I-Sneha's Care izibophezele ekwakheni umphakathi lapho zonke izilwane ziphathwa ngokobuntu

I-Sneha's Care izibophezele ekwakheni umphakathi lapho zonke izilwane ziphathwa ngokobuntu

Ukunakekela kukaSneha yinhlangano engenzi nzuzo eyasungulwa ngo-2015 esifundeni sase-Lalitpur e-Nepal ezinikele ekwakheni umphakathi lapho zonke izilwane ziphathwa ngokobuntu. Ukuvikela izilwane zomphakathi kuzo zonke izinhlobo zokuhlukunyezwa, unya, nokuhlushwa yikona okugxilwe kakhulu kulo msebenzi.

Ukuze lokhu kwenzeke, i-Sneha's Care yaqala amaphrojekthi ahlukahlukene enhlalakahle yezilwane nezinja zomphakathi ukuze kunqandwe isihluku ezilwaneni. Ukuze sidale izinqubomgomo eziqinile zenhlalakahle yezilwane, sithuthukisa inhlalakahle yezilwane futhi sisebenza nezinhlaka zikahulumeni nezinye izinhlangano ezinemibono efanayo. Sikholelwa ukuthi ukuqeda noma yiziphi izinhlobo zokuxhashazwa nokuhlukunyezwa kwezilwane kufanele kube umgomo wawo wonke umuntu, inhlangano, kanye nohulumeni.

Kusukela emikhankasweni efana nokugonyelwa amarabi, i-spay/neuter, ukuphakela ngesikhathi sezinhlekelele, inhlalakahle yezilwane ezisebenzayo izinhlelo ezinhlelweni zenhlalakahle yezilwane ezithunjiwe, ukufinyelela ezikoleni, ukudla okusekelwe ezitshalweni kanye nokumela, ukuthuthwa kwezilwane ezivinjelwe, siye sabamba iqhaza kumaphrojekthi ahlukahlukene angagcini nje ngokuphathelene nenhlalakahle yezilwane kodwa nemvelo. Ukukhuthaza i-veganism ngokuqondile kuhilela ukunciphisa ukuxhashazwa kwezilwane ngakho-ke, ukufundisa ngezinzuzo zokudla okusekelwe ezitshalweni ngokusebenzisa uhlelo lwethu lokufinyelela, siphumelele ekuguquleni imiqondo yabantu emphakathini ngokwezinga elithile. I-Sneha's Care ilaphe futhi yahlenga izilwane ezingaphezu kuka-50,000 kuze kube manje. Ngokuzinikezela kwethu kanye nephrojekthi yethu yokufundisa abantu, abantu baqaphela kakhulu unya lwezilwane oluqhubekayo. Siqhamuke nezinhlelo lapho sifundisa futhi sihlomise abantu ngolwazi namathuluzi abawadingayo ukuze benze izinqumo ezifanele futhi bathathe izinyathelo ezibalulekile. Izilwane ezidinga ukutakulwa kanye nalezo ezilimele zisizwa ithimba eliqeqeshiwe lodokotela bezilwane, ochwepheshe, abasebenzi namavolontiya. I-Sneha's Care shelter njengamanje inenqwaba yezinja ezilimele nezikhubazekile, kanye nezilwane zasemapulazini ezilahliwe ezihlanganisa izinkomo, izinyathi, izimbuzi, izimvu nezingulube ezinakekelwa futhi zelashwa.

I-Sneha's Care ibisebenza ngokuzikhandla ukwethula izinqubomgomo zezenhlalakahle yezilwane e-Nepal ukuze kuvikelwe inhlalakahle yezilwane futhi kuqinisekiswe izinhlawulo zanoma yikuphi ukuhlukunyezwa kwezilwane nonya, kanye nokuphatha indawo yokukhosela. Ukwengeza, I-Sneha's Care ikhuthaza kakhulu ukuqwashisa ngenhlalakahle yezilwane ezingeni likazwelonke futhi ifundisa abantu ukuthi babe nobubele kuzo zonke izilwane.

Umsunguli wethu-u-Sneha Shrestha (Kwaqala kanjani konke…)

“Izilwane zingabangane bethu futhi asibalimazi abangane bethu.”— USneha Shrestha

U-Sneha wayengakaze athande izilwane, engafuni ngisho nezinja, wavuma ukuthenga izilwane ezifuywayo nakuba ayezibekile, kodwa wayengazifuni izinja zasemgwaqweni ezingahlanzekile. Wabe esethenga imidlwane emibili, omunye wabo kwakunguZara, owazuza ngokushesha u-Sneha ngokwethembeka kwakhe, umusa, nobumnene bakhe. Ngokuhamba kwesikhathi, wabheka uZara njengenja nje. Wayefana nendodakazi kuye. U-Zara uveze injabulo nothando. Zonke izinsuku wayelinda esangweni uSneha ebuya emsebenzini. USneha wayengazi nhlobo ukuthi usejwayele ukuthi uZara adlale ngaye amlinde esangweni, kodwa ngelinye ilanga uZara wayengekho. USneha wakubona kuwumbono othakazelisayo. Ngesikhathi eqhubeka nokuthungatha uZara ukuze abheke ukuthi ngabe kunenkinga yini, wamthola echitha igazi. Wabe esethola ukuthi umakhelwane wakhe udlise inja yakhe ushevu, wethuka waphuthuma uZara emtholampilo. Ngeshwa, ngemva kwezinsuku ezine, uZara wahamba emhlabeni. Komakhelwane, inja yayimane nje iwukukhonkotha okuhluphayo engenamsebenzi wangempela, kodwa kuSneha, inja yayimele umhlaba wonke, umndeni wayo, kanye nenjabulo yakhe. USneha walandela isiko lenja yakhe ngendlela efanayo namaHindu alandela amasiko athile okukhalela noma ukukhalela umufi izinsuku ezingu-13 ngokudeda kusawoti nezinye izinto ezijabulisayo.

Ngemva kwalesi sigameko, uSneha wabona ukuthi uthandana kakhulu nezinja futhi wazizwa ephoqeleka ukuba azikhulumele ngemva kokubona indlela uZara ayebekezelele ngayo nendlela ayengenabo ubulungisa ngayo. Ubuze ukuphepha kwezinja ezikhona emigwaqweni nasemphakathini ngoba inja yakhe ibingaphephile ngaphakathi kwekhaya lakhe. Ngemva kwalokho waqala ukubona izinja yonke indawo ayeya kuyo ngenxa yombono wakhe oshintshile ngazo. Wayehlala ephethe amaphakethe amabhisikidi ukuze aphulule futhi aziphakele izinja ahlangana nazo. Njengoba eqhubeka, wayebona ukuthi bangaki kubo ababenamanxeba futhi bedinga usizo lwezokwelapha ngokushesha. Wabona ukuhlupheka kwezinja, eziningi zinamacala okushaywa aphinde abaleke, izifo, ezilahliwe, abagulayo kanye nabahlukunyezwa/nonya.

Waqala ukukhokhela indawo endlini yezinja ukuze anikeze izinja zomphakathi ikhaya, ukunakekelwa, nokudla okuvamile njengoba ayengakwazi ukubuka ukuhlupheka kwazo. Esikhathini esingaphansi kwenyanga, isibaya sase sigcwele. Uma eneyakhe indawo yokukhosela kanye nethimba elizomsiza, wayekholelwa ukuthi angakwazi ukusiza izinja eziningi futhi asebenze ngempumelelo. Wabe esedala indawo yokukhosela ngemva kokudayisa indlu yakhe. Ekugcineni waqaphela ukuthi uzwela kangakanani ngezinja zomphakathi futhi waba nombono omusha ngazo zonke izilwane. Nakuba ayezithanda zonke izilwane, waqaphela ukuthi wayebonisa uthando ezinja kuphela. Waqala ukuqaphela ukuthi kunezilwane eziningi ezengeziwe ezidinga ukunakekelwa nokwelashwa.

Njengoba engummeli wamalungelo ezilwane futhi engumsunguli we-Sneha's Care, inhloso yakhe ukuvikela izilwane kuzo zonke izinhlobo zokuhlukunyezwa, unya, nokuhlushwa. Kwakuyintshiseko yakhe, ukuzinikela, nokuzimisela okwamgcina eqhubekela phambili ngenhlalakahle yezilwane. Kubalulekile ukugxilisa ububele kuzo zonke izilwane entsheni futhi sibeke imithetho eqinile ukuze kuthuthukiswe umbono wokuthi YONKE IMPILO IBALULEKILE.

“Futhi akuthina kuphela esingafundisa ububele. Okubaluleke kakhulu ukuba nobuntu. Akubona abantu kuphela abakufundisa isintu; Isintu ngafunda kulezi zilwane. Lezi zilwane zangifundisa konke.”— USneha Shrestha

Izinselelo inhlangano ebhekene nazo

Ukuphatha inhlangano ethuthukisa inhlalakahle yezilwane kudinga umzamo omkhulu, ukuzibophezela, nokubekezela. Ikhono lenhlangano lokusebenza ngokushelelayo licishe libe yinto engenakwenzeka ngaphandle kokusekelwa noxhaso. Ukugcina ukusebenzelana komphakathi nabanikelayo kuyinselelo enkulu ezinhlanganweni zezenhlalakahle yezilwane. Izinselele ezifana nokuba nezinsiza ezilinganiselwe, ukuqongelela imali eyanele ukusekela imisebenzi, ukubandakanya nokuhlanganisa imiphakathi yendawo, ukudala ushintsho oluphumelelayo noluhlala njalo, ukuphatha imisebenzi eminingi yokuhlenga izilwane kanye nokugcina ukuxhumana okucacile nokuphumelelayo nomphakathi, amavolontiya, nabanye ababambiqhaza, ukuqwashisa umphakathi kanye nokuqonda izindaba zenhlalakahle yezilwane, imithetho neziqondiso, kanye nokungathotshelwa ngokwanele kwemithetho ekhona. Ezinye izinselelo zihlanganisa ukuntuleka kwemiyalezo ehlangene phakathi kwezinhlangano, ubunzima bokunakekela izilwane ezigulayo noma ezilimele, kanye nokuncintisana okuvela kwezinye izinhlangano ezingenzi nzuzo.

Lokhu kungaba nempikiswano encane uma sikhuluma ngomhlatshelo wezilwane egameni lenkolo ehlobene nemikhuba namasiko osekungamakhulu eminyaka enziwa. Lena enye inselele izinhlangano zezenhlalakahle ezibhekene nazo. Ukuhlukunyezwa kwezilwane, ukuhlukunyezwa nokuxhashazwa egameni lenkolo akwamukelekile neze ngakho besilokhu sibhekene nale nselelo kusukela ekuqaleni kuze kube yilolu suku kodwa sizama ngakho konke okusemandleni ukukuqeda ngokubhala imithetho nezindinganiso zenhlalakahle yezilwane.

Ngaphezu kwalokho, ukuthola amakhaya esikhathi eside, aphephile futhi afanelekile ezilwane ezihlengiwe, ukunciphisa amazinga okuthenwa, kanye nokuqwashisa ngezindaba zenhlalakahle yezilwane kuyizinselele inhlangano ebhekene nazo. Uma sikhuluma ngendawo yokukhosela, enye inselele enkulu esibhekene nayo njengamanje eyokufudumeza indawo yethu yokukhosela. Siyalwe ukuthi sisuse indawo yethu yokukhosela endaweni esikuyo njengamanje. Lokhu kungenxa yezikhalo zabantu bendawo abahlala kuleya ndawo. Ngenkathi kwakhiwa indawo yokukhosela ka-Sneha's Care, indawo lapho okukhona khona umpheme wamanje, bekuyindawo evulekile, kude nendawo yokuhlala lapho abantu bebehlala khona kodwa kancane ngenxa yokufudukela emadolobheni, abantu baqala ukuhlala eduze nendawo yethu yokukhosela. Manje, siphoqelekile ukuthi sisuse indawo yethu yokukhosela futhi kuyaziwa ukuthi sizodinga imali enkulu yokwakhiwa kwendawo entsha yokukhosela. Indawo yethu yokuhlala yamanje iyikhaya lezinja nezilwane zasemapulazini ezingu-170+ njengezingulube, izinkomo, izinyathi, izimbuzi nezimvu. Ngakho-ke, sizama konke okusemandleni ethu ukucabanga ngemibono yokuqongelela imali nokuthi singahambisa kanjani izilwane zethu endaweni entsha ngokushesha okukhulu.

Amathuba enhlangano

Njengenhlangano ezimisele ukusebenzela inhlalakahle yezilwane, sikholelwa ekudaleni umphakathi onobuntu ozoba nozwelo kuzo zonke izilwane futhi osekele ekuqedeni ukuxhashazwa kwezilwane.

Izinhlangano zezenhlalakahle zezilwane zinethuba lokwenza umehluko omkhulu empilweni yezilwane. Singamela imithetho eqinile nemithethonqubo esekela inhlalakahle yezilwane, kanye nokuhlinzeka ngendawo yokuhlala nokunakekela izilwane ezidinga usizo olwengeziwe nosizo lwezokwelapha. Izinhlangano zingakha amasu okufundisa ngezilwane, zisebenzele ukusiza ukuqeda unya lwezilwane, futhi zisekele imizamo ye-spay/neuter ukusiza ukulawula ukugcwala kwezilwane. Njengoba kunezinketho eziningi ezahlukene ezitholakalayo, izinhlangano zezenhlalakahle zezilwane zinamathuba anamandla futhi amahle okwenza umhlaba ube indawo engcono, ekhanyayo yazo zonke izilwane.

Ngaphezu kwalokhu, izinhlangano zingasiza izilwane ezilahliwe ukuba zamukeleke ezenzakalweni zazo, ziqwashise umphakathi mayelana nokuphathwa kahle kwezilwane, zinikeze amathuba amavolontiya nawokufundela umsebenzi kulabo abanentshisekelo yokwenza umnikelo ozuzisayo, futhi zisebenzisane nohulumeni basekhaya nezinye izinhlangano. ukwakha nokusebenzisa izinqubomgomo ezizuzisa izilwane.

Ukuthuthukisa ubuchwepheshe kanye nokuthuthukisa ucwaningo kubalulekile ekukhuthazeni izilwane kanye nokuzisiza ukuba ziphile impilo yazo engcono kakhulu. Ngezinhlelo zethu, singakwazi ukuthuthukisa impilo nokuphila kahle kwezilwane futhi senze umehluko emphakathini wakubo. Singase futhi sikhulise ukufinyelela kwethu ukusiza izilwane ezindaweni eziningi futhi singakhuthaza imikhuba yobuntu neqhubekayo ukuze sisize ukwehlisa ukuhlupheka kwezilwane emhlabeni wonke. Okokugcina, izinhlangano zinamandla okuthola imali futhi zihlanganyele nezinye izinhlangano ezinomqondo ofanayo ukuze zenze umthelela omkhulu enhlalakahleni yezilwane.

Iseluleko kwabanye

Inkampani yethu isisebenze iminyaka engaphezu kweyisishiyagalombili ilandelana, futhi isiqondiso esisinikezayo siqondile kodwa siwusizo ekufezeni izinjongo zanoma ubani ozimisele ukuqalisa noma ukusekela inhlangano ekhona kakade ukuze ifinyelele izinjongo zayo.

Inhloso kanye nombono kumele kucace ngakho-ke ukwakhiwa kwesitatimende senhloso esicacile esichaza izinjongo zenhlangano, njengokweseka amalungelo ezilwane noma ukukhulisa inhlalakahle yezilwane kumele kufakwe. Qiniseka ukuthi wonke umuntu enhlanganweni uyayazi injongo yakho futhi usebenzela ukufeza imigomo efanayo.

● Ukuqinisekisa ukuthi kukhona obala ekusebenzeni nasekuxhumaneni nomphakathi

● Ukwandisa ukuzibandakanya komphakathi ngokusekela imikhankaso nokufinyelela emphakathini ngemisebenzi efana nokuvolontiya nokuqongelela imali.

● Cwaninga futhi uthuthukise izinhlelo zokusimama kwesikhathi eside, njengokwenza ibhajethi nokuqongelela imali.

● Sebenzisa ubuchwepheshe kanye nenkundla yezokuxhumana ukukhuthaza ukuqwashisa nokudala ukuxhumana okunengqondo nabasekeli.

● Hlela ama-workshops/imicimbi yokufundisa nokwazisa umphakathi jikelele. Sungula ithimba elisebenzayo eliqeqeshiwe elingasabalalisa imisebenzi ngokunembe nangempumelelo.

● Dala idatha yokuhlenga izilwane, ukutholwa ngempumelelo nokutholwa, isebenzisele ukwazisa amasu esikhathi esizayo.

● Yakha ubudlelwano nabashayamthetho bendawo, amabhizinisi, nezinye izinhlangano ukuze uqwashise futhi ukhulumele izinyathelo eziqinile zenhlalakahle yezilwane. Hlanganyela nohulumeni wasekhaya kanye nezinye izinhlangano zomphakathi ukuze uthole ukwesekwa.

● Ukwakha ubudlelwano nezinhlangano zokuhlenga izilwane kanye nezindawo zokukhosela ukuze kuthuthukiswe inhlalakahle nemfundo. Hlanganyela nabanye ochwepheshe emkhakheni wezenhlalakahle yezilwane ukuze uthole ukwesekwa nezeluleko.

● Nikeza ngokuqeqeshwa, imfundo, nosizo kumavolontiya: Qeqesha futhi unikeze amavolontiya amandla ukuze aqinisekise ukuzibandakanya kwawo okwanele futhi andise umthelela wawo. Xhumana namavolontiya angaba khona nabasekeli ukusabalalisa izwi futhi uthole usizo olwengeziwe

● Tshala ekukhangiseni nasekuxhumaneni - sabalalisa igama ngenhlangano nomsebenzi wayo usebenzisa imigudu ehlukene. Sebenzisa inkundla yezokuxhumana - dala futhi uqhube imikhankaso eku-inthanethi ukuze uqwashise futhi ubandakanye umphakathi.

● Yakha futhi usebenzise uhlelo lokuqongelela imali olusebenzayo: Lokhu kuyadingeka ukuze usimamise inhlangano yakho nezinhlelo zayo

.

UBarbara ungumbhali ozisebenzelayo futhi ungumeluleki wezocansi nobudlelwano e-Dimepiece LA kanye namaPentshisi kanye Nokumemeza. U-Barbara uhileleke ezinhlelweni ezehlukene zemfundo ezihloselwe ukwenza izeluleko zocansi zifinyeleleke kalula kuwo wonke umuntu kanye nokuqeda ukucwaswa ngocansi emiphakathini eyahlukene yamasiko. Ngesikhathi sakhe sokuphumula, u-Barbara ujabulela ukudabula izimakethe zakudala e-Brick Lane, ehlola izindawo ezintsha, ukupenda nokufunda.

Okwakamuva okuvela ezindabeni zebhizinisi