ਪਰਾਈਵੇਟ ਨੀਤੀ

Welcome to https://shopgiejo.com (the “Site”). We understand that privacy online is important to users of our Site, especially when conducting business. This statement governs our privacy policies with respect to those users of the Site (“Visitors”) who visit without transacting business and Visitors who register to transact business on the Site and make use of the various services offered by
Giejo Magazine (collectively, “Services”) (“Authorized Customers”).

“ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਛਾਣਨ ਯੋਗ ਜਾਣਕਾਰੀ”

ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ, ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਜਾਂ ਉਸਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਮ, ਫੋਨ ਨੰਬਰ, ਫੈਕਸ ਨੰਬਰ, ਈਮੇਲ ਪਤਾ, ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ, ਸਮਾਜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੰਬਰ, ਅਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ. ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਛਾਣ ਯੋਗ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜੋ ਗੁਮਨਾਮ ਤੌਰ' ਤੇ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ (ਅਰਥਾਤ, ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ) ਜਾਂ ਜਨ-ਅੰਕੜੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿਸੇ ਪਛਾਣ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜੀ.

ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ਤੇ ਪਛਾਣਯੋਗ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿਵੇਂ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ?

ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਵਿਜ਼ਿਟਰਾਂ ਤੋਂ ਮੂਲ ਉਪਭੋਗਤਾ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਗਾਹਕਾਂ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀ ਵਾਧੂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ: ਨਾਮ, ਈਮੇਲ ਪਤਾ, ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ, ਪਤਾ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਜਾਣਕਾਰੀ,

ਕਿਹੜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ?

ਸਾਡੀ ਸਿੱਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਾਡੀ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸੇਵਾ ਵਿਕਰੇਤਾ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਕਲੀਅਰਿੰਗ ਹਾ andਸ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ) ਜੋ ਕਰੈਡਿਟ, ਬੀਮਾ, ਅਤੇ ਐਸਕਰੋ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਡੇ ਵਿਜ਼ਟਰਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਗਾਹਕਾਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ. ਅਸੀਂ ਨਿਯੰਤਰਣ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਇਹ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਅਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿਵੇਂ ਵਰਤਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵਿਜ਼ਿਟਰਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਗਾਹਕਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹਨ. ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਵਿਚੋਲੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿ chainਸ਼ਨ ਚੇਨ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਲਿੰਕ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸਟੋਰ, ਬਰਕਰਾਰ ਜਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ.

ਸਾਈਟ ਸਾਈਟ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਪਛਾਣਯੋਗ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿਵੇਂ ਵਰਤਦੀ ਹੈ?

ਅਸੀਂ ਸਾਈਟ ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲਿਤ ਕਰਨ, ਉਚਿਤ ਸੇਵਾ ਭੇਟਾਂ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਖਰੀਦਣ ਅਤੇ ਵੇਚਣ ਦੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ' ਤੇ ਪਛਾਣਯੋਗ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. ਅਸੀਂ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਖੋਜ ਜਾਂ ਖਰੀਦਣ ਅਤੇ ਵੇਚਣ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਜਾਂ ਸਾਈਟ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਾਰੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਈਮੇਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੁੱਛਗਿੱਛਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਵਿਜ਼ਟਰਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਗਾਹਕਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਛਾਣਯੋਗ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ.

ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿਸ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ?

ਅਧਿਕਾਰਤ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਛਾਣ ਯੋਗ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੂਜੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਗਾਹਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਦੂਜੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਗਾਹਕਾਂ ਨਾਲ ਸੰਭਾਵਤ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ. ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵਿਜ਼ਿਟਰਾਂ ਬਾਰੇ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵਿਜ਼ਿਟਰਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਸਾਡੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ. ਅਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤੇ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਏਜੰਸੀ ਦੁਆਰਾ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ "optਪਟ ਆਉਟ" ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ.

ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਛਾਣਨ ਯੋਗ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿਵੇਂ ਸਟੋਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ?

Giejo ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਦੁਆਰਾ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਛਾਣਯੋਗ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਸਟੋਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਪਰੋਕਤ ਦਰਸਾਏ ਅਨੁਸਾਰ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੀਜੀ ਧਿਰਾਂ ਜਾਂ ਗੀਜੋ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ, ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਵੰਡ ਬਾਰੇ ਵਿਜ਼ਟਰ ਕੀ ਹਨ?

ਯਾਤਰੀ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਗਾਹਕ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਅਤੇ / ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਵਿਕਰੇਤਾ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਦੇਸਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਈਮੇਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਕੇ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ [ਈਮੇਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ]

ਕੂਕੀਜ਼

ਕੂਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਇੱਕ ਸਤਰ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੇ ਇੱਕ ਵੈਬਸਾਈਟ ਸਟੋਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਿਜ਼ਟਰ ਦਾ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ ਹਰ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਵਿਜ਼ਟਰ ਰਿਟਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੈਬਸਾਈਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ.

ਅਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਲਈ “ਕੂਕੀਜ਼” ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰਾ browserਜ਼ਰ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਕੂਕੀਜ਼ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕੂਕੀ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਪਰ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੂਕੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ.

ਕੀ ਸਾਈਟ ਉੱਤੇ ਕੂਕੀਜ਼ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ?

ਕੂਕੀਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵਿਜ਼ਿਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੂਕੀਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਕੂਕੀਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਗਾਹਕ ਲੌਗ ਆਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਈਟ 10 ਮਿੰਟਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਅਣਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਆਪਣੇ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ 'ਤੇ ਕੂਕੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ https://shopgiejo.com ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੂਕੀਜ਼ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਕੂਕੀਜ਼ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ।

ਸਾਡੇ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕੁਕੀਜ਼

ਸਾਡੇ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਕੂਕੀਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਕੂਕੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਪਿ computerਟਰ ਤੇ ਸਟੋਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ. ਤੁਸੀਂ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੂਕੀਜ਼ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੰਨੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਕੂਕੀਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ.

WPLegalPages ਲੌਗਇਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੀ ਹੈ?

Giejo Magazine uses login information, including, but not limited to, IP addresses, ISPs, and browser types, browser version, pages visited, date and time of visit, to analyze trends, administer the Site, track a user’s movement and use, and gather broad demographic information.

ਸਾਈਟ ਤੇ ਵਿਜ਼ਟਰਾਂ ਅਤੇ / ਜਾਂ ਅਧਿਕ੍ਰਿਤ ਗਾਹਕਾਂ ਤੋਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਛਾਣਯੋਗ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੱਕ ਕਿਹੜੀ ਸਹਿਭਾਗੀ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਹੈ?

ਗੀਜੋ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਨੇ ਕਈ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਕੋਲ ਸੇਵਾ ਯੋਗਤਾ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਗਾਹਕਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ 'ਤੇ ਕੁਝ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਛਾਣਨ ਯੋਗ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਜਾਂ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਸਾਈਟ ਸਾਈਟ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਛਾਣਯੋਗ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿਵੇਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਦੀ ਹੈ?

ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਾਡੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਅਮਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹਨ. ਸਾਡੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਛਾਣ ਯੋਗ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਿਰਫ ਸੀਮਿਤ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਯੋਗ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਸਵਰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਅਸੀਂ ਨਿਯਮਤ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਆਡਿਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਨੰਬਰ ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਸਿਕਿਓਰਿਟੀ ਨੰਬਰ, ਐਨਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੁਆਰਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਉੱਤੇ ਭੇਜੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ. ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਾਈਟ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵਪਾਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਉਚਿਤ ਉਪਾਵਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਸੰਚਾਰ ਅਤੇ ਡਾਟਾਬੇਸ ਗਲਤੀਆਂ, ਛੇੜਛਾੜ ਅਤੇ ਬਰੇਕ-ਇਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਜਾਂ ਵਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਘਟਨਾ ਲਈ ਗ੍ਰਾਹਕ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ.

ਵਿਜ਼ਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਛਾਣਯੋਗ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਅਸ਼ੁੱਧੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ?

ਯਾਤਰੀ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਗਾਹਕ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ਤੇ ਪਛਾਣਨ ਯੋਗ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਲਤੀਆ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਈਮੇਲ ਕਰਕੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ. [ਈਮੇਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ] .

ਕੀ ਇੱਕ ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਸਾਈਟ ਦੁਆਰਾ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ ਨਿੱਜੀ ਪਛਾਣ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਹਟਾ ਜਾਂ ਅਯੋਗ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਅਸੀਂ ਵਿਜ਼ਟਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਸਾਈਟ ਦੇ ਡੇਟਾਬੇਸ ਤੋਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਛਾਣ ਯੋਗ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਹਟਾ / ਅਯੋਗ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਧੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬੈਕਅਪ ਅਤੇ ਮਿਟਾਉਣ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਕੁਝ ਬਚੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਵਿਜ਼ਟਰ ਦਾਖਲੇ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣਾ ਅਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਛਾਣ ਯੋਗ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਤੌਰ' ਤੇ ਮਿਟਾ ਦੇਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਛਾਣ ਯੋਗ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਣਗੇ, ਵੇਚਣਗੇ, ਤਬਦੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾਂ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ.

ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ

ਇਹ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਡੇਟਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਕਨੂੰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਨ

 • ਐਕਸੈਸ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ
 • ਸੋਧ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ
 • ਮਿਟਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ
 • ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ
 • ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਲਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ
 • ਡਾਟਾ ਪੋਰਟੇਬਿਲਟੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ
 • ਇੱਕ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰੀ ਅਥਾਰਿਟੀ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ
 • ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ

ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ

Our Service does not address “Children”, anyone under the age of 18 years , and we do not knowingly collect personally identifiable information from children under 18 years.

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਪੇ ਜਾਂ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੰਪਰਕ ਵੇਰਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਰੰਤ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰਵਰ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਟਾ ਦੇਵਾਂਗੇ।

ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ

ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਛਾਣਯੋਗ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ। ਅਸੀਂ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਛਾਣਯੋਗ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਵਿਜ਼ਟਰਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਉਚਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਛਾਣਯੋਗ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ।

ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?

ਅਸੀਂ ਸਾਈਟ ਤੇ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ. ਵਿਜ਼ਟਰ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਪੁੱਛਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ. ਵਿਜ਼ਟਰ ਜਾਂ ਆਧਿਕਾਰਿਕ ਗ੍ਰਾਹਕ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜਾਂ ਖੋਜ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਖੋਜ ਖੁਲਾਸਾ

ਲਿੰਕ

https://shopgiejo.com contains links to other websites. Please note that when you click on one of these links, you are moving to another website. We encourage you to read the privacy statements of these linked sites as their privacy policies may differ from ours.

ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ

ਜੇ ਇਸ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ [ਈਮੇਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ]

EU ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ ਉਪਭੋਗਤਾ ਸਹਿਮਤੀ ਨੀਤੀ

ਇਹ ਸੈਕਸ਼ਨ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ (EU) ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਡਾਟਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ (GDPR) ਅਤੇ ਹੋਰ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਡਾਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ। ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ 'ਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਕਨੂੰਨੀ, ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ

ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵਰਣਨ ਕੀਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸੰਗ੍ਰਹਿ, ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਅਤੇ ਸਟੋਰੇਜ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ।

ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਦਾ ਉਦੇਸ਼

ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਨਿਸ਼ਚਿਤ, ਸਪਸ਼ਟ ਅਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਅਸੀਂ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ:

 1. ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ
 2. ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਬਣਾਉਣਾ
 3. ਸਾਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਅੱਪਡੇਟਾਂ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਚਾਰ ਕਰਨਾ
 4. ਸਾਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨਾ

ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਡੇਟਾ ਦੀ ਕਿਸਮ

ਅਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਇਕੱਤਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ:

 1. ਸੰਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ (ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਨਾਮ, ਈਮੇਲ ਪਤਾ, ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ)
 2. ਜਨਸੰਖਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ (ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਉਮਰ, ਲਿੰਗ)
 3. ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਤਰਜੀਹਾਂ ਅਤੇ ਵਿਹਾਰ
 4. ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਵਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ (ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਵੇਰਵੇ)

ਡਾਟਾ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਅਤੇ ਖੁਲਾਸਾ

ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਤੀਜੀ-ਧਿਰ ਦੇ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਤੀਜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਡੇਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਇਸ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਦੱਸੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਵੇਚਾਂਗੇ, ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਜਾਂ ਲੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।

ਤੁਹਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰ

GDPR ਦੇ ਤਹਿਤ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ:

 1. ਤੁਹਾਡੇ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ
 2. ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਲਤ ਜਾਂ ਅਧੂਰੇ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ
 3. ਕੁਝ ਖਾਸ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ
 4. ਤੁਹਾਡੇ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ
 5. ਤੁਹਾਡੇ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ
 6. ਡਾਟਾ ਪੋਰਟੇਬਿਲਟੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਢਾਂਚਾਗਤ, ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਰਤੇ ਗਏ, ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨ ਦੁਆਰਾ ਪੜ੍ਹਨਯੋਗ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
 7. ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ

ਡਾਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ

ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨਾਤਮਕ ਉਪਾਅ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਪਹੁੰਚ, ਵਰਤੋਂ ਜਾਂ ਖੁਲਾਸੇ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਉਦਯੋਗ-ਮਿਆਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ, ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਹਨ, ਜਾਂ ਇਸ ਸਹਿਮਤੀ ਨੀਤੀ ਜਾਂ ਲਾਗੂ ਡੇਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। [ਈਮੇਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ].


ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ: 22 ਮਈ, 2023