Politika e GDPR

Çfarë është GDPR

Rregullorja e Përgjithshme për Mbrojtjen e të Dhënave (BE) (GDPR) është një rregullore në ligjin e BE-së për mbrojtjen e të dhënave dhe privatësinë në Bashkimin Evropian (BE) dhe Zonën Ekonomike Evropiane (ZEE). GDPR është një komponent i rëndësishëm i ligjit të BE-së për privatësinë dhe ligjit për të drejtat e njeriut, në veçanti neni 8(1) i Kartës së të Drejtave Themelore të Bashkimit Evropian. Ai trajton gjithashtu transferimin e të dhënave personale jashtë zonave të BE-së dhe ZEE-së. Qëllimi kryesor i GDPR është të përmirësojë kontrollin dhe të drejtat e individëve mbi të dhënat e tyre personale dhe të thjeshtojë mjedisin rregullator për biznesin ndërkombëtar.[1] Duke zëvendësuar Direktivën për Mbrojtjen e të Dhënave 95/46/KE, rregullorja përmban dispozita dhe kërkesa në lidhje me përpunimin e të dhënave personale të individëve (formalisht të quajtur subjekte të të dhënave në GDPR) që ndodhen në ZEE, dhe zbatohet për çdo ndërmarrje, pavarësisht nga vendndodhjen e tij dhe shtetësinë ose vendbanimin e subjekteve të të dhënave—që është përpunimi i të dhënave personale të individëve brenda ZEE-së. GDPR u miratua më 14 prill 2016 dhe u bë i zbatueshëm duke filluar nga 25 maj 2018. Duke qenë se GDPR është një rregullore, jo një direktivë, ai është drejtpërdrejt detyrues dhe i zbatueshëm

Përkufizimi i marrë nga Wikipedia

Rreth revistës Giejo

Giejo Magazine është një biznes botues që ofron zgjidhje me kosto efektive të printimit dhe medias për një gamë në rritje biznesesh dhe organizatash.

Politikat dhe Procedurat

Ndërgjegjësimi

Sipas legjislacionit që hyri në fuqi më 25 maj 2018, Revista Giejo ka vënë në dijeni të gjithë stafin e saj për ndryshimin, datën kur ndodh ndryshimi dhe implikimet e mosrespektimit të ligjit mbi GDPR. Ky dokument duhet të mbulojë hapat që janë ndërmarrë dhe politikat dhe procedurat që janë vendosur.

Informacioni që mbajmë

Giejo Magazine janë në kontratë me furnitorët e tyre, të cilët u ofrojnë atyre produktet për t'u mundësuar atyre t'i përmbahen kontratës së shitjes të bërë me klientët e tyre.

Giejo Magazine nuk ndan detajet e furnitorëve apo klientëve të saj me askënd tjetër, pa pëlqimin paraprak nga menaxheri i lartë i asaj kompanie. Të dhënat që mbajmë në rekord janë emri i kompanisë, adresa, numri i telefonit, adresa e emailit, emri i kontaktit dhe titulli.

Të gjitha kontaktet që janë marrë nga kontakti i drejtpërdrejtë me kompaninë e listuar, kartat e biznesit të dorëzuara një anëtari të stafit të Giejo Magazine në një takim apo ngjarje biznesi, drejtoritë telefonike lokale ose burime të tjera të reklamave mediatike dhe në domenin e përgjithshëm të botës ueb i gjerë (internet). Kjo bazë të dhënash përmban kompaninë, kontaktin, adresën, numrin e telefonit dhe adresën e emailit. Ne nuk mbajmë asnjë të dhënë tjetër për kompaninë.

Të gjitha bazat e të dhënave tona azhurnohen rregullisht pasi të ketë përfunduar çdo postim dhe të gjitha kërkesat për kthime, të çregjistruara ose të bllokuara zbatohen me 72 orë nga marrja.

Informacioni i komunikimit dhe privatësisë

Të dhënat që mbahen nën ombrellën e Giejo Magazine për përdorim nga Giejo Magazine Magazine janë për qëllimin e vetëm për të kërkuar informacione për lajmet dhe ngjarjet, vendet e lira të punës etj për të dy revistat, dhe më pas gjithashtu për të dërguar detaje të publikimit përfundimtar të revistën. Përdoret gjithashtu për të ftuar kompanitë për të reklamuar brenda botimeve të përmendura.

Të gjitha të dhënat tona janë përmbledhur nga të dhënat që janë të disponueshme në domenin publik, p.sh. drejtoritë telefonike, rrjeti botëror (interneti), kartat e biznesit, përgjigjet jashtë zyrës etj.

A i ndani apo i shisni të dhënat e mia?
Ne nuk do të vendosim asnjë informacion rreth jush për publikimin e përgjithshëm dhe as nuk do të shesim informacione të tilla.

Ne mund të ndajmë informacione personale me partnerët e biznesit, duke përfshirë: korrierët dhe shpërndarësit e revistave, ofruesit e shërbimeve të TI-së që ndihmojnë me çështjet e brendshme të TI-së. Kompanitë e analitikës së marketingut që na japin njohuri për produktet tona dhe si të jemi më efektivë. Ofruesit e pagesave që përpunojnë informacione në emrin tonë. Avokatët që na përfaqësojnë në rast të një pretendimi ligjor Rregullatorët dhe agjencitë e zbatimit të ligjit (nëse ka një arsye ligjore për të ndarë të dhënat me ta). Operatorët e motorëve të kërkimit që na ndihmojnë të kuptojmë se si të përmirësojmë shikueshmërinë tonë në internet.

Nëse dëshironi të na kontaktoni në lidhje me privatësinë tuaj:
Zyrtarja e Mbrojtjes së të Dhënave është: Barbara Santini. [email mbrojtur]

Të Drejtat Individuale

Për t'u siguruar që marrësi të ketë zgjedhjen për të qëndruar në listën e postimeve, ose për të hequr dorë nga lista e postimeve, për cilindo nga publikimet tona, ne sigurohemi që të ketë një frazë 'çregjistrohu' në bazë të të gjitha emaileve që dërgohen. .

• Nëse dëshironi të çregjistroheni nga këto emaile, ju lutemi shënoni 'Çabonohu' në rreshtin e subjektit dhe kthejeni emailin. Sipas rregullave më të fundit të GDPR, të dhënat tuaja do të hiqen nga lista e postimeve.

Pasi t'ju kemi marrë një email që ju kërkon të hiqeni nga lista jonë e postimeve për revistat, ne do ta shënojmë emailin tuaj në listën tonë të postimeve me 'Çregjistrohu', por do t'ju mbajmë në listë për t'u siguruar që nëse marrim një kartëvizitë ose disa formë tjetër komunikimi, që ne të mos e shtojmë më këtë adresë pa kontakt paraprak me atë person.

Kërkesat për qasje të subjektit

Nëse kërkoni qasje në të dhënat tuaja, ne do ta veprojmë këtë brenda 48 orëve nga marrja e kërkesës, përveç nëse ka rrethana ku DPO (Zyrtari i Mbrojtjes së të Dhënave) nuk është i disponueshëm, p.sh. pushime, sëmundje etj., në të cilin rast personi që monitoron emailet do të informojë personi ose kompania në përputhje me rrethanat, që kërkesa do të zbatohej sapo të kthehen.

Baza e ligjshme për përpunimin e të dhënave personale

Për të promovuar revistat tona, ne dërgojmë informacione me email në listat tona të postimeve. Të gjitha të dhënat janë marrë gjatë një numri vitesh nga lidhjet e biznesit, ngjarjet e rrjeteve, ueb-i në mbarë botën (interneti), informacioni jashtë zyrës dhe domeni publik.

Ne nuk kemi mbledhur informacione me vetëdije në mënyrë të paligjshme.

Pëlqim

Siç u tha më lart në Bazat e ligjshme, të gjitha të dhënat tona janë marrë nga lidhjet e biznesit, ngjarjet e rrjeteve, rrjeti botëror (interneti), përgjigjet jashtë zyrës ose domeni publik. Nëse detajet e kompanisë janë të listuara në ueb-in mbarëbotëror (internet), atëherë ato renditen për t'u mundësuar klientëve/klientëve të tjerë të mundshëm të kontaktojnë me ta.

Çdo ndryshim do të veprohet brenda 48 orëve nga marrja e kërkesës, përveç rastit kur OPAK nuk është i disponueshëm siç është renditur më sipër.

Fëmijë

Revista Giejo nuk mban asnjë të dhënë për fëmijët nën moshën 18 vjeç.

Çdo informacion në cilëndo nga revistat tona që publikohet që përmban informacione ose imazhe të fëmijëve na është dërguar drejtpërdrejt dhe është dhënë pëlqimi paraprak nga personi, kompania ose shkolla në fjalë.

Shkelja e të dhënave

Giejo Magazine është kujdesur shumë për të siguruar që ne të mos shkelim asnjë aspekt të mbrojtjes së të dhënave.

Nëse marrim një njoftim për një shkelje të të dhënave (dmth që kompania ose personi nuk ka kërkuar të jetë në listën tonë të postimeve), ne do të kërkojmë që DPO (Zyrtari i Mbrojtjes së të Dhënave) t'i kontaktojë ata sa më shpejt të jetë e mundur, t'i japë kompanisë një shpjegim se si i kemi marrë të dhënat e tyre dhe procedurat e vendosura për t'u siguruar që ato janë çregjistruar nga lista jonë e postimeve.

Ne do të ndiqnim procedurat e renditura në seksionin e mëparshëm të broshurës.
Mbrojtja e të dhënave nga dizajni dhe vlerësimi i ndikimit në mbrojtjen e të dhënave
Të dhënat që mbahen në listat tona të postimeve janë pronë e Giejo Magazined dhe nuk janë me rrezik të lartë.

Të dhënat përmbajnë informacionin e mëposhtëm, kompaninë, kontaktin, adresën e kompanisë, emailin dhe numrin e telefonit.

Ne përdorim të dhënat që mbajmë për t'i dërguar me postë reklamuesve të mundshëm të revistave tona për të promovuar revistat.

Zyrtar për Mbrojtjen e të Dhënave

Revista Giejo ka kërkuar që pozicioni i mësipërm t'i ndahet Drejtorit të Kompanisë, i cili do të jetë përgjegjës për menaxhimin e të dhënave që ne përdorim.

Të gjitha të dhënat ruhen në një sistem të sigurt të bazuar në renë kompjuterike

Revista Giejo ka dy punonjës me kohë të plotë dhe tre punonjës me kohë të pjesshme. I gjithë stafi është në dijeni të politikave dhe procedurave në fuqi dhe është i informuar për çdo përditësim.

ndërkombëtarisht

Revista Giejo nuk funksionon jashtë Mbretërisë së Bashkuar.

Siguria e IT

Si pjesë e politikës dhe procedurave tona, Giejo Magazine ka ndërmarrë hapat e mëposhtëm për të siguruar që të dhënat që mbajmë janë të sigurta.

Vlerësimi i kërcënimeve dhe rreziqeve për biznesin

Siç u rendit më lart, për të promovuar revistat tona, ne mbajmë një sasi shumë të vogël të të dhënave të biznesit. Asnjë nga të dhënat që mbajmë nuk ka ndonjë implikim financiar për Kompaninë e listuar në listën e postimeve.

Këto të dhëna nuk janë të ndjeshme apo konfidenciale.

Bazat kibernetike

Për të siguruar shkeljen minimale të mundshme të sigurisë, ne përdorim një ofrues IT të palës së tretë për të ofruar siguri të plotë në sistemet tona.

Konfigurimi i sistemit / muret e zjarrit dhe portat

Të gjitha sistemet kompjuterike që ne përdorim kanë të instaluar softuer anti-virus biznesi, i cili kontrollohet nga një kompani e jashtme IT, e cila monitoron rrezikun e sulmeve të viruseve dhe trojanëve dhe përditëson softuerin në baza të rregullta.

Kontrollet e aksesit

Në sistemin që përdor listat e postimeve, ne kemi kufizuar aksesin në këtë sistem për një person. Sistemi kërkon një fjalëkalim për të hyrë në sistem, i cili ndryshohet rregullisht. Sistemi ynë me brez të gjerë kontrollohet me fjalëkalim nga kompania e IT dhe është një fjalëkalim me shumë karaktere 15 karakteresh.

Nëse një anëtar i stafit jep dorëheqjen nga Giejo Magazine ose mungon për një periudhë të gjatë kohore, të gjitha të drejtat e aksesit dhe fjalëkalimi do të anulohen.

Mbrojtja nga Malware

Në sistemin që përdor listën e postimeve, ai ka të instaluar softuer antivirus biznesi, i cili monitorohet nga një kompani e jashtme IT.

Mbrojtja nga malware instalohet veçmas nga softveri antivirus dhe monitorohet rregullisht për përditësime që bëhen automatikisht.

Menaxhimi i arnimeve dhe përditësimet e softuerit të sistemit

Sistemi që përdor listat e postimeve, është një kompjuter që ekzekuton një sistem Windows 10, i cili i gjithë softueri përditësohet automatikisht.

Sigurimi i të dhënave në lëvizje dhe në zyrë

Ne kemi marrë të gjitha hapat e mundshëm për të siguruar që të dhënat që ruajmë janë të sigurta. Giejo Magazine ka rënë dakord që të dhënat do të ruhen vetëm në cloud për përdorim të përgjithshëm dhe jo në sistemin që përdor të dhënat. Asnjë hard disk portativ ose pajisje USB nuk do të përdoret për të transportuar të dhënat larg vendit të punës.

Duke qenë se sistemi me brez të gjerë i përdorur në mjedisin e zyrës është i koduar me fjalëkalim, ne nuk lejojmë që asnjë pajisje e jashtme e pabesueshme të lidhet me rrjetin. Në rastin kur një koleg sjell një kompjuter për ta përdorur në rrjetin tonë, ai duhet të ketë të instaluar softuer antivirus për të siguruar që ne të pakësojmë rrezikun e një kërcënimi të mundshëm ose sulmi trojan.

Sigurimi i të dhënave tuaja në cloud

Të gjitha të dhënat që mbajmë ruhen në një sistem të sigurt CRM të bazuar në renë kompjuterike.

Sistemi i bazuar në renë kompjuterike që ne përdorim është një kompani kombëtare e mirënjohur e cila ka një bazë në Mbretërinë e Bashkuar.

Bëni kopje rezervë të të dhënave tuaja

Giejo Magazine kujdeset për të siguruar që të dhënat që mbajmë të kopjohen pas çdo përdorimi dhe të restaurohen në renë kompjuterike. I gjithë softueri antivirus dhe programet malware po funksionojnë çdo javë për të garantuar sigurinë e të dhënave.

Një kopje rezervë e jashtme e të dhënave do të bëhet në baza mujore duke përdorur cloud dhe jo të dhëna të transferuara 'në lëvizje'.

trajnimi i stafit

Të gjithë anëtarët e stafit në Giejo Magazine kanë pasur trajnime nga kompania jonë e IT mbi rreziqet e mundshme të një sulmi kibernetik në sistemet e tyre.

I gjithë stafi bën rregullisht 'mirëmbajtjen e shtëpisë' në sisteme duke zbrazur koshat e postës në ofruesit e postës elektronike dhe duke pastruar kompjuterat e tyre.

Ne jemi të informuar rregullisht për çdo rrezik ose kërcënim të mundshëm nga kompania jonë e IT dhe çfarë hapash duhet të ndërmarrim nëse kërcënimi ndodh.

Kontrollimi për probleme

Si pjesë e "mirëmbajtjes së shtëpisë" Giejo Magazine kontrolloni rregullisht për t'u siguruar që i gjithë softueri i instaluar në sisteme është i përditësuar dhe funksionon siç duhet. Çdo rrezik ose kërcënim i mundshëm që shfaqet në softuerin anti-virus ose malware veprohet menjëherë dhe ose karantinohet ose shkatërrohet sipas softuerit të ndryshëm. Softueri më pas ekzekutohet përsëri për të siguruar që rreziku ose kërcënimi është hequr.

Dije se çfarë po bën

Revista Giejo kontrollon rregullisht të dhënat që mbajmë për t'u siguruar që ato janë të sigurta dhe pa viruse. I gjithë softueri i sigurisë i instaluar në kompjuterin që përdor të dhënat blihet nga një furnizues me reputacion të çertifikuar dhe është i ligjshëm.

Softueri kontrollohet vazhdimisht për t'u siguruar që është i përditësuar.

Minimizoni të dhënat tuaja

Të dhënat që ruajmë përdoren rregullisht gjatë gjithë vitit.