of kopiëren van accountinformatie voor de voordeel van een andere handelaar: of enig gebruik van datamining, robots of vergelijkbare tools voor het verzamelen en extraheren van gegevens. Deze site of enig deel van deze site mag niet worden gereproduceerd, gedupliceerd, gekopieerd, verkocht, doorverkocht, bezocht of anderszins geëxploiteerd voor commerciële doeleinden zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van SHOPGIEJO.COM. U mag geen framingtechnieken inlijsten of gebruiken om handelsmerken, logo's of andere eigendomsinformatie (inclusief afbeeldingen, tekst, paginalay-out of vorm) van SHOPGIEJO.COM en onze medewerkers in te sluiten zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming. U mag geen metatags of andere "verborgen tekst" gebruiken met de naam of handelsmerken van SHOPGIEJO.COM zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van SHOPGIEJO.COM. Elk ongeoorloofd gebruik beëindigt de toestemming of licentie verleend door SHOPGIEJO.COM. U krijgt een beperkt, herroepbaar en niet-exclusief recht om een ​​hyperlink naar de startpagina van SHOPGIEJO.COM te maken, zolang de link SHOPGIEJO.COM, haar medewerkers of hun producten of diensten niet op een valse, misleidende, denigrerende manier weergeeft , of anderszins aanstootgevende zaken. U mag geen SHOPGIEJO.COM-logo of andere bedrijfseigen grafische afbeeldingen of handelsmerken gebruiken als onderdeel van de link zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

Uw lidmaatschapsaccount

Als u deze site gebruikt, bent u verantwoordelijk voor het handhaven van de vertrouwelijkheid van uw account en wachtwoord en voor het beperken van de toegang tot uw computer, en u stemt ermee in de verantwoordelijkheid te aanvaarden voor alle activiteiten die plaatsvinden onder uw account of wachtwoord. Als u jonger bent dan 18 jaar, mag u onze website alleen gebruiken met betrokkenheid van een ouder of voogd. SHOPGIEJO.COM en zijn medewerkers behouden zich het recht voor om naar eigen goeddunken service te weigeren, accounts te beëindigen, inhoud te verwijderen of te bewerken of bestellingen te annuleren.

Recensies, opmerkingen, e-mails en andere inhoud

Bezoekers mogen recensies, opmerkingen en andere inhoud plaatsen: en suggesties, ideeën, opmerkingen, vragen of andere informatie indienen, zolang de inhoud niet illegaal, obsceen, bedreigend, lasterlijk, inbreuk op de privacy, inbreuk op intellectuele eigendomsrechten is, of anderszins schadelijk voor derden of aanstootgevend en bevat geen softwarevirussen, politieke campagnes, commerciële verzoeken, kettingbrieven, massamailings of enige vorm van "spam". U mag geen vals e-mailadres gebruiken, zich voordoen als een persoon of entiteit, of anderszins misleiden met betrekking tot de oorsprong van een kaart of andere inhoud. SHOPGIEJO.COM behoudt zich het recht (maar niet de verplichting) voor om dergelijke inhoud te verwijderen of te bewerken, maar beoordeelt geplaatste inhoud niet regelmatig. Als u inhoud plaatst of materiaal indient, en tenzij we anders aangeven, verleent u SHOPGIEJO.COM en haar partners een niet-exclusief, royaltyvrij, eeuwigdurend, onherroepelijk en volledig sublicentieerbaar recht om te gebruiken, reproduceren, wijzigen, aanpassen, publiceren, vertalen , afgeleide werken maken van, dergelijke inhoud verspreiden en weergeven over de hele wereld in alle media. U verleent SHOPGIEJO.COM en haar partners en sublicentiehouders het recht om de naam die u indient in verband met dergelijke inhoud te gebruiken, als ze daarvoor kiezen. U verklaart en garandeert dat u eigenaar bent van of anderszins controle heeft over alle rechten op de inhoud die u plaatst: dat de inhoud juist is: dat het gebruik van de inhoud die u aanlevert niet in strijd is met dit beleid en geen schade zal berokkenen aan een persoon of entiteit: en dat u SHOPGIEJO.COM of haar partners vrijwaart voor alle claims die voortvloeien uit de inhoud die u aanlevert. SHOPGIEJO.COM heeft het recht maar niet de plicht om activiteiten of inhoud te controleren en te bewerken of te verwijderen. SHOPGIEJO.COM neemt geen verantwoordelijkheid en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor inhoud die door u of een derde partij is geplaatst.

Risico op verlies

Alle artikelen die bij SHOPGIEJO.COM zijn gekocht, zijn gemaakt op basis van een verzendcontract. Dit betekent in feite dat het risico van verlies en eigendom van dergelijke artikelen op u overgaat bij onze levering aan de vervoerder.

Productomschrijving

SHOPGIEJO.COM en haar medewerkers proberen zo nauwkeurig mogelijk te zijn. SHOPGIEJO.COM garandeert echter niet dat productbeschrijvingen of andere inhoud van deze site nauwkeurig, volledig, betrouwbaar, actueel of vrij van fouten is. Als een product aangeboden door SHOPGIEJO.COM zelf niet is zoals beschreven, is uw enige remedie om het in ongebruikte staat terug te sturen.

AFWIJZING VAN GARANTIES EN BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID DEZE SITE WORDT DOOR SHOPGIEJO.COM GELEVERD "AS IS" EN "ZOALS BESCHIKBAAR". SHOPGIEJO.COM GEEFT GEEN ENKELE GARANTIE, EXPLICIET OF IMPLICIET, MET BETREKKING TOT DE WERKING VAN DEZE SITE OF DE INFORMATIE, INHOUD, MATERIALEN OF PRODUCTEN OP DEZE SITE. U GAAT ER UITDRUKKELIJK MEE AKKOORD DAT UW GEBRUIK VAN DEZE SITE OP EIGEN RISICO IS. VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR TOEPASSELIJK RECHT, WIJST SHOPGIEJO.COM ALLE GARANTIES, EXPLICIET OF IMPLICIET, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL AF. SHOPGIEJO.COM GARANDEERT NIET DAT DEZE SITE, HAAR SERVERS OF E-MAIL VERZONDEN VAN SHOPGIEJO.COM VRIJ ZIJN VAN VIRUSSEN OF ANDERE SCHADELIJKE COMPONENTEN. SHOPGIEJO.COM IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE SCHADE DIE VOORTVLOEIT UIT HET GEBRUIK VAN DEZE SITE, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE, PUNITIEVE EN GEVOLGSCHADE. BEPAALDE WETGEVING STAAT GEEN BEPERKINGEN TOE OP IMPLICIETE GARANTIES OF DE UITSLUITING OF BEPERKING VAN BEPAALDE SCHADE. ALS DEZE WETTEN OP U VAN TOEPASSING ZIJN, ZIJN SOMMIGE OF ALLE BOVENSTAANDE AFWIJZINGEN, UITSLUITINGEN OF BEPERKINGEN MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING, EN HEBT U MOGELIJK AANVULLENDE RECHTEN.

Toepasselijk recht

Door SHOPGIEJO.COM te bezoeken, gaat u ermee akkoord dat de wetten van ENGELAND EN WALES, ongeacht de principes van wetsconflicten, van toepassing zijn op deze Gebruiksvoorwaarden en elk geschil van welke aard dan ook dat zou kunnen ontstaan ​​tussen u en SHOPGIEJO.COM of haar medewerkers.

GESCHILLEN

Elk geschil dat op enigerlei wijze verband houdt met uw bezoek aan SHOPGIEJO.COM of met producten die u via SHOPGIEJO.COM koopt, wordt onderworpen aan vertrouwelijke arbitrage in , ENGELAND, behalve dat, voor zover u SHOPGIEJO op enigerlei wijze hebt geschonden of dreigt te schenden. COM s intellectuele eigendomsrechten, kan SHOPGIEJO.COM een gerechtelijk bevel of andere passende voorziening vragen bij elke staats- of federale rechtbank in ENGELAND EN WALES, en u stemt in met exclusieve jurisdictie en locatie in dergelijke rechtbanken. Arbitrage onder deze overeenkomst zal worden uitgevoerd volgens de dan geldende regels van de American Arbitration Association. De uitspraak van de arbiters is bindend en kan worden ingevoerd als een uitspraak in een bevoegde rechtbank. Voor zover toegestaan ​​door de toepasselijke wetgeving, zal geen enkele arbitrage op grond van deze Overeenkomst worden samengevoegd met een arbitrage waarbij een andere partij is betrokken die onder deze Overeenkomst valt, hetzij door middel van groepsarbitrageprocedures of anderszins.

SITE BELEID, WIJZIGING EN SCHATBAARHEID

Bekijk ons ​​andere beleid, zoals ons beleid voor verzending en retourneren, dat op deze site is geplaatst. Dit beleid is ook van toepassing op uw bezoek aan SHOPGIEJO.COM. We behouden ons het recht voor om op elk moment wijzigingen aan te brengen in onze site, ons beleid en deze gebruiksvoorwaarden. Als een van deze voorwaarden ongeldig, nietig of om welke reden dan ook niet-afdwingbaar wordt geacht, wordt die voorwaarde als scheidbaar beschouwd en heeft dit geen invloed op de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige voorwaarden.

VRAGEN:

Vragen over onze gebruiksvoorwaarden, privacybeleid of ander beleidsgerelateerd materiaal kunnen worden gericht aan onze ondersteuningsmedewerkers door op de link "Contact" in het zijmenu te klikken.

Of u kunt ons mailen op: [e-mail beveiligd] .com