Zasady i warunki

Warunki korzystania

Witamy w naszym sklepie internetowym! SHOPGIEJO.COM i jego współpracownicy świadczą swoje usługi na następujących warunkach. Jeśli odwiedzasz lub robisz zakupy w tej witrynie, akceptujesz te warunki. Przeczytaj je uważnie.​

Prywatności

Prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką Prywatności, która również reguluje Twoją wizytę na naszej stronie internetowej, aby zrozumieć nasze praktyki.

Komunikacja elektroniczna

Kiedy odwiedzasz SHOPGIEJO.COM lub wysyłasz do nas e-maile, komunikujesz się z nami drogą elektroniczną. Wyrażasz zgodę na otrzymywanie od nas wiadomości drogą elektroniczną. Będziemy komunikować się z Tobą za pośrednictwem poczty e-mail lub zamieszczając powiadomienia na tej stronie. Zgadzasz się, że wszystkie umowy, powiadomienia, ujawnienia i inne komunikaty, które przekazujemy Ci drogą elektroniczną, spełniają wszelkie wymogi prawne, aby taka komunikacja miała formę pisemną.

prawo autorskie

Wszystkie treści zawarte na tej stronie, takie jak tekst, grafika, logo, ikony przycisków, obrazy, klipy audio, cyfrowe pliki do pobrania, kompilacje danych i oprogramowanie, są własnością SHOPGIEJO.COM lub jej dostawców treści i są chronione międzynarodowymi prawami autorskimi. Kompilacja wszystkich treści na tej stronie jest wyłączną własnością SHOPGIEJO.COM , z prawem autorskim do tej kolekcji przez SHOPGIEJO.COM i jest chroniona międzynarodowymi prawami autorskimi.

Znaki towarowe

Znaki towarowe i szaty handlowe SHOPGIEJO.COM nie mogą być używane w połączeniu z jakimkolwiek produktem lub usługą, która nie jest SHOPGIEJO.COM, w jakikolwiek sposób, który mógłby wprowadzić klientów w błąd lub w jakikolwiek sposób dyskredytujący lub dyskredytujący SHOPGIEJO.COM . Wszystkie inne znaki towarowe, które nie są własnością SHOPGIEJO.COM lub jej spółek zależnych, które pojawiają się na tej stronie, są własnością ich odpowiednich właścicieli, którzy mogą lub nie mogą być powiązani, połączeni lub sponsorowani przez SHOPGIEJO.COM lub jej spółki zależne.

Licencja i dostęp do strony internetowej

SHOPGIEJO.COM udziela użytkownikowi ograniczonej licencji na dostęp do tej witryny i korzystanie z niej na własny użytek, bez pobierania (z wyjątkiem buforowania stron) lub modyfikowania jej lub jakiejkolwiek jej części, chyba że za wyraźną pisemną zgodą SHOPGIEJO.COM. Niniejsza licencja nie obejmuje odsprzedaży ani komercyjnego wykorzystania tej witryny lub jej zawartości: zbierania i wykorzystywania jakichkolwiek wykazów produktów, opisów lub cen: jakiegokolwiek pochodnego wykorzystania tej witryny lub jej zawartości: jakiegokolwiek pobierania lub kopiowania informacji o koncie dla korzyść innego sprzedawcy: lub jakiekolwiek wykorzystanie eksploracji danych, robotów lub podobnych narzędzi do gromadzenia i ekstrakcji danych. Ta strona lub jakakolwiek jej część nie może być powielana, powielana, kopiowana, sprzedawana, odsprzedawana, odwiedzana lub w inny sposób wykorzystywana do jakichkolwiek celów komercyjnych bez wyraźnej pisemnej zgody SHOPGIEJO.COM. Nie wolno Ci kadrować ani wykorzystywać technik kadrowania w celu umieszczania jakichkolwiek znaków towarowych, logo lub innych informacji zastrzeżonych (w tym obrazów, tekstu, układu strony lub formy) SHOPGIEJO.COM i naszych współpracowników bez wyraźnej pisemnej zgody. Nie możesz używać żadnych metatagów ani żadnego innego „ukrytego tekstu” wykorzystującego nazwę lub znaki towarowe SHOPGIEJO.COM bez wyraźnej pisemnej zgody SHOPGIEJO.COM. Każde nieautoryzowane użycie powoduje wygaśnięcie zezwolenia lub licencji udzielonej przez SHOPGIEJO.COM. Przyznajesz ograniczone, odwołalne i niewyłączne prawo do tworzenia hiperłącza do strony głównej SHOPGIEJO.COM, o ile link nie przedstawia SHOPGIEJO.COM , jego współpracowników lub ich produktów lub usług w sposób fałszywy, wprowadzający w błąd, uwłaczający lub w inny obraźliwy sposób. Nie możesz używać żadnego logo SHOPGIEJO.COM lub innej zastrzeżonej grafiki lub znaku towarowego jako części łącza bez wyraźnej pisemnej zgody.

Twoje konto członkowskie

Jeśli korzystasz z tej witryny, jesteś odpowiedzialny za zachowanie poufności swojego konta i hasła oraz za ograniczenie dostępu do swojego komputera, a także zgadzasz się przyjąć odpowiedzialność za wszystkie działania, które mają miejsce w ramach Twojego konta lub hasła. Jeśli masz mniej niż 18 lat, możesz korzystać z naszej strony tylko z udziałem rodzica lub opiekuna. SHOPGIEJO.COM i jego współpracownicy zastrzegają sobie prawo do odmowy świadczenia usług, zamknięcia kont, usunięcia lub edycji treści lub anulowania zamówień według własnego uznania.

Recenzje, komentarze, e-maile i inne treści

Odwiedzający mogą publikować recenzje, komentarze i inne treści: oraz przesyłać sugestie, pomysły, komentarze, pytania lub inne informacje, o ile treść nie jest nielegalna, obsceniczna, zawierająca groźby, zniesławiająca, naruszająca prywatność, naruszająca prawa własności intelektualnej, lub w inny sposób szkodliwe dla stron trzecich lub budzące zastrzeżenia i nie zawierają ani nie zawierają wirusów oprogramowania, kampanii politycznych, nagabywania komercyjnego, łańcuszków, masowych wysyłek ani żadnej formy „spamu”. Nie możesz używać fałszywego adresu e-mail, podszywać się pod jakąkolwiek osobę lub podmiot ani w inny sposób wprowadzać w błąd co do pochodzenia karty lub innej treści. SHOPGIEJO.COM zastrzega sobie prawo (ale nie obowiązek) do usuwania lub edytowania takich treści, ale nie dokonuje regularnego przeglądania zamieszczonych treści. Jeśli publikujesz treści lub przesyłasz materiały i o ile nie wskażemy inaczej, udzielasz SHOPGIEJO.COM i jej współpracownikom niewyłącznego, bezpłatnego, wieczystego, nieodwołalnego i w pełni podlegającego sublicencjonowaniu prawa do używania, powielania, modyfikowania, adaptowania, publikowania, tłumaczenia , tworzyć dzieła pochodne, rozpowszechniać i wyświetlać takie treści na całym świecie w dowolnych mediach. Przyznajesz SHOPGIEJO.COM i jego współpracownikom i sublicencjobiorcom prawo do używania nazwy, którą przesyłasz w związku z takimi treściami, jeśli tak zdecydują. Oświadczasz i gwarantujesz, że posiadasz lub w inny sposób kontrolujesz wszystkie prawa do publikowanych treści: że treść jest dokładna: że wykorzystanie dostarczanych treści nie narusza niniejszych zasad i nie spowoduje obrażeń żadnej osoby ani podmiotu: oraz że zwolnisz SHOPGIEJO.COM lub jego współpracowników z odpowiedzialności za wszelkie roszczenia wynikające z dostarczanych przez Ciebie treści. SHOPGIEJO.COM ma prawo, ale nie obowiązek, do monitorowania i edytowania lub usuwania jakiejkolwiek aktywności lub treści. SHOPGIEJO.COM nie ponosi żadnej odpowiedzialności i nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane przez Ciebie lub osoby trzecie.

Ryzyko utraty

Wszystkie przedmioty zakupione w SHOPGIEJO.COM wykonywane są na podstawie umowy o wysyłkę. Zasadniczo oznacza to, że ryzyko utraty i tytuł własności takich przedmiotów przechodzi na Ciebie w momencie ich dostarczenia do przewoźnika.

opis produktu

SHOPGIEJO.COM i jego współpracownicy starają się być tak dokładni, jak to tylko możliwe. Jednak SHOPGIEJO.COM nie gwarantuje, że opisy produktów lub inne treści na tej stronie są dokładne, kompletne, wiarygodne, aktualne i wolne od błędów. Jeśli produkt oferowany przez SHOPGIEJO.COM nie jest zgodny z opisem, jedynym środkiem zaradczym jest zwrot go w nieużywanym stanie.

WYŁĄCZENIE GWARANCJI I OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI NINIEJSZA STRONA JEST DOSTARCZANA PRZEZ SHOPGIEJO.COM W STANIE „TAK JAK JEST” I „W MIARĘ DOSTĘPNOŚCI”. SHOPGIEJO.COM NIE SKŁADA ŻADNYCH GWARANCJI, WYRAŹNYCH LUB DOROZUMIANYCH, W ODNIESIENIU DO DZIAŁANIA TEJ STRONY LUB INFORMACJI, TREŚCI, MATERIAŁÓW LUB PRODUKTÓW ZAWARTYCH NA TEJ STRONIE. UŻYTKOWNIK WYRAŹNIE ZGADZA SIĘ, ŻE KORZYSTA Z TEJ STRONY NA WŁASNE RYZYKO. W PEŁNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO, SHOPGIEJO.COM WYŁĄCZA WSZELKIE GWARANCJE, WYRAŹNE LUB DOROZUMIANE, W TYM MIĘDZY INNYMI DOROZUMIANE GWARANCJE PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ I PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU. SHOPGIEJO.COM NIE GWARANTUJE, ŻE TA STRONA, JEJ SERWERY LUB E-MAIL WYSYŁANY Z SHOPGIEJO.COM SĄ WOLNE OD WIRUSÓW LUB INNYCH SZKODLIWYCH ELEMENTÓW. SHOPGIEJO.COM NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY WYNIKAJĄCE Z KORZYSTANIA Z TEJ STRONY, W TYM MIĘDZY INNYMI SZKODY BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, PRZYPADKOWE, KARNE I WTÓRNE. NIEKTÓRE PRAWA STANOWE NIE ZEZWALAJĄ NA OGRANICZENIA DOROZUMIANYCH GWARANCJI LUB WYŁĄCZENIA LUB OGRANICZENIA NIEKTÓRYCH SZKÓD. JEŚLI TE PRAWA MAJĄ ZASTOSOWANIE DO UŻYTKOWNIKA, NIEKTÓRE LUB WSZYSTKIE POWYŻSZE ZRZECZENIA, WYŁĄCZENIA LUB OGRANICZENIA MOGĄ NIE MIEĆ ZASTOSOWANIA I MOŻESZ MIEĆ DODATKOWE PRAWA.

Obowiązujące prawo

Odwiedzając SHOPGIEJO.COM, zgadzasz się, że niniejsze Warunki Użytkowania oraz wszelkie spory, które mogą powstać między Tobą a SHOPGIEJO.COM lub jego współpracownikami, podlegają prawu ANGLIA I WALII, bez względu na zasady kolizyjne.

SPRZECZANIE SIĘ

Wszelkie spory związane w jakikolwiek sposób z Twoją wizytą na SHOPGIEJO.COM lub produktami zakupionymi za pośrednictwem SHOPGIEJO.COM będą podlegać poufnemu arbitrażowi w , ANGLIA, z wyjątkiem sytuacji, gdy w jakikolwiek sposób naruszyłeś lub groziłeś naruszeniem SHOPGIEJO. Prawa własności intelektualnej COM, SHOPGIEJO.COM może dochodzić nakazu sądowego lub innego odpowiedniego zadośćuczynienia w dowolnym sądzie stanowym lub federalnym w ANGLII I WALII, a użytkownik wyraża zgodę na wyłączną jurysdykcję i właściwość miejscową w takich sądach. Arbitraż na podstawie niniejszej umowy będzie prowadzony zgodnie z zasadami obowiązującymi w American Arbitration Association. Orzeczenie arbitrów jest wiążące i może zostać wpisane jako orzeczenie w dowolnym sądzie właściwej jurysdykcji. W najszerszym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, żaden arbitraż na mocy niniejszej Umowy nie może być połączony z arbitrażem z udziałem jakiejkolwiek innej strony podlegającej niniejszej Umowie, czy to w ramach postępowania arbitrażowego grupowego, czy w inny sposób.

POLITYKA STRONY, MODYFIKACJA I ROZWIĄZANIE

Prosimy o zapoznanie się z naszymi innymi zasadami, takimi jak nasze zasady dotyczące wysyłki i zwrotów, zamieszczone na tej stronie. Zasady te regulują również Twoją wizytę na SHOPGIEJO.COM. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w naszej witrynie, zasadach i niniejszych Warunkach użytkowania w dowolnym momencie. Jeśli którykolwiek z tych warunków zostanie uznany za nieważny, nieważny lub z jakiegokolwiek powodu niewykonalny, warunek ten zostanie uznany za możliwy do oddzielenia i nie będzie miał wpływu na ważność i wykonalność pozostałych warunków.

PYTANIA:

Pytania dotyczące naszych Warunków użytkowania, Polityki prywatności lub innych materiałów związanych z polityką można kierować do naszego personelu pomocy technicznej, klikając łącze „Skontaktuj się z nami” w menu bocznym.

Możesz też wysłać do nas e-mail na adres: [email chroniony] .com