I-Resilient Kids Ltd iyibhizinisi lezenhlalakahle elisekela abazali ukuba babe ngcono kakhulu ekukhuliseni izingane eziqinile.

I-Resilient Kids Ltd iyibhizinisi lezenhlalakahle elisekela abazali ukuba babe ngcono kakhulu ekukhuliseni izingane eziqinile.

I-Resilient Kids Ltd

Igama lebhizinisi kanye nalokho elikwenzayo. 

I-Resilient Kids Ltd iyinhlangano yezenhlalakahle esekela abazali ukuthi babe ngcono kakhulu ekukhuliseni izingane eziqinile. 

Umbono wethu uwukuqinisekisa ukuthi abazali bayawuqonda Umthelela Wokuzitika Ngokweqile ekukhuleni kwezingane kanye nomthelela olandelayo emindenini nasemiphakathini.

Emiphakathini yokuqala yomhlaba, sibona ukuwohloka okuqhubekayo kokukhuthazela ezinganeni zethu ezibona umthelela ezinsizeni zethu zempilo yengqondo, amazinga okungasebenzi emindenini, izingxabano zesikole nomsebenzi, ukuzibulala kwentsha, kanye nokuwohloka kobudlelwane phakathi kwabantu phakathi nebanga lamazinga eminyaka.

Ucwaningo luhlonze “ukuzitika ngokweqile” kwabazali ngokungazi njengembangela eyinhloko yokuguguleka kokuqina. Nakuba sonke singabazali abanenhliziyo enhle, ukumaketha komhlaba wonke, ukuhweba kanye nenqwaba yamadivayisi, siyasicindezela ukuba sifune okwengeziwe, senze okwengeziwe futhi sibe nokuningi. Lezi zingcindezi zingaholela abazali abaningi ukuba baziphathe ngezindlela ezingadala izimo ezingahlosiwe ezingaba yingozi kakhulu kunokuhlukunyezwa ngokomzimba. Empeleni kuwuhlobo lokunganakwa kwezingane. Kulinganiselwa ukuthi abathengisi bachitha amaRandi ayizigidi eziyizinkulungwane eziyisithupha ngonyaka beqondise izingane, izinyanga eziyi-18 kuya eminyakeni eyisishiyagalombili, ukuthuthukisa ukwethembeka komkhiqizo.  

I-Resilient Kids Ltd ifuna ukugqamisa lolu lwazi ukuze abazali bakwazi ukumelana nengcindezi. Kunzima futhi sithemba ukuthi sizokwakha umphakathi emhlabeni wonke ukuze izingane zethu nezingane zezingane zethu - njalo njalo, izizukulwane eziyisikhombisa zesikhathi esizayo zizoba nezingane eziqinile.

Sithengisa incwadi yabazali kanye nencwadi yokusebenzela, ikhophi eqinile, kanye nencwadi ye-e, ngesiNgisi, (iSpanishi nesiSinhala ziyakhiqizwa) sihlinzeka ngohlelo lokuqeqesha oluku-inthanethi, ukuqeqeshwa kwabazali, sisebenzisana nezikole ukuze sisekele imiphakathi yesikole, sinikeze imfundo yomphakathi futhi siqeqeshe umqeqeshi izinhlelo. 

I-Resilient Kids Ltd inenguqulo yamahhala esanda kwethulwa Podcast etholakala ku-Anchor, Spotify, Google, kanye ne-Apple.

Indaba yomsunguli/yomnikazi 

Ukungena kokuqala kukaMadeleine kwezamabhizinisi kwaqala njengomthengisi weplamu nophayini esangweni elingaphambili lepulazi lomndeni endaweni encane yasemaphandleni eSiqhingini SaseNyakatho saseNew Zealand. Wayegibela iponi lakhe lapho eya esikoleni ezinyangeni zasehlobo ezifudumele ukuze aye esikoleni lapho kwakunabanye abafundi abangu-5 ekilasini lakhe. 

Okwalandela kwaba iminyaka emihlanu esesikoleni okuhlalwa kuso, uchwepheshe waselabhorethri, iziqu zasenyuvesi kuSocial Work, iholidi lokusebenza e-UK, Europe, nase-USA konke okwamfundisa ukubaluleka kokuba nemali ephaketheni lakhe. 

Ibhizinisi lakhe lesibili losomabhizinisi bekuwukuthengisa izigqoko ezilukiwe ukuze ondle umndeni kulandela ukuya eParental Leave futhi umyeni wakhe engasenamsebenzi ngesikhathi esifanayo.  

Ngo-1995 uMadeleine wasungula ibhizinisi lakhe le-People Skills Consulting Business elamenza wakwazi ukusebenza ezinsukwini zokuqala zokukhulisa amadodana amathathu. 

Njengoba amadodana akhe ekhula uMadeleine nomyeni wakhe benza njengoba iningi labazali benza, baxova indlela yabo. Lokho kusebenze kahle kulaba ababili bokuqala kodwa akubanga kuhle kwesesithathu ngakho uMadeleine waqala ukufuna ulwazi olwengeziwe nokusekelwa ukuze asize. 

Ekuqaleni kwawo-2010 uMadeleine wayefundela isitifiketi ku-Transactional Analysis Organizational Development futhi u-Anne Tucker wamethula emsebenzini kaJean Illsley Clarke, uConnie Dawson, noDavid Bredehoft. Ngo-2013 waya eMinnesota futhi wathatha ukuqeqeshwa kwezinsuku ezinhlanu ku-"How Much is Too Much". UMadeleine wabuyela eNew Zealand futhi wasebenza ukuze athole isitifiketi sokufundisa lezi zinto. 

Ngokulandela Ubhubhane Lomhlaba Wonke uMadeleine wakwazi ukufinyelela ekuqeqeshweni kwezamabhizinisi futhi wabe esesekelwa iqembu labaMeluleki labantu abamesekayo abamsiza ukuthi amgcine esendleleni futhi amcindezela ukuba athathe izinyathelo ezaholela ngo-2021 zokusungula ngokusemthethweni i-Resilient Kids Ltd. 

nokuthi yini ebagqugquzele ukuthi baqale ibhizinisi

Kwakuyindlela enezinhlangothi ezintathu eyayisebenza njengesisusa. Okokuqala, ngebhizinisi le-People Skills uMadeleine wabona umthelela wokuthi abantu abasha beza emsebenzini futhi bangabi namandla okuphatha kanye nokungakwazi kwabaholi ukuqonda ukuthi bangasebenzisana kanjani nalaba bantu abasha ababenezisusa ezihluke kakhulu kunabo. 

Okwesibili, isipiliyoni sakhe sokuba ngumzali ebesinzima futhi sihlukumeza abazali nezingane. (Ngiyajabula ukusho ukuthi zonke izinto sezibuyele endleleni manje, okusho ukuthi uMadeleine angasho ukuthi umkhiqizo uyasebenza!)

Okwesithathu, njengomama osemusha, uMadeleine wezwa indaba komunye umama osemncane – ake simbize ngo-Fran, owathuthela e-NZ esuka e-Singapore njengengane esafunda. Umama kaFran wayevela emthonjeni ezokwenza umndeni owawufundiswe eNgilandi ukuze uhlaselwe ngesikhathi sokubusa kwamaJapane. Umama womlandeli walahlekelwa yindlu yakhe futhi wapheka ukudla kwakhe kokuqala ngqa ehhokweni lezinkukhu ngemva kwendlu yabo. Ngemva kokufunda i-Atlas Shrugged ngu-Ayn Rand ekuqaleni komsebenzi ka-Madeleine wasenyuvesi, le ndaba yaduma. Ngeke siqiniseke ukuthi izinhlelo zezombangazwe esiphila nazo njengamanje zizoba nathi kukho konke ukuphila kwethu.

Ukulawula izinguquko ezizayo ezivela ekuguquguqukeni kwesimo sezulu, imithelela emnothweni kanye nezinguquko zobuchwepheshe ziletha izingane zethu zidinga ukuthi zikwazi ukuguquguquka nokuzivumelanisa nezimo. Kungakhathaliseki ukuthi izinguquko ezinkulu noma ezincane amandla okukhuthazela kuyikhono elibalulekile lokusinda.

Izinselelo ibhizinisi/imakethe ebhekene nazo

 • Njengoba sazi sonke ukuthi umhlaba usuye waba inkimbinkimbi futhi unenselele futhi nokho ukubaluleka nokubaluleka kokuba umzali akunakho ukwesekwa nokuqashelwa okufanele. Njengoba uDame Whina Cooper eshilo "Sinakekele izingane zethu. Nakekela lokho abanakho zwa, banakekele lokho abanakho bheka, banakekele lokho abanakho bazizwa. Ngakho-ke ukuthi izingane zikhula kanjani kanjalo nokuma kwe-Aotearoa. ” (eNew Zealand noma kunoma yiliphi izwe.)

I-Resilient Kids Ltd iphonselwa inselelo yokuletha ukuqwashisa emiphakathini yethu ngendlela engabonakali njengokusola noma ivangeli.

 • Indlela ukumaketha okuye kwaqondwa ngayo yizinkampani zamazwe ngamazwe ezisebenzisa i-neuroscience ukuqinisekisa ukuthi abazali bazizwa kabi ngabo ukuze bakhuthaze abazali ukuthi bathenge izinto okungenzeka abazifuni noma abazidingayo. 

I-Resilient Kids Ltd iphonselwe inselelo yokucabanga ngobuhlakani nangokuhlanganyela njengoba isabelomali sokumaketha sisincane futhi asifuni ukuphinda yona kanye le nto esisola ngayo abanye.

 • Kunezinselelo emakethe ngobuningi bokunikezwayo okuku-inthanethi okwenza kusondele ekutheni abazali bangakwazi ukuthola ukuthi yini evumelekile nengalungile. 

I-Resilient Kids Ltd isekela ulwazi namasu okwabelwana ngawo ocwaningweni nasezindleleni eziqinisekisiwe.

 • Inselele yokunikeza abazali ukwaziswa ngendlela engayiqinisekisi imizwa yecala nokusola. Umthelela wokunye ukumaketha ukuthi izikhathi eziningi abazali abazizwa bengaba abaholi emindenini yabo.

I-Resilient Kids Ltd isebenza ngokuzikhandla ukubeka inkinga yokuba umzali esimweni somhlaba wonke ukuze abazali nabanakekeli bangazisoli bona kodwa bakwazi ukuthatha isinyathelo sokusekela ikusasa elingcono futhi babambe iqhaza labaholi bemindeni yabo.

 • Izinkundla ezishintsha njalo zokuthola ulwazi - ekuqaleni amaphephandaba nomagazini, amaphosta, amapheshana abhaliwe bese kuba yi-inthanethi, bese kuba i-Facebook, Instagram, Tic Tok, Podcasts. 

I-Resilient Kids Ltd ibambisana nabazali kanye nentsha ukuze babelane ngamakhono nolwazi ngendlela ezozuzisa bonke.

 • Isikhathi esilinganiselwe ngosuku sokwenza konke esifuna ukukwenza. 

I-Resilient Kids Ltd igcina igxile ohlelweni lwesu futhi ilawula amazinga wamandla ukuze umsebenzi ufezwe.

Amathuba

 • Ukusetshenziswa kwamathuluzi okuxhumana okukude kuvula umhlaba wamathuba futhi kusiza ekulawuleni ukukhathazeka kokufudumala kwembulunga yonke. 
 • Ukuxhumana nabantu abasha abawaqonda kahle amapulatifomu - ngakho-ke uMadeleine manje usenabantu abangu-3 abahlukene abaphethe ikhasi le-Instagram, ikhasi lebhuku lobuso kanye nezinkundla zePodcast futhi usezinhlelweni zokuxhuma ne-Tic Toker. 
 • Thatha amathuba nsuku zonke ukuze ukhulume nomzali/othisha/ogogo nomkhulu okusho ukuba sendaweni abantu abakuyo
 • Yazi ukuthi ngaso sonke isikhathi lapho othile “ebubula” kuwe ngenkinga kuyithuba lakho lokuvala leso sikhala.
 • I-Resilient Kids Ltd inemidlalo emi-3 esakhiwayo. Le geyimu izohlinzeka ngendlela ehlukile yokuthi abazali bafunde futhi bacubungule ulwazi.
 • Ukuhlanganyela nezinhlangano ezinabantu abathintwa yinkinga (kithi abazali) abangasebenzisa isevisi yakho. Sinohlelo locwaningo olwenzeka nesikole sendawo
 • Irekhoda imicimbi futhi ngokuhamba kwesikhathi idala imuvi ukuze ikwazi ukukhombisa imindeni. 

Izeluleko kwabanye mayelana nebhizinisi

 • Qoqa abantu abaseduze kwakho abanekhono kulokho abakwenzayo futhi ubanike amandla okukwenza
 • Vula iziphakamiso
 • Qhubeka
 • Thola umqeqeshi
 • Qinisekisa ukuthi uyasazi isimo sezimali nokuthi ungakwazi ukukhokhela amaphrojekthi akho
 • Chitha izinsiza ukukhulisa ibhizinisi
 • Yiba ophanayo ngangokunokwenzeka
 • Lawula amandla akho, ulale ngesikhathi.
 • Kwenze - ungalindi kuze kube kuphelele - ukuphindaphinda kuhle

I-Nutritionist, Cornell University, MS

Ngikholwa ukuthi isayensi yezokudla iwumsizi omuhle kakhulu wokuthuthukisa impilo nokwelashwa okungeziwe ekwelashweni. Umgomo wami uwukusiza abantu ukuba bathuthukise impilo yabo nokuphila kahle ngaphandle kokuzihlukumeza ngemikhawulo yokudla engadingekile. Ngingumsekeli wempilo enempilo - ngidlala ezemidlalo, ngibhayisikili, futhi ngibhukuda echibini unyaka wonke. Ngomsebenzi wami, ngivezwe kuVice, Country Living, Harrods magazine, Daily Telegraph, Grazia, Women's Health, kanye neminye imithombo yezindaba.

Okwakamuva okuvela ezindabeni zebhizinisi