Podmienky používania

Podmienky používania

Vitajte v našom internetovom obchode! SHOPGIEJO.COM a jeho spoločníci vám poskytujú svoje služby za nasledujúcich podmienok. Ak navštívite alebo nakupujete v rámci tejto webovej stránky, súhlasíte s týmito podmienkami. Pozorne si ich prečítajte.​

súkromia

Prečítajte si naše Oznámenie o ochrane osobných údajov, ktorým sa riadi aj vaša návšteva našej webovej lokality, aby ste pochopili naše postupy.

Elektronické komunikácie

Keď navštívite SHOPGIEJO.COM alebo nám pošlete e-maily, komunikujete s nami elektronicky. Súhlasíte s prijímaním elektronickej komunikácie od nás. Budeme s vami komunikovať e-mailom alebo uverejnením oznámení na tejto stránke. Súhlasíte s tým, že všetky dohody, oznámenia, zverejnenia a iná komunikácia, ktorú vám poskytneme elektronicky, spĺňajú všetky zákonné požiadavky, aby takáto komunikácia bola v písomnej forme.

copyright

Všetok obsah na tejto stránke, ako je text, grafika, logá, ikony tlačidiel, obrázky, zvukové klipy, digitálne sťahovanie, kompilácie údajov a softvér, je majetkom SHOPGIEJO.COM alebo jej dodávateľov obsahu a je chránený medzinárodnými zákonmi o autorských právach. Kompilácia všetkého obsahu na tejto stránke je výhradným vlastníctvom SHOPGIEJO.COM s autorským právom na túto kolekciu od SHOPGIEJO.COM a je chránená medzinárodnými zákonmi o autorských právach.

Ochranné známky

Ochranné známky a obchodné oblečenie SHOPGIEJO.COM sa nesmú používať v spojení s akýmkoľvek produktom alebo službou, ktorá nie je SHOPGIEJO.COM, a to žiadnym spôsobom, ktorý by mohol spôsobiť zmätok medzi zákazníkmi, alebo akýmkoľvek spôsobom, ktorý znevažuje alebo diskredituje SHOPGIEJO.COM . Všetky ostatné ochranné známky, ktoré nevlastní SHOPGIEJO.COM alebo jej dcérske spoločnosti, ktoré sa objavujú na tejto stránke, sú majetkom ich príslušných vlastníkov, ktorí môžu alebo nemusia byť pridružení, spojení alebo sponzorovaní SHOPGIEJO.COM alebo jej dcérskymi spoločnosťami.

Licencia a prístup k webovým stránkam

SHOPGIEJO.COM vám udeľuje obmedzenú licenciu na prístup a osobné používanie tejto stránky a nie na jej sťahovanie (okrem ukladania do vyrovnávacej pamäte) ani na jej úpravu alebo akúkoľvek jej časť, s výnimkou výslovného písomného súhlasu SHOPGIEJO.COM. Táto licencia nezahŕňa žiadny ďalší predaj alebo komerčné použitie tejto stránky alebo jej obsahu: akékoľvek zhromažďovanie a používanie akýchkoľvek zoznamov produktov, popisov alebo cien: akékoľvek odvodené použitie tejto stránky alebo jej obsahu: akékoľvek sťahovanie alebo kopírovanie informácií o účte pre výhody iného obchodníka: alebo akékoľvek použitie dolovania údajov, robotov alebo podobných nástrojov na zhromažďovanie a extrakciu údajov. Táto stránka ani žiadna jej časť sa nesmie reprodukovať, duplikovať, kopírovať, predávať, ďalej predávať, navštevovať ani inak využívať na žiadne komerčné účely bez výslovného písomného súhlasu SHOPGIEJO.COM. Bez výslovného písomného súhlasu nesmiete rámovať ani používať techniky rámovania na priloženie akejkoľvek ochrannej známky, loga alebo iných chránených informácií (vrátane obrázkov, textu, rozloženia stránky alebo formulára) SHOPGIEJO.COM a našich spolupracovníkov. Bez výslovného písomného súhlasu SHOPGIEJO.COM nesmiete používať žiadne meta tagy alebo akýkoľvek iný „skrytý text“ využívajúci názov alebo ochranné známky SHOPGIEJO.COM. Akékoľvek neoprávnené použitie ukončuje povolenie alebo licenciu udelenú SHOPGIEJO.COM. Máte obmedzené, odvolateľné a nevýlučné právo na vytvorenie hypertextového odkazu na domovskú stránku SHOPGIEJO.COM, pokiaľ odkaz nezobrazuje SHOPGIEJO.COM , jeho spolupracovníkov alebo ich produkty alebo služby nepravdivým, zavádzajúcim, hanlivým spôsobom. alebo inak urážlivá záležitosť. Bez výslovného písomného súhlasu nesmiete ako súčasť odkazu použiť žiadne logo SHOPGIEJO.COM ani inú vlastnú grafiku alebo ochrannú známku.

Váš členský účet

Ak používate túto stránku, nesiete zodpovednosť za zachovanie dôvernosti vášho účtu a hesla a za obmedzenie prístupu k vášmu počítaču a súhlasíte s tým, že prevezmete zodpovednosť za všetky aktivity, ku ktorým dôjde pod vaším účtom alebo heslom. Ak máte menej ako 18 rokov, môžete našu webovú stránku používať len so zapojením rodiča alebo opatrovníka. SHOPGIEJO.COM a jeho spoločníci si vyhradzujú právo odmietnuť službu, ukončiť účty, odstrániť alebo upraviť obsah alebo zrušiť objednávky podľa vlastného uváženia.

Recenzie, komentáre, e-maily a ďalší obsah

Návštevníci môžu uverejňovať recenzie, komentáre a iný obsah: a odosielať návrhy, nápady, komentáre, otázky alebo iné informácie, pokiaľ obsah nie je nezákonný, obscénny, výhražný, hanlivý, nenarúšajúci súkromie, neporušuje práva duševného vlastníctva, alebo inak poškodzujúce tretie strany alebo nežiaduce a nezahŕňajú ani neobsahujú softvérové ​​vírusy, politické kampane, komerčné ponuky, reťazové listy, hromadné korešpondencie ani žiadnu formu „spamu“. Nesmiete použiť falošnú e-mailovú adresu, vydávať sa za akúkoľvek osobu alebo subjekt alebo inak zavádzať, pokiaľ ide o pôvod karty alebo iného obsahu. SHOPGIEJO.COM si vyhradzuje právo (nie však povinnosť) takýto obsah odstrániť alebo upraviť, ale pravidelne nekontroluje uverejnený obsah. Ak uverejníte obsah alebo odošlete materiál a pokiaľ neuvedieme inak, udeľujete SHOPGIEJO.COM a jeho spolupracovníkom nevýhradné, bezplatné, trvalé, neodvolateľné a plne sublicencovateľné právo používať, reprodukovať, upravovať, upravovať, publikovať, prekladať , vytvárať odvodené diela, distribuovať a zobrazovať takýto obsah na celom svete v akýchkoľvek médiách. Udeľujete SHOPGIEJO.COM a jeho partnerom a sublicenciám právo používať meno, ktoré odošlete v súvislosti s takýmto obsahom, ak sa tak rozhodnú. Vyhlasujete a zaručujete, že vlastníte alebo inak ovládate všetky práva na obsah, ktorý uverejňujete: že obsah je presný: že použitie vami dodaného obsahu neporušuje tieto zásady a nespôsobí zranenie žiadnej osobe alebo subjektu: a že odškodníte SHOPGIEJO.COM alebo jeho spolupracovníkov za všetky nároky vyplývajúce z obsahu, ktorý dodáte. SHOPGIEJO.COM má právo, ale nie povinnosť monitorovať a upravovať alebo odstraňovať akúkoľvek aktivitu alebo obsah. SHOPGIEJO.COM nenesie žiadnu zodpovednosť a nepreberá žiadnu zodpovednosť za akýkoľvek obsah zverejnený vami alebo akoukoľvek treťou stranou.

Riziko straty

Všetky položky zakúpené v SHOPGIEJO.COM sú vyrobené na základe zmluvy o preprave. To v podstate znamená, že riziko straty a vlastníckeho práva na takéto položky prechádza na vás po našom doručení dopravcovi.

Popis produktu

SHOPGIEJO.COM a jeho spoločníci sa snažia byť čo najpresnejší. SHOPGIEJO.COM však nezaručuje, že popisy produktov alebo iný obsah tejto stránky je presný, úplný, spoľahlivý, aktuálny alebo bezchybný. Ak samotný produkt ponúkaný SHOPGIEJO.COM nezodpovedá popisu, vašou jedinou nápravou je vrátiť ho v nepoužitom stave.

ODMIETNUTIE ZÁRUK A OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI TÚTO STRÁNKU POSKYTUJE SPOLOČNOSŤ SHOPGIEJO.COM NA ZÁKLADE „TAK, AKO SÚ“ A „AKO JE DOSTUPNÉ“. SHOPGIEJO.COM NEPOSKYTUJE ŽIADNE PREHLÁSENIA ANI ZÁRUKY AKÉHOKOĽVEK DRUHU, VÝSLOVNÉ ANI IMPLICITNÉ, TÝKAJÚCE SA PREVÁDZKY TEJTO STRÁNKY ALEBO INFORMÁCIÍ, OBSAHU, MATERIÁLOV ALEBO PRODUKTOV OBSAŽENÝCH NA TEJTO STRÁNKE. VÝSLOVNE SÚHLASÍTE, ŽE TÚTO STRÁNKU POUŽÍVATE NA VLASTNÉ RIZIKO. V ÚPLNOM ROZSAHU POVOLEnom PLATNÝM ZÁKONOM, SHOPGIEJO.COM ODMIETA VŠETKY ZÁRUKY, VÝSLOVNÉ ALEBO IMPLICITNÉ, VRÁTANE, ALE NIE VÝHRADNE, IMPLICITNÝCH ZÁRUK PREDAJNOSTI A VHODNOSTI PRE KONKRÉTNY NÁHRAD. SHOPGIEJO.COM NEZARUČUJE, ŽE TÁTO STRÁNKA, JEJ SERVERY ALEBO E-MAIL POSLANÉ Z SHOPGIEJO.COM NEOBSAHUJÚ VÍRUSY ALEBO INÉ ŠKODLIVÉ KOMPONENTY. SHOPGIEJO.COM NEBUDE ZODPOVEDNÉ ZA ŽIADNE ŠKODY AKÉHOKOĽVEK DRUHU VYPLÝVAJÚCE Z POUŽÍVANIA TEJTO STRÁNKY, VRÁTANE, ALE NIE VÝHRADNE, NA PRIAMY, NEPRIAME, NÁHODNÉ, TRESTNÉ A NÁSLEDNÉ ŠKODY. NIEKTORÉ ŠTÁTNE ZÁKONY NEPOVOĽUJÚ OBMEDZENIE IMPLIKOVANÝCH ZÁRUK ALEBO VYLÚČENIE ALEBO OBMEDZENIE URČITÝCH ŠKOD. AK SA NA VÁS TÝKAJÚ TIETO ZÁKONY, NIEKTORÉ ALEBO VŠETKY VYŠŠIE UVEDENÉ VYLÚČENIE ZODPOVEDNOSTI, VYLÚČENIA ALEBO OBMEDZENIA SA NA VÁS NEMUSIA VZŤAHOVAŤ A MÔŽETE MAŤ DODATOČNÉ PRÁVA.

Rozhodné právo

Návštevou SHOPGIEJO.COM súhlasíte s tým, že tieto Podmienky používania a akýkoľvek spor akéhokoľvek druhu, ktorý môže vzniknúť medzi vami a SHOPGIEJO.COM alebo jej spolupracovníkmi, budú riadiť zákony ANGLICKA A WALESU, bez ohľadu na princípy konfliktu zákonov.

SPORY

Akýkoľvek spor súvisiaci akýmkoľvek spôsobom s vašou návštevou SHOPGIEJO.COM alebo s produktmi, ktoré si zakúpite prostredníctvom SHOPGIEJO.COM, bude predložený na dôvernú arbitráž v ANGLICKU, s výnimkou prípadov, keď ste akýmkoľvek spôsobom porušili alebo hrozili porušením SHOPGIEJO. Práva duševného vlastníctva spoločnosti COM, SHOPGIEJO.COM môže požiadať o súdny príkaz alebo inú primeranú nápravu na ktoromkoľvek štátnom alebo federálnom súde v ANGLICKU A WALESI a súhlasíte s výhradnou jurisdikciou a miestom konania takýchto súdov. Arbitráž podľa tejto zmluvy sa bude vykonávať podľa pravidiel platných v tom čase Americkej arbitrážnej asociácie. Rozhodnutie rozhodcu je záväzné a môže byť vydané ako rozsudok na akomkoľvek súde príslušnej jurisdikcie. V najväčšom rozsahu povolenom príslušnými zákonmi sa žiadne rozhodcovské konanie podľa tejto zmluvy nepripojí k arbitráži zahŕňajúcej akúkoľvek inú stranu podliehajúcu tejto dohode, či už prostredníctvom triedneho arbitrážneho konania alebo inak.

POLITIKY STRÁNOK, MODIFIKÁCIA A SAMOSTATNOSŤ

Prečítajte si prosím naše ďalšie pravidlá, ako napríklad pravidlá týkajúce sa dopravy a vrátenia, uverejnené na tejto stránke. Tieto zásady upravujú aj vašu návštevu na SHOPGIEJO.COM. Vyhradzujeme si právo kedykoľvek zmeniť našu stránku, zásady a tieto Podmienky používania. Ak sa ktorákoľvek z týchto podmienok bude považovať za neplatnú, neplatnú alebo z akéhokoľvek dôvodu nevymožiteľnú, táto podmienka sa bude považovať za oddeliteľnú a neovplyvní platnosť a vymožiteľnosť akejkoľvek zostávajúcej podmienky.

OTÁZKY:

Otázky týkajúce sa našich Podmienok používania, Zásad ochrany osobných údajov alebo iných materiálov súvisiacich s týmito zásadami môžete smerovať na náš personál podpory kliknutím na odkaz „Kontaktujte nás“ v bočnej ponuke.

Alebo nám môžete poslať e-mail na adresu: [chránené e-mailom] . S